Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

O nás
Princípy riadenie spoločosti

Princípy riadenie spoločnosti

Etická a etnická politika

Spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o.:

striktne dodržiava všetky platné zákony  Slovenskej republiky, záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila aj profesionálne štandardy a etické princípy. Okrem toho má spoločnosť DRILL vypracovaný vlastný kódex etických hodnôt, ktoré určujú štandardy správania a konania spoločnosti a jej zamestnancov.

  • netoleruje žiadnu formu korupcie ani úplatkárstva,
  • dôsledne rešpektuje práva zamestnancov, 
  • podporuje rovnosť príležitostí a rovné zachádzanie so svojimi zamestnancami bez ohľadu na ich farbu pleti, rasu, národnosť, sociálny pôvod, prípadné postihnutie, sexuálnu orientáciu, politické alebo náboženské presvedčenie ako aj ich pohlavie alebo vek,
  • rešpektuje osobnú dôstojnosť, súkromnú sféru a osobnostné práva každého jedinca.

V Bratislave dňa 20. 9. 2012


Politika dodržiavania ľudských práv

Preambula
Politika ľudských práv spoločnosti DRILL vyjadruje úctu k všetkým ľudským právam.

Politika ľudských práv vychádza z:

  • Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a Medzinárodných zmlúv tvoriacich Medzinárodnú listinu ľudských práv;
  • Deklarácie o základných princípoch a právach pri práci Medzinárodnej organizácie práce.

Účel
Politika ľudských práv spoločnosti DRILL stanovuje zásady pre naše aktivity a správanie sa vo vzťahu k ľudským právam.

Rozsah
Politika ľudských práv sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti DRILL aj na zamestnancov dcérskych a sesterských spoločností. Dodržiavanie tejto politiky spoločnosť DRILL vyžaduje aj od svojich subdodávateľov pracujúcich v priestoroch spoločnosti DRILL. Túto politiku spoločnosť DRILL presadzuje aj u všetkých svojich subdodávateľov a dodávateľov.

Táto politika zhrňuje aspekty ľudských práv z iných politík a smerníc spoločnosti DRILL. Pri implementácii tejto politiky sa spoločnosť DRILL riadi zákonmi krajín, v ktorých pôsobí a zaväzuje sa dodržiavať všetky tieto zákony.

Nútená alebo nedobrovoľná práca
Spoločnosť DRILL nevyužíva nútenú alebo nedobrovoľnú prácu akéhokoľvek typu (napr. nútená práca, nedobrovoľná práca, práca nevyučených osôb alebo nedobrovoľná práca väzňov); činnosť je dobrovoľná.

Práca detí
Spoločnosť DRILL nevyužíva prácu detí. Výraz “dieťa” sa vzťahuje k akejkoľvek zamestnanej osobe mladšej ako 15 rokov (alebo 14 rokov v krajinách, kde to pripúšťa zákon), alebo k osobe, ktorá nedosiahla vek pre ukončenie povinnej školskej dochádzky, alebo k osobe, ktorá nedosiahla minimálny veku pre zamestnanie daného zákonom v krajine, podľa toho, ktorá z možností je vyššie. Spoločnosť DRILL podporuje užívanie zákonom povolených programov učňovských stredísk, ktoré spĺňajú všetky zákony a nariadenia vzťahujúce sa na také programy učňovských stredísk.

Odmeny a výhody
Spoločnosť DRILL plní všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa miezd a pracovnej doby vrátane minimálnej mzdy, nadčasových hodín, úkolovej sadzby a ďalších zložiek platu, a bude poskytovať zákonom nariadené výhody.

Nediskriminácia
Spoločnosť DRILL nediskriminuje žiadneho uchádzača pri najímaní a zamestnávaní zamestnancov z dôvodu rasy, náboženstva, veku, národnosti, sociálneho alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, identity pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, politickej príslušnosti alebo invalidity.

Úcta a dôstojné správanie
Spoločnosť DRILL s každým zamestnancom zaobchádza s rešpektom, nepoužíva telesné tresty, hrozby násilím alebo iné formy fyzického násilia alebo obťažovania.

Sloboda združovania
Spoločnosť DRILL rešpektuje zákonné práva zamestnancov na združovaní alebo na nezapájaní sa do zamestnaneckých organizácií vrátane odborových organizácií. Spoločnosť DRILL vytvára priaznivé zamestnanecké podmienky a udržuje účinné programy komunikácie so zamestnancami ako prostriedok rozvíjania pozitívnych vzťahov so zamestnancami.

Zdravie a bezpečnosť práce
Spoločnosť DRILL zaisťuje svojim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko, v súlade s všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. V súlade s týmito povinnosťami spoločnosť DRILL implementuje efektívne programy, ktoré zahŕňajú ochranu života, prešetrovanie udalostí, chemickú bezpečnosť, ergonómiu, atď., a zaisťuje rovnaký štandard v oblasti zdravia a bezpečnosti práce v všetkých priestoroch, ktoré poskytne svojim zamestnancom. Spoločnosť DRILL má implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Ochrana životného prostredia
Spoločnosť DRILL vykonáva svoju činnosť spôsobom, ktorý chráni životné prostredie. Spoločnosť DRILL plní všetky príslušné zákony, nariadenia a normy týkajúce sa životného prostredia, ako sú požiadavky týkajúce sa manipulácie a likvidácie chemických produktov a odpadov, recyklácie, manipulácie a vypúšťania priemyselných odpadových vôd, riadenie emisií unikajúcich do ovzdušia, a dodržiavať plnenie týkajúcich sa povolení a hlásení týkajúce sa životného prostredia. Spoločnosť DRILL má implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Zákony, vrátane nariadení a iné právne požiadavky
Spoločnosť DRILL plní všetky príslušné zákony a nariadenia vo všetkých miestach, kde dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

V Bratislave dňa 20. 9. 2012