Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Training
DRILL Zručnosti pre efektívnu prácu

DRILL Zručnosti pre efektívnu prácu

Každý zo zamestnancov hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov a stratégie spoločnosti. Aby mohol zamestnanec prispievať k naplneniu týchto cieľov, je potrebné, aby svoju prácu vykonával efektívne, a k tomu potrebuje okrem tvrdých (odborných) zručností aj špecifické zručnosti tzv. mäkké.

Spoločnosť DRILL ponúka tréningy určené pre rozvoj mäkkých zručností, ktoré pomôžu k zvýšeniu efektivity práce. Tieto tréningy rozvíjajú základné mäkké zručnosti, akými sú komunikácia, prezentácia, zvládanie stresu, organizácia času, asertivita apod., ale taktiež pokročilejšie ako je etiketa, osobný marketing či kreativita. Vždy sú vedené interaktívnou formou s maximálnym zapojením účastníkov.

 

 

Asertivita

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým ľuďom, ktorí sa usilujú o efektívnu komunikáciu a zdravé seba-presadzovanie sa.

Cieľ:

Cieľom programu je prehĺbiť zručnosti asertívne komunikovať a riešiť konkrétne situácie z každodennej praxe účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Uvedomiť si rozdiely medzi asertívnou, pasívnou a agresívnou komunikáciou.
 • Začať, viesť a ukončiť rozhovor.
 • Požiadať druhých o láskavosť.
 • Presadiť oprávnené požiadavky.
 • Vedieť odhaliť a brániť sa manipulácii.
 • Asertívne riešiť každodenné situácie z praxe.

Obsah:

 • Princípy asertívnej komunikácie.
 • Štýly rokovania.
 • Pasívne, agresívne alebo asertívne?
 • Definícia a poňatie asertivity.
 • Stavebné kamene asertivity – nácvik jednotlivých zručností.
 • Láskavosť alebo oprávnená požiadavka?
 • Aktívne vedenie rozhovoru a umenie počúvať.
 • Ako sa brániť manipulácii.
 • Empatická asertivita.
 • Asertívne techniky a riešenie konfliktov.
 • Riešenie konkrétnych situácií z praxe účastníkov.


Efektívna komunikácia v pracovnom vzťahu

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený najmä vyššiemu a strednému managementu a skupinám zamestnancov, ktorí managementu reportujú.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť a zautomatizovať individuálne schopnosti zamestnancov komunikovať stručne, jasne a účinne. Program je orientovaný na písomnú vnútrofiremnú komunikáciu a ústnu prezentáciu na poradách a jednaniach. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Rozvinúť schopnosť efektívne komunikovať svoje názory, myšlienky a návrhy riešení.
 • Jasne a jednoznačne oznamovať informácie.
 • Účinne argumentovať a prezentovať návrhy so zameraním na cieľovú skupinu.
 • Rýchlo sa zorientovať a porozumieť prípadným nejasným oznámeniam.

Obsah:

 • Zmysluplná komunikácia a spätná väzba.
 • Kedy je komunikácia efektívna?
 • Komunikačný cyklus a zásady efektívnej komunikácie.
 • Model efektívneho poskytovania informácií.
 • Model efektívneho prijímania informácií.
 • Postoje a motivácia poslucháčov v komunikácii.
 • Zásady efektívnej komunikácie s nadriadenými/podriadenými.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.


Etiketa vo firemnej praxi

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí nechcú ponechať svoju pracovnú kariéru náhode a ktorí si plne uvedomujú zásadný význam osobného Image pre ich ďalší rozvoj.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť individuálne schopnosti pracovníkov prezentovať samých seba. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Zvýšiť svoj profesionálny image.
 • Využiť prvý dojem v prospech pozitívnych výsledkov.
 • Presvedčivo komunikovať svoje názory a riešenia.
 • Osvojiť si základné spoločenské pravidlá.
 • Zamyslieť sa nad efektívnym využitím pracovného času.
 • Uvedomiť si priestor pre ďalšie zvyšovanie vlastných kompetencií.

Obsah:

 • Image a jeho význam.
 • Osobný a rozšírený image.
 • Úrovne obliekania mužov a žien.
 • Dress code.
 • Význam prvého dojmu.
 • Využitie slovnej a mimoslovnej komunikácie vo svoj prospech.
 • Vybrané kapitoly spoločenského správania.
 • Uvítanie, pozdrav, vizitky, oslovovanie, predstavovanie, v reštaurácii, zvyky pri stole.
 • Podnikové (firemné) akcie (oslavy).
 • Telefónna a písomná etika.
 • Úspešný začiatok a záver dňa.


 

Improvizácia v komunikácii

Cieľová skupina:

Rozvojový program je určený všetkým zamestnancom, ktorí chcú vedieť komunikovať v pracovnom prostredí s ľahkosťou a kreativitou.

Cieľ:

Improvizácia je potrebná tam, kde hovoríme o tvorivosti, inovácie, komunikácii, tímovej práci a vedení ľudí. Improvizácie nám pomáha zvládať hravo aj situácie, s ktorými nepočítame, lepšie porozumieť partnerom v komunikácii a tiež s nimi jednať tak, aby oni rozumeli nám. Absolvovanie intenzívneho výcviku účastníkom umožní:

 • Zostať v pokoji a pokračovať v komunikácii, aj keď sa situácia vyvíja inak, než som chcel / a. Nenechať sa zaplaviť stresom, ale hľadať nové riešenie. Byť otvorený rôznym možnostiam, potlačiť "očakávania". Zachovať kreativitu v myslení i komunikácii. Pohotovosť k reakcii.
 • Podporu sebadôvery v komunikácii: schopnosť sa uvoľniť a improvizovať, pracovať s telom a hlasom. Identifikácia silných stránok a bariér.
 • Rozvoj efektívnej komunikácie a kreativity: naladiť sa na partnera a podporiť porozumenie tým, že prijmem a rozvíjam jeho ponuku, neblokujem a nenegujem dohodu a spoluprácu. Rozvinúť tvorivosť vo svojom prejave a myslieť "out of the box".
 • Verbálna pohotovosť a reakcie bez prípravy: nástroje a techniky, ktoré nám pomôžu jasne štruktúrovať oznamované myšlienky. Tréning argumentácie a sebaprezentácia.
 • Pôsobiť autenticky a zbaviť sa stresu v komunikácii.
 • Dobre argumentovať, presviedčať a motivovať.
 • Rozumieť reči tela a reagovať na ňu, vedieť vyjednávať vo vypätých situáciách.

Obsah:

 • Reagovanie na partnera v komunikácii.
 • Prijímanie ponuky - komunikácia s rešpektom.
 • Tu a teraz - techniky pre prekonanie stresovej situácie.
 • Základné techniky improvizácie s partnerom a v skupine.
 • Rozvíjanie myšlienky, kreativita a interakcie.
 • Borenie stereotypov v myslení a komunikácii.
 • Tréning argumentácie.


Emočná inteligencia

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený tým, ktorí sa chcú naučiť pracovať s emóciami svojimi i tých druhých a predchádzať stavom dlhodobé emočné nepohody.

Cieľ:

Cieľom programu je, aby sa účastníci dozvedeli aj prakticky vyskúšali množstvo techník alebo postupov, pomocou ktorých môžu pochopiť, usmerniť a odreagovať svoje emócie. Naučia sa predchádzať emočne vypätým situáciám aj lepšie komunikovať s ľuďmi o svojich pocitoch. Absolvovanie kurzu účastníkom umožní:

 • Pochopiť v akých situáciách a s ktorými ľuďmi reagujú prehnane emočne.
 • Naučiť sa svoje emócie komunikovať s druhými prijateľným spôsobom.
 • Naučiť sa odreagovať svoje emócie tak, aby neprechádzali do telesných problémov.
 • Pochopiť, prečo ľudia na rôzne situácie reagujú rôzne (niekto viac racionálne iný pocitovo).
 • Rozšíriť repertoár vyrovnávanie sa so záťažovými situáciami o ďalšie stratégie a techniky.
 • Reagovať na vypäté situácie s väčším nadhľadom.
 • Získať inšpiráciu pre zlepšenie medziľudských vzťahov a lepšie nastavenie hraníc.

Obsah:

 • Prepojenie tela i mysle - ako jedno ovplyvňuje druhé a naopak.
 • Prečo sú emócie dôležité a prečo je dôležité ich mať.
 • Nácvik techník na odreagovanie a spracovanie emócií.
 • Ako predchádzať emočne vypätým situáciám.
 • Osobnostné typológie a emócie (racionalita a logika versus vzťahy a pocity).
 • Ako zvýšiť svoju odolnosť voči emočne vypätým situáciám.
 • Racionálne spôsoby spracovania náročných situácií.
 • Ako vychádzať s konfliktnými, manipulatívnymi a agresívnymi jedincami.
 • Ako podať spätnú väzbu druhému bez vzbudenie zbytočných emócií.
 • Vzťahy a ich rozvoj.
 • Empatia a aktívne počúvanie.
 • Práca s konkrétnymi témami účastníkov.


Kreativita pri riešení problému

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí chcú prebudiť a posílniť kreativitu, ktorá se skrýva v každom z nás.

Cieľ:

Cieľom vzdelávacieho programu je naštartovať kreativitu a podporiť intuíciu, inovatívne myslenie, originalitu a pružnosť pri riešení problémov. Naučiť sa, ako využiť tvorivý potenciál pri riešení nových alebo opakujúcich sa úloh a výziev.

Techniky:

 • Brainstorming - generovanie radikálnych myšlienok.
 • Brainwriting - ako získať viac z Vašej kreatívnej porady.
 • Rolestorming - vylepšený skupinový brainstorming (využitie rolí, metóda 6 klobúkov).
 • Banka kreatívnych techník (Fish pool, Ishikawa diagram, Myšlienkové mapy, 6 dobrých sluhov, diablov advokát, Swapping, Akvárium, Analýza silového poľa atď.)
 • Myslenie “out of the box”.

Obsah:

 • Vytváranie podmienok pre tvorivé riešenie.
 • Konkrétne techniky pre definovanie problému.
 • Vytváranie a hodnotenie nápadov a ich premenu na úspešné riešenia.
 • Myslenie “out of the box”.


Medzikultúrna komunikácia

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí sa pripravujú na pracovný pobyt v zahraničí, prípadne zamestnancom, ktorí v danej zemi už pôsobia a je potrebné, aby poznali mentalitu tamojšieho obyvateľstva, históriu, kultúru, miestne zvyky a pravidlá správania.

Cieľ:

Cieľom tréningu je predovšetkým rozvinúť schopnosť účastníkov spolupracovať s osobami z odlišných národných kultúr a porozumieť ich zvyklostiam a správaniu. Zoznámiť sa s kultúrnymi rozdielmi a špecifikami manažérskej práce a obchodných jednaní.

Obsah:

 • Pochopenie rozdielov národnej mentality.
 • Ako predísť nedorozumeniam v rámci odlišných kultúr.
 • Ako vyjednávať s ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí.
 • Diverzifikácia medzi jednotlivými kultúrami, sociálnymi skupinami a firemnými zvyklosťami.
 • Ako pohotovo odhadnúť rozdiely národnej mentality.
 • Kľúčové hodnoty cudzích kultúr a ich význam pre obchodný styk.
 • Agentúry špecializujúce sa na podporu a  pomoc pri  podnikaní v zahraničí (CzechTrade, CzechInvest...).
 • Etika obchodného jednaní.
 • Zvyklosti obchodného rokovania a jeho špecifiká.
 • Rizika pri obchodných rokovaniach.
 • Svet obchodu z hľadiska rozdielnych kultúr.


Management konfliktov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s konfliktnými situáciami, ktoré musia vedieť efektívne riešiť.

Cieľ:

Cieľom programu je predovšetkým rozvinúť individuálne zručnosti účastníkov v predchádzaní vzniku konfliktov a v zvládaní konfliktných situácií. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Osviežiť si a precvičiť pravidlá bezkonfliktnej komunikácie.
 • Uvedomiť si faktory vedúce k vzniku konfliktov.
 • Znížiť frustráciu plynúcu z nepríjemných vyjednávacích situácií.
 • Naučiť sa efektívne zvládať konfliktné situácie.
 • Vedieť identifikovať priestor pre ďalší rozvoj.

Obsah:

 • Konflikty v rovine vecnej a vzťahovej.
 • Rôzne príčiny vzniku konfliktov.
 • Zásady bezkonfliktnej komunikácie.
 • Aký postoj zaujímame k sebe a k ostatným?
 • Prístupy k riešeniam konfliktov – asertívne, pasívne alebo agresívne?
 • Oprávnená požiadavka alebo láskavosť?
 • Manipulácia a ako jej čeliť?
 • Vyrovnánie sa s kritikou, odmietnutím, zvládanie napätia.
 • Zhrnutie pravidiel na zvládnutie konfliktu.
 • Riešenie konkrétnych situácií z praxe účastníkov.


NLP (Neurolingvistické programovanie)

Súbor metód komunikácie, rozvíjanie ľudského potenciálu a sebariadenia, používaný v oblasti obchodu, riadenia, koučovania, motivovania, efektívneho vyjednávania.

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený pre všetkých, ktorí chcú prebudiť a využiť svoj skrytý potenciál.

Cieľ:

 • Zmeňte sami  seba a staňte sa osobou, ktorou ste vždy chceli byť.
 • Motivujte seba a ostatných k akcii.
 • Dohovorte sa v akejkoľvek situácii.
 • Buďte asertívni vo všetkých prípadoch.
 • Zvýšte svoju osobnú dôveryhodnosť.
 • Zlepšíte svoje verbálne a neverbálne komunikačné schopnosti.
 • Hovorte plynulo a isto aj pod tlakom.
 • Zvládajte obtiažne schôdzky konštruktívne a citlivo.
 • Prekonajte konflikty a naučte sa zvládať problémové situácie.

Obsah:

 • Základné princípy NLP.
 • Self-Assessment: Aký je môj počiatočný bod a čoho by som chcel dosiahnuť?
 • Pokročilé motivačné a presvedčovacie techniky.
 • Hra: “Koho to zaujíma?” Demonštrujte silu svojho emočného prejavu a donúťte ľudí počúvať.
 • Hlasové techniky – skloňovanie, intonácia.
 • Empatia: 180 stupňov myslenia – ako je možné identifikovať potreby ostatných a reagovať na ne.
 • Reč tela: prečítať a pochopiť inú osobu, a prinútiť ju vidieť veci vo Vašom svetle.
 • Asertivita: Pomocou reči tela a rétoriky buďte asertívni, bez toho aby ste vyzerali agresívne.
 • Školenie a prax z týchto príkladov a techník pred kamerou.


Osobný marketing alebo značka, ktorá predáva

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí majú dôvod a chcú aktívne zapracovať na budovaní, zmene alebo rozvoji vlastnej osobnej značky.

Cieľ:

Absolvovanie vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Uvedomiť si, prečo je dôležité sa osobným brandingom zaoberať, čo znamená budovanie osobnej značky.
 • Zmapovať svoju aktuálnu situáciu v oblasti budovania osobnej značky, nastavenie osobných cieľov.
 • Získať inšpirácie, čo môžem fakticky urobiť pre svoj brand, čo (kto) mi v tom môže pomôcť.
 • Zdieľať "best practicies" s účastníkmi aj trénerom.

Obsah:

  • Čo je osobná značka (brand) a prečo sa ňou zaoberať.
  • Ako pristupovať k budovaniu, rozvoju osobného brandu = systematický sprievodca procesu budovania (rozvoja) osobnej značky.
   • Analýza aktuálnej situácie (kto som, čo chcem dosiahnuť a prečo), osobný "brandový audit".
   • Čo je (mohlo by byť) súčasťou mojej osobnej značky, stratégia rozvoja osobnej značky.
   • Čo môžem urobiť, čo urobím, pre rozvoj osobnej značky - ako vytvoriť vlastný akčný plán budovania, zmeny, rozvoja osobného brandu.


Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým zamestnancom a manažérom, ktorí chcú a potrebujú presvedčivo prezentovať ciele, úlohy, stratégie, plány, návrhy riešení, výsledky spoločnosti atď.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvíjať profesionálne prezentačné zručnosti manažérov s osobitným dôrazom na presvedčivú obsahovú aj formálnu stránku prezentácie. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

   • Rozvinúť schopnosť účinne prezentovať ciele, strategické úlohy, finančné ukazovatele atď. s využitím slovných i mimo slovných prostriedkov.
   • Prejsť od „odovzdávanie informácií“ k „vyvolaniu akcie“.
   • Presvedčivo argumentovať z hľadiska cieľovej skupiny poslucháčov.
   • Zvýšiť presvedčivosť prezentácie efektívnym začlenením vhodných prezentačných pomôcok/techniky.
   • Profesionálne reagovať na otázky poslucháčov.
   • Posilniť sebavedomie účastníkov a ich schopnosť vystupovať pred skupinou ľudí.
   • Pracovať so strachom a trémou.

Obsah:

   • Cieľ efektívnej prezentácie.
   • Obsah a forma presvedčivej prezentácie.
   • Osobnosť a image prezentujúceho a prostriedky nášho pôsobenia.
   • Príprava efektívnej prezentácie, analýza cieľovej skupiny.
   • Nadviazanie kontaktu s publikom.
   • Spôsoby upútania a udržania pozornosti poslucháčov.
   • Zaujmite hneď v úvode, argumentujte s cieleným účinkom.
   • Vystihnite vhodnú dobu pre diskusiu, pozitívny záver – výzva na akciu.
   • Zvládanie otázok a námietok.
   • Význam vizualizácie a profesionálne využitie techniky pri prezentácii.


Podnikové financie v kocke

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený majiteľom, konateľom a všetkým manažérom, ktorí musia komunikovať v ekonomických termínoch, bez toho, aby potrebovali podrobne rozumieť financiám a účtovníctvu.

Cieľ:

Cieľom vzdelávacieho programu je odovzdať účastníkom bez použitia nadbytočných zložitých termínov praktický základ, aby vedeli, čo im skutočne účtovné čísla oznamujú, dokázali vyhodnotiť ekonomickú situáciu potenciálnych obchodných partnerov a porozumením jazyka účtovníctva zvýšili svoju hodnotu na trhu práce. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

   • Získať celkový pohľad na ekonomiku podniku.
   • Dozvedieť sa to podstatné o finančnom riadení podniku.
   • Porozumieť ekonomickým princípom a postupom.
   • Úspešne analyzovať ekonomickú stránku podnikania.
   • Efektívne komunikovať v ekonomickom jazyku.

Obsah:

   • Základné ekonomické pojmy, princípy a postupy - jazyk podnikania.
   • Finančné riadenie podniku a jeho ekonomika - pohľad pre neekonómov.
   • Základy finančnej analýzy podniku - rýchla orientácia vo finančnej kondícii firmy.
   • Postavenie účtovných dát v riadení podniku - ako ich možno použiť pre riadenie.
   • Ekonomická a finančná situácia podniku a procesy, ktoré v ňom prebiehajú.


Projektové riadenie

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený projektovým manažérom, strednému a vyššiemu managementu a pracovníkom, ktorí sú zodpovední za riadenie zakázok a projektov.

Cieľ:

Cieľom programu je ovládnuť metodiku projektového riadenia, prakticky využívať získané zručnosti a schopnosti pri tvorbe projektov, naučiť sa tímovej spolupráci pri realizácii projektov a zefektívniť proces projektového riadenia.

Obsah:

Project management

   • Projektové roly.
   • Projekt a jeho produkt.
   • Fázy a etapy projektu.
   • Plánovanie nákladov.
   • Master projekt a subprojekty.
   • Plánovanie projektu.
   • Projektové grafy.
   • Úvod do riadenia rizík v projektu.
   • Dlhodobá rentabilita projektu.
   • Tímová spolupráce pri realizácii projektov.

Project risk management

   • Projektové riziká – definície základných pojmov.
   • PMI a mapa odborností – 9 polí.
   • Risk management planning, identification.
   • Risk monitoring and control.
   • Plánovanie (cpm, toc).
   • Simulácia a expertné metódy.
   • Roly pre riadenie rizík.
   • Dlhodobá rentabilita projektu.
   • Ukážkové šablóny pre dokumenty riadenia rizík.
   • Expertné metódy a kauzálna analýza.

Multiproject management

   • Definícia multiprojektového prostredia.
   • Identifikácia a riadenie mezdiprojektových väzieb.
   • Riešenie konfliktov medzi projektmi.
   • Eskalačné metódy a princípy.
   • Optimalizačné metódy medziprojektových väzieb (Resource leveling, Simulácia, Kritická reťaz).
   • Projektová kancelária a jej úloha v organizácii.
   • Metódy zostavenia a údržby portfólia projektov.
   • Simulačné a optimalizačné metódy práce s portfóliom projektov, vrátane podporných nástrojov.

Riadenie projektov u zákazníka

   • Nájdenie kľúčových prvkov riešenia pre identifikované obchodné príležitosti.
   • Štruktúrovanie riešenia – aspekty času, dôležitosti problému, náročnosti na realizáciu.
   • Tvorba ceny, náklady režijné a variabilné, rentabilita ponuku/projektu.
   • Základné kontrolné mechanizmy pri realizácii projektov, riadenie odchýlok.
   • Riadenie zmenových požiadaviek a požiadaviek na viac práce.
   • Stanovovanie priorít a významnosti projektov, aktivít a požiadaviek zákazníka.
   • Optimalizačné metódy v projektoch (Resource leveling, Simulácia, Kritická reťaz).
   • Identifikácia a riadenie medziprojektových väzieb.
   • Riešenie konfliktov medzi projektmi.
   • Eskalačné metódy a princípy.
   • Identifikácia zainteresovaných strán (Stakeholders matrix).
   • Stratégia práce so zainteresovanými stranami.
   • Funkcia Steering Committee.


Stres management

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predovšetkým manažérom a ďalším pracovníkom, ktorí často pracujú pod tlakom.

Cieľ:

Cieľom programu je naučiť manažérov základným technikám zvládania stresových situácií tak, aby bola udržaná optimálna výkonnosť a to za rôznych podmienok. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

   • Uvedomiť si základné stavebné kamene momentálneho životného štýlu a ich vplyv na psychický a fyzický stav.
   • Zoznámiť manažérov so zdravotnými rizikami vyplývajúcimi z nedodržiavania zdravého životného štýlu.
   • Porozumieť svojim stresovým signálom.
   • Zmapovať svoje osobné stresory.
   • Uvedomiť si, že zdravie je základnou podmienkou pre vysoký výkon v zamestnaní.
   • Naučiť sa predchádzať vzniku stresových situácií.
   • Osvojiť si techniky zvyšujúce odolnosť organizmu a vedieť odstrániť aktuálne stresové stavy.

Obsah:

   • Stres a jeho prejavy. Pozitívne a negatívne účinky stresu.
   • Príčiny a následky stresu.
   • Stresové signály – poznanie vlastných stresových úrovní.
   • Analýza súčasnej situácie – stresová mapa, priebeh stresovej krivky.
   • Identifikácia svojich stresorov a plán na ich odstránenie.
   • Ako predchádzať stresu.
   • Zvládanie stresu – fyzická zdatnosť, stravovacie návyky, organizácia práce, prestávky, relaxačné techniky.
   • Prvá pomoc v strese.
   • Prevencia syndrómu „vyhorenia”.
   • Životní štýl a kroky vedúce k nájdeniu rovnováhy.
   • Riešenie najčastejších stresových situácií z praxe účastníkov.
   • Akčný plán na zníženie stresu.


Time Management

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom všetkých úrovní, ktorí sa chcú naučiť riadiť svoj čas tak, aby dosahovali vysoké ciele pri zachovaní rovnováhy medzi profesijným a súkromným životom.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť profesionálne zručnosti manažérov v oblasti riadenia času, za účelom optimalizácie osobnej výkonnosti a dosiahnutie životnej rovnováhy. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

   • Ujasniť si pohľad na hodnotu vlastného času a času svojich kolegov.
   • Získať viac času prostredníctvom efektívnej osobnej organizácie.
   • Úspešne analyzovať vlastnú činnosť, určovať priority a efektívne plánovať.
   • Profesionálne delegovať úlohy, kompetencie i zodpovednosť.
   • Odstrániť neefektívne návyky z oblasti riadenia času.
   • Efektívne využívať dostupné nástroje riadenia času.

Obsah:

   • Analýza súčasnej situácie.
   • Koncept riadenia času.
   • Jak si vedieť zostaviť cieľ metódou SMART.
   • Myslenie orientované na cieľ.
   • Pravidlá a základné princípy efektivneho plánovania času.
   • Ako zostaviť realistický plán dňa – metóda SUPRA.
   • Efektívne rozhodovanie a určovanie priorít.
   • Tyrania naliehavosti a ako s ňou bojovať.
   • Delegovanie úloh, pravidelná kontrola a spätná väzba.
   • Prokrastinácia.
   • Pracovné tempo a výkonnostná krivka.
   • Informácie a komunikácia.
   • Nástroje riadenia času v praxi manažérov.
   • Zlaté desatoro riadenia času na záver.


Vizuálna komunikácia

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom, teamleadrom, lektorom, trénerom a vôbec všetkým, ktorí chcú vo svojej praxi využiť sily vizuálneho oznámenia.

Cieľ:

Kým vzdelávacie spoločnosti sa predbiehajú svojimi Smartboard a ďalšími vizualizačnými vymoženosťami, v bežnej firemnej praxi je zvyčajne najväčším vizualizačným výkrikom papier a ceruzka. Tento vzdelávací program si kladie za cieľ sňať z vizualizačných pomôcok punc nákladných zbytočností a predstaviť ich ako užitočné nástroje, ktoré sa hodia takmer na každú príležitosť. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

   • Rozšíriť si škálu vizuálnych pomôcok využiteľných v manažérskej a lektorskej praxi.
   • Osvojiť si možnosti využitia "ručnej" vizualizácie - predovšetkým pre jej jednoduchosť a osobitosť.
   • Zhodnotiť tipy na základné grafické prvky i celé systémy.
   • V praxi pomocou fixiek, papiera a ďalších moderačných pomôcok trénovať vlastné vizuálne vyjadrenie.

Obsah:

   • Škála vizuálnych pomôcok a ich prínos na poradách, workshopoch, prezentáciách, seminároch a kurzoch.
   • Základné grafické prvky.
   • Piktogramy, ideogramy a možnosti ich využitia.
   • Kreslenie na flip-chart, ktoré zvládne každý (Wortmannova metóda).
   • Systematická vizualizácia - myšlienkové mapy, vývojové diagramy a ďalšie grafické systémy.


Vyjednávacie zručnosti win win

Cieľová skupina:

Tréning je určený pre manažérov, pracovníkov nákupu, predaja a špecialistov, ktorí chcú zdokonaliť svoje vyjednávacie schopnosti a riešiť situácie konštruktívne a v prospech veci.

Cieľ:

Vhodne identifikovať vyjednávacie stratégie a taktiky vyjednávania:

   • Nácvik jednotlivých častí prezentácie z reálnej praxe účastníkov.
   • Identifikovať komunikačné štýly ostatných a prispôsobiť vlastnú komunikáciu pre ľahšie dosiahnutie súhlasu / konsenzu.
   • Princípy presviedčania  a ich aplikácia pri vyjednávaní.
   • Pochopiť špecifiká medzikultúrneho vyjednávania a vyhnúť sa zbytočnému nedorozumeniu.
   • Identifikovať príčiny odporu a naučiť sa s nimi zachádzať.
   • Poznať a dozvedieť sa, akým spôsobom riešiť bezvýchodiskové situácie „impasse“.
   • Používať vyjednávací plán „checklist“.
   • Určovať možné alternatívy dohody  ešte  pred začiatkom vyjednávania (BATNA).
   • Zvážiť efektívne ústupky tak, aby ste docielili obojstrannú spokojnosť.

Obsah:

    • Plánovanie stratégie pre vyjednávanie v reáli.
    • Dynamika hlasu (intonácia, modulácia); použitie hlasu pre jasné, zreteľné a jednoznačné vyjadrenia.
    • Umenie načúvať a kládsťt správne otázky.
    • Reč tela pri vyjednávaní.
    • Manipulácia ovplyvňujúca vyjednávací priestor.
    • Ako správne argumentovať proti vzneseným námietkam.
    • Rétorické figúry, ponuky a protinávrhy.
    • Účelové vytváranie priestoru pre vyjednávanie.
    • 6 princípov presviedčania.
    • Analýza videonahrávky a spätná väzba od trénera a ostatných.
    • Taktické manévre a obrana.
    • Desatoro skúseného vyjednávača, najčastejšie chyby pri vyjednávaní.

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: