Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

O nás
Naše tímy

Naše tímy

Dostatočný počet vysoko kvalifikovaných manažérov, náborových konzultantov, trénerov i ďalších zamestnancov s odbornými znalosťami a zručnosťami, široké portfólio poskytovaných služieb, zodpovedajúca organizačná štruktúra, moderné technické vybavenie i podpora ostatných spoločností v rámci skupiny spoločností DRILL® nám umožňuje pokrývať všetky segmenty trhu a špecializácie priemyslu a obchodu.

Náborová divízia spoločnosti DRILL® je rozdelená na 6 pracovných tímov (každý je riadený tzv. Business Unit Managerom); 5 z nich je orientovaných podľa priemyselných segmentov zákazníkov, šiesty sa orientuje na poskytovanie služieb Recruitment Outsourcing, interim manažment a sprostredkovanie pracovnej kapacity kontraktorov - IT Contracting.

Z pohľadu úrovne pozícií sa spoločnosť DRILL® špecializuje na vrcholový, stredný a nižší manažment a ďalej na veľmi obtiažne a úzko špecializované pozície so špecifickými požiadavkami s malým počtom vhodných kandidátov na trhu.

Skúsenosti pri spolupráci s našimi zákazníkmi potvrdili, že výborná znalosť príslušného odboru, orientácia na trhu so službami a produktmi našich zákazníkov, schopnosť komunikovať v danom odbore vrátane znalosti terminológie a v ideálnom prípade vlastná profesionálna skúsenosť na strane zákazníka, sú rovnako dôležité (a mnohokrát dôležitejšie) ako znalosť náborových a ďalších HR služieb. Ich získavanie trvá často dlhšie a je obtiažnejšie. Práve preto má spoločnosť DRILL® tímy aj jednotlivých náborových konzultantov špecializovaných segmentovo.

Jednotlivé náborové tímy sú rozdelené nasledovne:

Okrem vyššie uvedených náborových tímov má spoločnosť samostatné špecializované útvary: 

 • Training & Professional Development
 • Consulting
 • Outsourcing

Špecifikácie jednotlivých náborových tímov:

PRODUCTION, MANUFACTURING, AUTOMOTIVE

Rozsahom aj portfóliom zákazníkov sa jedná o najväčší náborový tím spoločnosti DRILL®. Jeho kapacitu a zdroje ďalej zvyšuje úzka spolupráca s kolegami z jednej z dcérskych spoločností v rámci skupiny DRILL®, Pro-Temp® Plus, s ktorou zdieľa veľké množstvo zákazníkov, najmä z radov výrobných a logistických spoločností. Synergiu medzi oboma spoločnosťami tiež podporuje využívanie spoločného prístupu do zdieľaného CRM systému a do interných aj externých databázových zdrojov.

Manažéri, konzultanti, researcheri a ďalší odborníci tohto náborového tímu poskytujú kvalitné náborové služby (predovšetkým DRILL Executive Search a DRILL Recruitment) svojim zákazníkom predovšetkým v nasledujúcich odboroch:

 • Výrobné spoločnosti:
  • Automobilový priemysel
  • Strojárenstvo
  • Elektrotechnika a automatizácia
  • Chemický priemysel, plasty
  • Výrobcovia strojov a zariadení
  • Dodávky technologických celkov na kľúč
  • Stavebné materiály a hmoty
  • Textil
  • Hutníctvo
 • Stavebné a inžinierske spoločnosti
 • Spoločnosti podnikajúce v poľnohospodárstve a lesníctve
 • Ťažobné spoločnosti
 • Logistické spoločnosti:
  • Prepravné spoločnosti
  • Skladovacie a distribučné spoločnosti
 • Energetika a petrochémia
 • Sieťové odvetvia

Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu náborových služieb v tomto špecifickom segmente sú výborné odborné a technické znalosti a orientácia v danej problematike. Samotná orientácia na trhu práce, znalosť náborových metód ani využívanie sofistikovaných nástrojov v priemyselných odboroch nepostačuje. Z tohto dôvodu sa konzultanti tohto tímu zúčastňujú pravidelne odborných konzultácií u svojich zákazníkov, vrátane prehliadok technológií, strojov, výrobných liniek a ďalších prevádzok, aby mohli byť skutočnými partnermi pre svojich zákazníkov aj kandidátov. Okrem toho si stále zvyšujú svoju kvalifikáciu účasťou na konferenciách, seminároch a ďalšími vzdelávacími a rozvojovými aktivitami.

Okrem vlastných zdrojov, využíva náborový tím Production, Manufacturing, Automotive tiež kapacity zdieľaného viacjazyčného Call centra a centra podpory, čo významne zefektívňuje proces aktívnej identifikácie a priameho oslovenia kandidátov predovšetkým v prípadoch, kedy je nutné rýchlo získať nedostatkových či úzko špecializovaných odborníkov.

Náborový tím Production, Manufacturing, Automotive vyhľadáva najčastejšie kandidátov na nižšie uvedené role a pozície:

 • General Manager, Plant Director a ďalšie pozície vrcholového manažmentu (CxO)
 • Plant Manager
 • Technical Director / Engineering / R&D Manager
 • Production Director / Manager
 • Quality Director / Manager / Engineer
 • HR Director / Manager
 • Finance Manager
 • Maintenance Manager
 • Transportation Manager
 • Facility Manager
 • Warehouse Manager
 • Manager of Foundry, Toolshop, Paintshop etc.
 • Supply Chain / Logistics Manager
 • Project / Lean Manager
 • Procurement / Sourcing Manager / Specialist
 • Strategic Buyer
 • Process Engineer
 • Technológ
 • R&D Specialist
 • Designer
 • SW and HW Engineer
 • SQA / SDE, CQE, Auditor
 • Logistic and Transportation Specialist
 • Service Technician
 • Product Specialist
 • PLC Engineer
 • CNC/PLC Programmer
 • SW/HW Developer
 • Controlling Manager
 • Junior / Senior Controller
 • Accountant
 • Architekt
 • Hlavný inžinier projektu
 • Stavbyvedúci, prípravár, rozpočtár

IT, TELCO, HIGH TECH

Rozsahom aj portfóliom zákazníkov sa jedná o druhý najväčší náborový tím spoločnosti DRILL®, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie kandidátov na veľmi špecifické a ťažké pozície predovšetkým v segmente informačných a komunikačných technológií, v ktorom je dlhodobý a stále rastúci dopyt po nedostatkových špecialistoch.

Pri vyhľadávaní vhodných kandidátov na pozície v technologickom segmente IT, TELCO, High Tech sa viac než kde inde uplatní dobrá technická znalosť konzultantov v oblasti HW aj SW technológií, nástrojov, metodológií a trendov v rýchlo sa vyvíjajúcich odboroch. Konzultanti tohto tímu sa regrutujú priamo z radov ICT odborníkov, študentov technologických odborov, prípadne z recruiterov z ICT spoločností. Tým sú zaistené odborné znalosti, orientácia v rýchlo sa vyvíjajúcich technológiách aj orientácia na špecifickom trhu práce. Okrem toho si manažéri, konzultanti a ďalší špecialisti tohto tímu neustále dopĺňajú svoje odborné znalosti účasťou na všeobecných i špecializovaných konferenciách, seminároch a vzdelávacích programoch aj formou konzultácií so svojimi zákazníkmi.

Najčastejšími zákazníkmi náborového tímu IT, TELCO, High Tech sú predovšetkým:

 • Systémoví integrátori a poskytovatelia komplexných IT riešení
 • Poskytovatelia internetových služieb
 • Dodávatelia HW
 • Spoločnosti poskytujúce špecializovaný SW vývoj
 • Spoločnosti ponúkajúce analytické, dátové a databázové produkty a služby
 • Spoločnosti poskytujúce IT konzultačné a poradenské služby
 • Poskytovatelia telekomunikačných služieb a prevádzkovatelia telekomunikačných sietí
 • Poskytovatelia satelitných služieb
 • Poskytovatelia televíznych služieb

Rovnako ako ostatné tímy, využíva IT, TELCO, High Tech kapacity zdieľaného viacjazyčného Call centra a centra podpory, čo významne zefektívňuje proces aktívnej identifikácie a priameho oslovenia kandidátov.

Náborový tím IT, TELCO, High Tech vyhľadáva najčastejšie kandidátov na nižšie uvedené role a pozície:

 • Manažérske pozície:
  • IT Director
  • IT Manager
  • CIO
  • COO
  • CTO
  • Head of Development
 • Obchodné pozície:
  • Sales Director
  • Sales Manager
  • Area Sales Manager
  • Business Development Manager
  • Pre-sale Manager
  • After-sale Manager
  • Obchodníci / obchodní zástupcovia pre jednotlivé sektory (Finance, Telco, Energetika, Public atď.)
  • Key Account manageri
 • Informačné a telekomunikačné technológie:
  • Cloud Expert
  • RAN Engineers
  • IP design Experts
  • RAN Experts
  • Billing Testers.
  • Integration Experts
  • Messaging/Solution Architect
 • Vývojárske, technické a konzultačné pozície:
  • IT analytik, business analytik (UML, EA), systémový analytik, dátový analytik
  • IT architekt (Solution Architekt, Enterprise Architekt, Business Architekt, System Architekt, Network Architekt)
  • BI/DWH špecialista (Oracle, Teradata, Informatica, Cognos, ETL)
  • Špecialista pre prácu s dátami: Data Scientist/Data Engineer, Data Mining/ Artificial Intelligence (AI), Business Modeller, Data Architect
  • Vývojár scriptovacích jazykov (Python, Bash, Perl, PowerShell)
  • Vývojár naprieč spektrom operačných systémov (WIN, Linux/Unix, WEB, iOS, Android, Embedded atď.)
  • Vývojár back-end (Java, C++, C# .NET, ABAP atd.), vrátane jednotlivých frameworkov
  • Vývojár front-end (JavaScript/TypeScript, Angular, React, PHP, HTML, CSS, jQuery, RestAPI atď.), vrátane jednotlivých frameworkov
  • DevOps špecialista (Kubernetes, Docker, CI/CD, Gitlab, Teraform, microservices, Apache, RabbitMQ, Kafka, Zookeeper, ActiveMQ)
  • Cloud špecialista (Microsoft Azure, Amazon AWS)
  • Tester pre automatizované testy, záťažové testy, penetračné testy, manuálne testy; (SOAP, SoapUI, SQL, Jira, Selenium, Cucumber, Jenkins, Cypress); test analytik, test architekt, test manažér
  • UX/UI design špecialista
  • Systémový administrátor vrátane zamerania na virtualizácie (MS Windows, MS SQL Server, Exchange, Linux/Unix, SharePoint, ActiveDirectory, HyperV, Citrix, VMware)
  • Databázový administrátor a vývojár (Oracle, PL/SQL, MSSQL, mySQL, PostgreSQL, DB2, Teradata)
  • IT support (helpdesk, L1, L2, migrace W10, Office365, MS Exchange atď.)
  • Technický a business konzultant (ERP, CRM, Navision, Siebel, Salesforce)
  • Špecialista optimalizácie business procesov (ArcSight, CISA, CISSP, CISM, IT governance)
  • Špecialista IT bezpečnosti (cyber security, data security, infrastructure security, IDM-Identity management, IT audit, GDPR, SIEM, SOC, Disaster recovery)
  • Projektový manažér (ASAP, PRINCE 2, PMI, IPMA, SCRUM, ITIL), vedúci projektových tímov (PMO), projektový koordinátor
  • Špecialista na agilné riadenie vrátane Agile Couch
  • SAP konzultant, predovšetkým pre moduly BW, CRM, FI, CO, AM, BC, PS, HR, PM, PS, MM, QM, PP, SD, platformu NetWeaver a IS–U, S/4 HANA, SAP Fiori, SAP Business Objects, Programovanie v jazyku ABAP
  • IT špecialista v rôznych odvetviach (bankovníctvo, IT/Telco, logistika, štátna správa, zdravotníctvo, automotive, energetika atď.)

FINANCE, BANKING, INSURANCE, LEGAL

Náborový tím disponuje odborovo zameranými konzultantmi, ktorí sa špecializujú na poskytovanie služieb (najmä DRILL Executive Search, DRILL Recruitment a DRILL Outplacement) zákazníkom predovšetkým z odborov:

 • Retailové, korporátne, privátne a investičné bankovníctvo
 • Poisťovacie a maklérske služby
 • Leasingové a faktoringové služby
 • Nebankové finančné služby
 • Účtovné, daňové, audítorské a konzultačné služby
 • Právne a advokátske služby

Dôveryhodnosť, istota, integrita a stabilita, kľúčové atribúty finančného a právneho sektora, sa odrážajú aj vo výbere, profesijnom rozvoji a osobnostiach manažérov, konzultantov a ďalších špecialistov tohto náborového tímu. Konzultanti tohto tímu majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním náborových služieb vo svojich špecializáciách, stále sledujú a vyhodnocujú situáciu a dynamiku na pracovných trhoch v Slovenskej republike i v zahraničí.

Aj náborový tím Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo, právo spolupracuje v prípade potreby so svojimi kolegami z Call centra a centra podpory, najmä ak je potrebné rýchlo identifikovať a osloviť kandidátov na väčšom množstve pracovných trhov.

Konzultanti tohto náborového tímu vyhľadávajú najčastejšie kandidátov na nižšie uvedené role a pozície:

 • Manažérske pozície na úrovni predstavenstva finančných ústavov, výkonní riaditelia jednotlivých divízií
 • Vedúci oddelení jednotlivých úsekov
 • Operations Manager
 • Branch Manager
 • Sales Director / BD Director/Manager
 • Sales Representative
 • Marketing Director / Manager
 • Marketing Communication Specialist / Internet Marketing Specialist
 • CRM Manager
 • Relationship Manager Corporate – SME/MID/Large
 • Relationship Manager – Factoring/Leasing
 • Trade finance Specialist
 • Privátny bankár
 • Head of Credit Risk / Risk Manager Corporate / Retail
 • Head of Settlement
 • Product/Process Manager
 • M&A Manager
 • Head of Collections / Collections SpecialistHead of Internal Audit / Internal Auditor / Compliance Officer
 • Head of Controlling/Senior Controller/Controller
 • Business Analyst / Reporting Specialist
 • AML Manager / Specialist
 • Head of Fraud / Fraud Investigator
 • Security Manager
 • Risk Manager / Analyst
 • Chief Accountant / Accountant
 • Card Processing Specialist.
 • Product / Process Manager
 • Leasing Relationship Manager
 • Manager poistení
 • Poistný matematik
 • Likvidátor poistných udalostí
 • Underwriter
 • Advokát/Právnik/Koncipient
 • Pozície v oblasti informačných technológií, najmä vo vývoji (back-end i front-end), testingu, security, projektovom riadení, BI/DWH, security, administrácii atď.

FMCG, RETAIL

Portfóliom zákazníkov a šírkou pokrytia segmentov priemyslu a obchodu sa jedná o významný náborový tím, medzi ktorého zákazníkov patria predovšetkým veľké nadnárodné i lokálne spoločnosti z oblasti výroby, distribúcie a predaja rýchloobrátkového tovaru, či tovaru dlhodobej spotreby. Konzultanti tohto tímu poskytujú služby, predovšetkým DRILL Executive SearchDRILL RecruitmentDRILL Outplacement a ďalšie súvisiace HR produkty, najmä zákazníkom v nasledujúcich odboroch:

 • Výroba, distribúcia a predaj rýchloobrátkového tovaru (potraviny a potravinové doplnky, nápoje, drogéria, kozmetika atď.)
 • Výroba, distribúcia a predaj tovaru dlhodobej spotreby (napr. elektronika, nábytok, automobily, textil, obuv, kancelárske vybavenie apod.)
 • Veľkoobchodné a maloobchodné reťazce
 • B2B služby všeobecne, najmä:
  • Obchodné a marketingové
  • Mediálne a PR
  • Manažérske
  • Bezpečnostné
  • Reštauračné, hotelové, turistické
  • Ekologické a služby v oblasti spracovania odpadov
  • Šport, kultúra, voľný čas

Náborový tím FMCG, retail využíva k identifikácii vhodných kandidátov vlastný „sourcing“ tím, a v prípade potreby tiež viacjazyčné Call centrum a centrum podpory, čo významne zefektívňuje proces aktívnej identifikácie a priameho oslovenia kandidátov predovšetkým v prípadoch, keď je nutné rýchlo získať nedostatkových či úzko špecializovaných odborníkov.

Služby zdieľaného viacjazyčného Call centra a centra podpory sú samozrejme plne k dispozícii aj tímu FMCG, Retail, čo zaisťuje vysokú profesionalitu a efektívnosť v rámci náborového procesu.

Náborový tím FMCG, retail vyhľadáva najčastejšie kandidátov na nižšie uvedené role a pozície:

 • Pozície vrcholového managementu (CxO)
 • Pozície obchodné:
  • Sales Director / Manager / Representative
  • Area Sales Manager
  • National Key Account Manager / Key Account Manager
  • Pre-sale Manager
  • After-sale Manager
  • Business Development Manager
  • Store Manager
 • Pozície starostlivosti o zákazníkov:
  • Customer Support a Customer Service Specialist
  • Customer Service Manager
  • Customer Care Training
  • Supervisor
  • Team Leader
 • Pozície v oblasti marketingu:
  • Marketing Director / Manager
  • Marketing Communication Manager / Specialist
  • Public Relation Manager
  • Product Marketing Manager / Specialist
  • Internet Marketing Manager / Specialist
  • CRM Manager
  • CRM Strategy & Data Lead
  • Retention Lead
  • Social Media Specialist
  • Digital Marketing Specialist
  • Online Marketing Specialist
  • Direct Marketing Specialist
  • Group Brand Manager / Brand Manager
  • Marketing Analyst
  • Market Research Manager
  • Data Analyst
 • Pozície v oblasti výroba a Operations:
  • Production Director / Manager
  • Quality Control Manager / Specialist
  • Supply Chain / Logistics Manager / Specialist
  • Transportation Manager
  • Facility Manager
  • Warehouse Manager
 • Pozície v oblasti finančného riadenia a nákupu:
  • Finance Manager
  • Controlling Manager
  • Junior / Senior Controller
  • Chief Accountant / Accountant
  • Procurement / Sourcing Manager / Specialist
  • Strategic Buyer
  • Category Manager
 • Ostatné a pozície v oblastiach ľudských zdrojov, právo, safety & security, IT, regulatory atď.

PHARMA, HEALTHCARE, MEDICAL, BIOTECHNOLOGY

Špecializovaný náborový tím zameraný na identifikáciu a vyhľadávanie vysoko nedostatkových kandidátov na špecifické pozície v oblastiach humánneho i veterinárneho zdravotníctva, farmácie, biotechnológií a súvisiacich odborov označovaných ako "Life Science".

S ohľadom na veľký nedostatok lekárov, stredného zdravotníckeho personálu, farmaceutov, optometristov aj ďalších odborníkov na pracovnom trhu, používajú konzultanti tohto náborového tímu pri identifikácii vhodných kandidátov takmer vždy metódy aktívneho vyhľadávania a priameho oslovovania (DRILL Executive Search). Pozitívne výsledky tiež prináša rozšírenie zdrojových pracovných trhov mimo Slovenskej republiky, ak to príslušná pozícia umožňuje.

Pre zaistenie najvyššej možnej miery efektivity pri oslovení kandidátov sú aj v tíme Pharma, Healthcare, Medical, Biotechnology využívané služby zdieľaného viacjazyčného Call centra a centra podpory.

Medzi najčastejších zákazníkov patria:

 • Farmaceutické spoločnosti ponúkajúce originálne i generické liečivá, a to ako v humánnej, tak i vo veterinárnej medicíne
 • Štátni i neštátni poskytovatelia zdravotných služieb, humánne i veterinárne ordinácie, kliniky, nemocnice, špecializované liečebné ústavy a laboratóriá
 • Vedecké a výskumné ústavy
 • Lekárne a lekárenské reťazce
 • Farmaceutické distribučné spoločnosti
 • Výrobcovia a predajcovia lekárskych prístrojov, technológií a vybavenia
 • Výskumné inštitúcie a výrobné spoločnosti v oblasti biotechnológií pre farmáciu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo apod.

Medzi najčastejšie obsadzované pozície v tomto náborovom tíme patria:

 • Vyššie manažérske pozície:
  • CEO
  • CFO / Head of Controlling
  • Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia
  • HR riaditeľ / manager
  • Corporate Counsel
  • Marketing Director / Manager
  • Sales Director / Manager
  • Production Manager
  • Business Unit Manager
 • Obchodné pozície:
  • Area Sales Manager
  • Medical Representative
  • Pharmaceutical Representative
  • Field Force Manager
  • Hospital Key Account Manager
  • Sales Representative: Rx, OTC, MD
  • Product Specialist
 • Marketingové pozície:
  • Brand Manager
  • Product Manager
  • Medical Affairs Manager
  • Market Access Manager
  • Medical Advisor
  • Category Manager
  • Portfolio Manager
 • Pozície vo výrobe:
  • Logistics Manager
  • Quality Control Manager
  • Supply-Chain Manager
  • Lekárske pozície rôznych špecializácií a seniorít
  • Stredný zdravotnícky personál
 • Pozície v nákupe:
  • Purchasing Manager
  • Procurement Specialist
  • Buyer
 • Špecializované pozície vo farmácii a zdravotníctve, napr.:
  • Manažér klinických štúdií
  • Government Affairs Manager
  • Compliance Manager
  • Regulatory Affairs Manager / Specialist
  • Medical Science Liaison
  • Pharmacovigilance Specialist
  • Servisný technik, Biomedicínsky technik, Aplikačný špecialista