Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Profil spoločnosti

O spoločnosti

Sme spoločnosť poskytujúca široké portfólio produktov a služieb pre firemných zákazníkov; od veľkých korporácií cez stredné a malé spoločnosti až po individuálnych podnikateľov.

Na trhu konzultačných a poradenských služieb sa odlišujeme hlavne poskytovaním praktických riešení s jasne a jednoducho definovanou a rozpoznateľnou pridanou hodnotou pre svojich zákazníkov. Správne pochopenie podstaty a naliehavosti jednotlivých potrieb zákazníkov spolu s používaním praktických prístupov a metód ich riešení nám umožňuje uspieť i tam, kde naši konkurenti nepochopili správne potreby svojich zákazníkov a svojimi výsledkami pri poskytovaním služieb nesplnili ich očakávania.

Pomáhame našim zákazníkom zvyšovať efektivitu a výkonnosť tým, že ich kritické potreby adresne spojujeme s firemnou stratégiou, spojujeme ich základné procesy s kľúčovými cieľmi, organizačnou štruktúrou a so zapojením talentu.

Rozsiahle skúsenosti našich partnerov, konzultantov a ďalších odborníkov získané v mnohých oboroch nám umožňujú poskytovať zákazníkom prístup k špičkovým moderným metódam a spôsobom myslenia.

Naše kľúčové aktivity sú sústredené do nasledujúcich oblastí:

  • Komplexné služby v oblasti sprostredkovania zamestnania, tj. identifikácia, výber a nábor zamestnancov a súvisiace produkty (hlavne Executive Search, Recruitment a Try & Hire, testovanie a overovanie znalostí, schopností a zručností kandidátov a zamestnancov, príprava a realizácia assessment centier, poskytovanie agentúrnych zamestnancov formou dočasného prideľovania, uskutočňovania  previerok spoľahlivosti - Background Check, Outplacement, predaj personálneho software a ďalšie).
  •  Contracting odborníkov a Outsourcing podporných a obslužných útvarov
  • Poskytovanie kapacity IT/TELCO špecialistov, projektových manažérov, HR odborníkov i expertov z ďalších odborov, Interim Management.
  • Vedenie personálnej a mzdovej agendy, pracovno právne poradenstvo, outsourcing oddelenia ľudských zdrojov, outsourcing bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i požiarnej ochrany, čiastočný či úplný outsourcing projektových kancelárií, strategického nákupu, kvality, bezpečnosti, office manažmentu a ďalších podporných procesov.
  • Služby v oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja zamestnancov (predovšetkým identifikácia vzdelávacích a rozvojových potrieb, príprava a realizácia development centier, služby Career Managementu – hlavne koučing a mentoring, tréning a e-learning, poskytovaní psychometrického testovania, apod.)
  • Konzultačné služby, ekonomické a podnikateľské poradenstvo (komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, poskytovanie nástrojov pre riadenie ľudských zdrojov, uskutočňovania procesno – personálnych auditov, implementácia HR procesov, Performance Management, zvyšovanie výkonnosti, Talent Management, Succession Planning, stratégia a rozvoj spoločností, optimalizácia procesov, reštrukturalizácia a riadenie zmien, riadenie rizík, zavádzanie systému riadenia kvality a bezpečnosti, bezpečnostné poradenstvo a poradenstvo pri riadení krízových situácií, poradenstvo v oblasti projektového riadenia).

Sme aktívnym členom mnohých profesijných a komerčných organizácii vrátane:

Naši partneri, konzultanti a ďalší experti si stále zvyšujú svoju odbornosť, okrem iného tiež svojím pôsobením v ďalších odborných spoločnostiach a asociáciách napr.:

V súčasnej dobe spolupracujeme so zákazníkmi vo viac než 40 krajinách prostredníctvom vlastných zamestnancov či v spolupráci s lokálnymi partnermi.

Spoločnost DRILL B.S., spol. s r. o. má uzavreté poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vo výške 10.000.000,- Kč podľa poistnej zmluvy č. 899-22011-14 v České pojišťovne, a.s.