Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Consulting & Support

V tomto produkte Vám ponúkame komplexné poradenské a konzultačné služby pri riadení všetkých oblastí ľudských zdrojov, najmä stratégie, personálnej politiky, merania výkonu zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, ich vzdelávania a rozvoja, budovania firemnej kultúry a pracovne–právneho poradenstva.

V tomto produkte Vám ponúkame komplexné poradenské a konzultačné služby pri riadení ľudských zdrojov. Základným predpokladom, ktorý musí byť naplnený pred zahájením akejkoľvek poradenskej činnosti vo Vašej spoločnosti , je identifikácia Vašich potrieb, požiadaviek a očakávaní, porozumenie dôvodom, ktoré vedou k využitiu poradenských služieb, ako aj dôkladné poznanie podmienok na trhu i vo Vašej spoločnosti, najmä vo vzťahu k prostrediu, zvyklostiam a firemnej kultúre.

Poradenstvo a pomoc na úrovni strategického riadenia ľudských zdrojov sa zameriava najmä na:

 •  Zaistenie konzistencie medzi strategickými cieľmi spoločnosti a stratégiou riadenia ľudských zdrojov. 
 • Zaistenie súladu medzi stratégiou riadenia ľudských zdrojov a vykonávaním každodenných činností. 
 • Definovanie role, postavenia, úlohy a náplne činnosti útvaru ľudských zdrojov a jeho podpory pri plnení celo firemných cieľov. 
 • Organizačné a funkčné začlenenie útvaru ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre a v systéme riadenia spoločnosti .
 • Rozdelenie právomocí a zodpovedností pri naplňovaní role útvaru ľudských zdrojov.
 • Zavádzanie merateľných ukazovateľov kvality a efektivity procesov.
 • Navrhovanie informačných tokov, a to ako v rámci útvaru, tak i smerom ku spolupracujúcim útvarom a zamestnancom.
 • Navrhovanie kontrolných procesov.
 • Stanovovanie priorít pri zavádzaní zmien a riadení HR projektov napr. implementácia nástrojov pre podporu personálnych činností, ako sú nábor a výber zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, profesijný rozvoj či plán rozvoja. 
 • Vypracovanie interných riadiacich aktov, zásad, smerníc a pracovných postupov, prípadne adaptácia nadnárodných predpisov materskej spoločnosti na lokálne podmienky a uvedenie do súladu s príslušným právnym poriadkom.
 • Poradenstvo pri zavádzaní a údržbe systému riadenia kvality podľa štandardu ISO 9001 v oblasti stratégie a riadenia ľudských zdrojov.

Poradenstvo v oblasti personálnej politiky:

Analýza stavu systému riadenia ľudských zdrojov:

 • Porovnanie ukazovateľov výkonnosti, efektivity a kvality procesov s ostatnými porovnateľnými spoločnosťami (personálny benchmarking).
 • Analýza potenciálu zamestnancov.
 • Vykonanie personálneho auditu s použitím produktu DRILL Audit.

Hodnotenie výkonu zamestnancov:

Odmeňovanie zamestnancov:

 • Navrhovanie stratégie odmeňovania zamestnancov s ohľadom na typ spoločnosti , kultúru, pozíciu na trhu a situáciu na trhu pracovných síl.
 • Pomoc investorom a spoločnostiam vstupujúcim na miestny trh pri adaptácii korporátnych štandardov odmeňovania na lokálne podmienky.
 • Poradenstvo pri zavádzaní špeciálnych foriem odmeňovania v dobe transformácie spoločnosti (napr. privatizácie, akvizície, a pod.).
 • Navrhovanie/úprava systému odmeňovania a systému poskytovania zamestnaneckých výhod.

Vzdelávánie a rozvoj zamestnancov:

 • Analýza požiadaviek na vzdelanie a osobný rozvoj zamestnancov.
 • Navrhnutie systému kontinuálneho vzdelávania zamestnancov.

Budovanie firemnej kultúry:

 • Vypracovávanie koncepcie systematického budovania firemnej kultúry.
 • Vypracovávanie koncepcie internej komunikácie, budovanie komunikačných nástrojov a kanálov. Nastavenie pravidiel komunikácie.
 • Vedenie a moderovanie pracovných stretnutí zamestnancov.
 • Implementácia komunikačných nástrojov.

Pracovno-právne poradenstvo:

 • Vedenie a aktualizácie pracovne-právnej dokumentácie.
 • Zastupovanie v pracovno-právnych sporoch.
 • Riešenie disciplinárnych problémov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: