Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Security Outsourcing

V rámci produktu DRILL Security Outsourcing Vám zabezpečíme komplexné služby útvaru bezpečnosti a tým Vám umožníme sústrediť finančné a ľudské zdroje na svoje strategické aktivity, ktoré Vám prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu na  danom trhu. Podstatnou výhodou outsourcingu bezpečnosti je nezávislosť na vnútornom prostredí spoločnosti  i na dodávateľoch bezpečnostných technológií a služieb. Tá je kľúčová najmä pri vyšetrovaní či prevencii mimoriadnych udalostí, predchádzaní škodám, pri kontrolách a auditoch. V rámci tohto produktu Vám ponúkame riešenie v oblasti bezpečnostnej stratégie a riadenia bezpečnosti, v informačnej bezpečnosti a bezpečnosti informačných systémov, v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v požiarnej ochrane, pri auditoch a kontrolách, pri krízovom plánovaní a plánovaní kontinuity prevádzky a pri vyšetrovaní mimoriadnych a negatívnych udalostí.

DRILL Security Outsourcing je ďalším produktom z rady našich komplexných outsourcingových riešení. Dôvody, pre ktoré je outsourcing bezpečnostných služieb stále viac využívaný nie len u veľkých firiem a inštitúcií, ale i u stredne veľkých spoločností, sú síce do určitej miery pre outsourcing spoločné, ale vyskytujú sa tu tiež špecifiká, ktoré v iných odboroch nie sú.

Rovnako ako v prípade ostatných outsourcingových produktov sa u väčšiny spoločností nejedná o hlavnú podnikateľskú aktivitu. Prenesenie tejto činnosti na dodávateľa Vám tak umožňuje sústrediť svoje finančné a ľudské zdroje na svoje strategické aktivity, ktoré Vám prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu na danom trhu.

Bezpečnosť, či už personálna, informačná či fyzická, je pomerne úzko špecializovaný odbor, vyžadujúci nie len špecifické vzdelanie, znalosti a schopnosti, ale tiež skúsenosti. Tieto znalosti je potrebné neustále rozširovať a doplňovať, čo je časovo i finančne náročné, najmä pokiaľ je bezpečnosť v spoločnosti len podpornou aktivitou. Ťažké môže byť tiež odôvodnenie vysokých nákladov v rozpočtovom procese, kde sú podporné a servisné aktivity obvykle až na posledných miestach. Preto sme ako dodávateľ outsourcingového riešenia v podstatne lepšej pozícii a môžeme poskytovať služby na kvalitatívne vyššej úrovni a za nižšie náklady. Vzhľadom na to, že poskytujeme bezpečnostné služby viacerým odberateľom z rôznych odborov, máme dostatočný počet kvalifikovaných odborníkov vo všetkých oblastiach bezpečnostného managementu. Bezpečnosť je pre nás kľúčovou aktivitou, a preto stále sledujeme najnovšie trendy a technológie. Vďaka členstvu v národných i medzinárodných profesijných združeniach máme prístup k rozsiahlym znalostným databázam i medzinárodným expertom, ako z komerčnej sféry, tak i štátnej správy.

Nezávislosť na vnútornom prostredí spoločnosti i na dodávateľoch bezpečnostných technológií a služieb, je ďalším dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre outsourcing bezpečnosti. To je nespornou výhodou najmä pri vyšetrovaní či prevencii mimoriadnych udalostí, predchádzaní škodám, pri kontrolách a auditoch.

V neposlednom rade je v oblasti bezpečnosti dôležitá úzka spolupráca s bezpečnostnými zložkami štátu, poisťovňami a ďalšími inštitúciami. Naši konzultanti poznajú veľmi dobre ich prostredie, požiadavky a očakávania a sú schopní rýchlejšie naviazať potrebný vzťah.

V rámci produktu DRILL Security Outsourcing sme schopní zabezpečiť komplexné služby útvaru bezpečnosti.

Bezpečnostní stratégie a riadenie bezpečnosti

 • Analýza súčasného stavu bezpečnosti, identifikácia konkrétnych bezpečnostných požiadaviek a potrieb spoločnosti .
 • Analýza rizík.
 • Vypracovanie celkovej bezpečnostnej politiky spoločnosti , bezpečnostných štandardov, interných predpisov, pracovných postupov a ich pravidelná aktualizácia.
 • Vypracovanie krízových plánov a plánov zaistenia kontinuity prevádzky.
 • Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie vyžadovanej pre implementáciu legislatívy v oblasti ochrany utajovaných informácií a o bezpečnostnej spôsobilosti (najmä spracovanie projektu fyzickej bezpečnosti, spracovanie interných predpisov v oblasti ochrany utajovaných informácií – personálna, administratívna, informačná a fyzická bezpečnosť, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie informačného systému nakladajúceho s utajovanými informáciami, spracovanie žiadosti o vydanie osvedčenia pre podnikateľov, vrátane odôvodnenia nutnosti prístupu k utajovaným informáciám, spracovanie dotazníka podnikateľa a spracovanie bezpečnostnej dokumentácie podnikateľa).

Objektová a fyzická bezpečnosť

 • Vypracovanie a pravidelná aktualizácia bezpečnostnej politiky fyzickej a objektovej bezpečnosti.
 • Vypracovanie a údržba bezpečnostných procesov a bezpečnostnej dokumentácie.
 • Návrh a realizácia technického zabezpečenia objektov.
 • Spracovanie prevádzkových poriadkov jednotlivých objektov napr. špecifické riziká jednotlivých objektov, smernice pre výkon strážnej služby, kľúčové hospodárstvo, zachádzanie s hotovosťou, pokyny pre obsluhu a údržbu bezpečnostných systémov, postupy pre riešenie mimoriadnych a krízových situácií apod. 
 • Vypracovanie projektu technologického zabezpečenia objektov (elektronická požiarna signalizácia, elektronická zabezpečovacia signalizácia, systém dozoru, pult centrálnej ochrany).

Informačná bezpečnosť a bezpečnosť informačných systémov

 • Vypracovanie a pravidelná aktualizácia informačnej bezpečnostnej politiky.
 • Vypracovanie a údržba bezpečnostných procesov a bezpečnostnej dokumentácie, najmä bezpečnostného poriadku, užívateľského a administrátorského bezpečnostného manuálu, dokumentácie o ochrane osobných údajov, dokumentácie o správe informačného systému, plánu riadenia rizík, prevádzkového poriadku informačného systému a ďalších potrebných dokumentov.
 • Vypracovanie klasifikácie informácií v spoločnosti. 
 • Zavedenie systému riadenia prístupu.
 • Zavedenie systému zabezpečenia kontinuity prevádzky informačných systémov.
 • Zavedenie systému a vykonávanie auditov, kontrol a testovaní informačného systému.
 • Zavedenie systému reakcie na mimoriadne udalosti, podozrenia a chyby. 
 • Implementácia systému bezpečnostného vzdelávania zamestnancov, organizácia a vykonávanie vzdelávacích programov.
 • Organizácia výboru pre informačnú bezpečnosť zloženého zo zodpovedných zamestnancov spoločnosti ako fóra pre diskusiu a riešenie požiadaviek informačnej bezpečnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdraví pri práci

 • Vypracovanie a údržba komplexného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Identifikácia a vyhodnotenie pracovných rizík. 
 • Vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Sledovanie lehôt, zaisťovanie revízií a kontrol. 
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.
 • Zabezpečovanie vzdelávania a školení zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vykonávanie vstupných, periodických a špeciálnych školení a školení vedúcich zamestnancov.
 • Príprava spoločnosti na certifikáciu podľa štandardov OHSAS 18000
 • Jednanie s pracovníkmi štátneho dozoru.

Požiarna ochrana

 • Vyhodnotenie stavu zabezpečenia požiarnej ochrany v spoločnosti .
 • Preventívne kontroly požiarnej ochrany. 
 • Organizácia kontrol, prehliadok a revízií prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, vodovodov a suchovodov. 
 • Vypracovanie a pravidelná aktualizácia posudku požiarneho nebezpečenstva objektov a činností a ďalších súvisiacich predpisov (najmä požiarnej poplachovej smernice, požiarneho poriadku, dokumentácie zdolávania požiaru, evakuačných plánov, poriadky ohlasovní požiarov, plány pripravenosti jednotiek požiarnej ochrany a požiarnych hliadok).
 • Vedenie dokumentácie požiarnej ochrany.
 • Vedenie agendy požiarnej ochrany a plnenie úloh právnických a podnikajúcich fyzických osôb na úseku požiarnej ochrany.
 • Zastupovanie spoločnosti pri jednaní s orgánmi štátneho požiarneho dozoru.
 • Činnosť osoby spôsobilej k požiarnej ochrane.
 • Zaistenie vybavenia spoločnosti vecnými prostriedkami požiarnej ochrany. 
 • Spracovanie návrhu a zaistenie bezpečnostného značenia.
 • Zaistenie bezpečnostných listov a požiarne - technických charakteristík látok a materiálov.
 • Zabezpečovanie školení o požiarnej ochrane zamestnancov a preventistov požiarnej ochrany.

Audity a kontroly

 • Vykonávanie vstupných i periodických auditov jednotlivých častí bezpečnostného systému spoločnosti (najmä informačného systému, objektového a technického zabezpečenia, fyzickej ochrany, manipulácie s hotovosťou a ďalšie).
 • Audit ochrany osobných údajov v zmysle naplňovania požiadaviek platnej legislatívy. 
 • Audit ochrany utajovaných informácií. 
 • Audit používania legálneho software v spoločnosti .

Krízové plánovanie a plánovanie kontinuity prevádzky

 • Vypracovanie dokumentácie k prevencii závažných havárií spôsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými prípravkami v zmysle platnej legislatívy.
 • Spracovanie návrhu zaradenia objektov a zariadení.
 • Protokol o nezaradení objektu alebo zariadenia do príslušných skupín. 
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia analýzy rizík.
 • Spracovanie bezpečnostnej správy a jej údržba.
 • Podklady pre stanovenie zón havarijného plánovania.
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia havarijného plánu.
 • Návrh opatrenia fyzickej ochrany v zmysle platnej legislatívy. 
 • Poradenstvo pri spracovávaní jednotlivých dokumentácií a pri ich ochrane.
 • Spracovanie dokumentácie krízového riadenia, najmä posudku rizík, krízové plány, plány krízovej pripravenosti, eskalačné manuály, vnútorné postupy spoločnosti pri riešení krízových situácií.

Vyšetrovanie mimoriadnych a negatívnych udalostí

Špeciálne služby

 • Vykonávanie obranných a bezpečnostných prehliadok priestorov a objektov.
 • Ochrana proti nasadeniu komerčnej operatívnej techniky.
 • Kryptografická ochrana.

Konkrétna realizácia je veľmi individuálna a vždy vyžaduje úzku spoluprácu so zákazníkom, dôkladné zistenie jeho konkrétnych podmienok, požiadaviek a očakávaní.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: