Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Ochrana osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov považujeme za jednu zo svojich priorít, pretože napomáha vytvoriť dlhodobý vzťah založený na vzájomnej dôvere. Plne rešpektujeme Vaše právo na ochranu osobných údajov, ktoré nám zverujete a je našou povinnosťou informovať Vás o tom, akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať a aké sú Vaše práva.

Rozsah a účel spracovania poskytnutých osobných údajov

Poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu vyplnených kontaktných údajov a údajov uvedených v profesijnom životopise (ďalej len osobné údaje) dávate súhlas spoločnosti DRILL B.S., spol. s r.o. so sídlom Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava I, IČO: 43 933 165 (ďalej len Správca alebo spoločnosť) k ich spracovaniu, ktorým je:

  • uloženie v personálnej databáze,
  • automatizované vyhľadávanie v personálnej databáze,
  • poskytnutie klientom, pre ktorých Správca vyhľadáva vhodných zamestnancov k obsadeniu požadovaných pozícií.

Účelom spracovania osobných údajov je výhradne sprostredkovanie zamestnania, alebo iného obdobného pracovnoprávneho vzťahu pre Vašu osobu.
Vaše osobné údaje nebudú používané k marketingovým účelom.
K Vašim osobným údajom uloženým v personálnej databáze, budú mať prístup iba konzultanti spoločnosti DRILL v rámci vyhľadávania vhodných kandidátov pre našich klientov. 
V okamihu, keď identifikujeme vhodné pracovné miesto zodpovedajúce Vášmu profilu, Vás budeme kontaktovať a s Vaším vedomím osobné údaje poskytneme určenému klientovi (potencionálnemu zamestnávateľovi).
Bezpečnosť personálnej databázy a ďalšie technické opatrenia k ochrane osobných údajov sú zaistené v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia EU 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Doba, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané

Vaše osobné údaje budú spracovávané, resp. uchované v personálnej databáze pre prípad ďalšieho sprostredkovania zamestnania až do odvolania Vášho súhlasu s ich spracovaním.

Odvolanie Súhlasu

Váš súhlas so spracovaním poskytnutých údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. 
Po odvolaní Súhlasu budú Vaše osobné údaje z našej personálnej databázy bez zbytočného odkladu vymazané.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov po dobu, čo bol tento súhlas udelený.

Práva subjektov osobných údajov

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov máte ako subjekt osobných údajov právo na:

  • Prístup k osobným údajom a súvisiacim informáciám o. i. o rozsahu vedených osobných údajov, o spôsobe ich spracovania, o ich príjemcoch a i.
  • Opravu osobných údajov - V prípade aktualizácie poskytnutých údajov máte vždy možnosť nám tieto zmeny a doplnenie oznámiť,
  • Výmaz osobných údajov – s rovnakými dôsledkami ako odvolanie Súhlasu, kedy je správca povinný bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať
  • Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov,
  • Obmedzenie spracovania,
  • Prenesiteľnosť osobných údajov – t.j. právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému.

Rovnako máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že boli Vaše práva porušené.

Uplatnenie práv

V súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je v rámci spoločnosti DRILL menovaný poverenec pre ochranu osobných údajov, na ktorého sa môžete prostredníctvom e-mailovej adresy poverenec@drill.sk obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, najmä so žiadosťou o odvolanie Súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo žiadosťami k uplatneniu ostatných vyššie uvedených práv.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov.pdf