Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

O nás
Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používánia internetových stránek spoločnosti DRILL B.S., spol. s r.o.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré užívajú internetové stránky zriadené spoločnosťou DRILL B.S. spol., s r.o. www.drill.cz, www.dril.cz, www.drill.eu, www.drillbs.cz, www.drillbs.com, www.drillbs.eu, www.drillbs.info, www.drillbs.net, www.drillbs.org, www.drillbs.pl, www.drillgroup.eu, www.drillgroup.cz, www.contracting.cz, www.itbodyshop.cz, www.itbodyshop.eu, www.drill.sk, www.dril.sk, www.drillbs.sk, www.drillbs.ru, www.drillbs.de, www.quicksource.cz, www.quicksource.sk, www.quicksource.info, www.protemp.cz, www.protemp.sk, www.pro-temp.cz, www.pro-temp.sk, www.pro-temp.eu, www.digitalnihr.com, www.digitalnirh.eu, www.digitalnihr.sk (ďalej len užívatelia).

Zriaďovateľom vyššie zmienených internetových stránok je spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. so sídlom Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČ: 274 84 462, DIČ: CZ27384462, zapísaná v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 115459 (ďalej len zriaďovateľ), ktorá  je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „autorský zákon“) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

 • Účelom internetových stránok je najmä informovať o ponuke produktov a služieb zriaďovateľa.
 • Používanie internetových stránok je bezplatné.
 • Užívať tieto stránky, alebo ich časti inak, než pre vlastní potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa dovolené.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty stránok. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok alebo akejkoľvek ich časti, má len zriaďovateľ.
 • Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi zriaďovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
 • Tieto podmienky je oprávnený menit´či doplňovať len zriaďovateľ. Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Ochranná známka

Spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. je výhradným majiteľom registrovanej ochrannej známky kombinovanej DRILL s právom prednosti odo dňa 19.10.2005, zapísané dňa 19.4.2006 na Úrade priemyslového vlastníctva pod číslom 280612 a ochrannej známky slovnej DRILL s právom prednosti odo dňa 14.12.2005, zapísanej dňe 24.5.2006 na Úrade priemyslového vlastníctva pod číslom 281589.

Spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. je výhradným majiteľom medzinárodnej ochrannej známky DRILL (obrazová) registrovanej na Medzinárodnom úrade priemyslového vlastníctva v Ženeve dňa 18.4.2006 pod číslom 902390 a medzinárodnej ochrannej známky DRILL (slovná) registrovaná na Medzinárodnom úrade priemyslového vlastníctva v Ženeve dňa 24.5.2006 pod číslom 902137.

Spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. uvedením predmetných ochranných známok na týchto internetových stránkach v žiadnom prípade neposkytuje povolenie k ich používaniu inou osobou než majiteľom. Žiadny oznam na týchto internetových stránkach by tak nemalo byť vysvetľované ako nepriame, zákonné či iné udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na užívanie akejkoľvek ochrannej známky uvedenej na tejto stránke bez dovolenia spoločnosti DRILL B.S., spol. s r.o. Pokiaľ by k takému použitiu bez dovolenia spoločnosti DRILL B.S., spol. s r.o. došlo, bude považované za porušenie práv majiteľa.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje zriaďovateľ.
 • Zriaďovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zriaďovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
 • Zriaďovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Zriaďovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Zriaďovateľ tiež nenese žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom jeho internetových stránok. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (najmä diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť príspevky, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.
 • Zriaďovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na internetových stránkach zriaďovateľa len vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu vediet, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľa sú protiprávne, alebo ak sa dokázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľa a neučinil okamžite všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať za účelom odstránenia alebo zneprístupnenia takýchto informácií.
 • Zriaďovateľ nie je povinný dozerať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúci na protiprávny obsah informácie.