Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Occupational Safety & Health, Fire Protection

DRILL Occupational Safety & Health, Fire Protection

Produkt DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection Vám ponúka širokú škálu služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, metodickej pomoci a poradenstva pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Produkt DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection Vám ponúka širokú škálu služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania, metodickej pomoci a poradenstva pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci a požiarnej ochrane.

Na špici týchto služieb stojí outsourcing systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a outsourcing systému požiarnej ochrany.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúkame zabezpečenie nasledujúcich činností.

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia

 • Zavedenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Identifikácia a zhodnotenie rizík vyplývajúcich z podnikateľských aktivít Vašej spoločnosti i konkrétnych pracovných činnostiach jednotlivých zamestnancov.
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci.
 • Zhodnotení objektov a technológií Vašej spoločnosti z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Posudok objektov z pohľadu pracovného prostredia. 
 • Vypracovanie a údržba traumatologického plánu – systému prvej pomoci pri úrazoch a haváriách.
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku technických zariadení a prevádzok.
 • Vypracovanie zoznamu osobných ochranných pracovných pomôcok.
 • Vykonávanie pravidelných previerok bezpečnosti práce na Vašich pracoviskách v súlade s platnou legislatívou.
 • Vykonávanie bezpečnostného dozoru nad vykonávanými činnosťami Vašej spoločnosti . 
 • Registrácia a evidencia pracovných úrazov. Prevencia a vyšetrovanie pracovných úrazov, chorôb z povolania, nehôd a havárií, navrhovanie opatrení na elimináciu rizík a opakovaní týchto negatívnych udalostí. Spracovanie všetkých podkladov pre odškodňovanie pracovných úrazov, jednanie s poisťovňami i so štátnymi orgánmi dozoru bezpečnosti práce. 
 • Zastupovanie Vašej spoločnosti pri prípadných správnych riadeniach a pri kontrolách oprávnených orgánov a kontrolných úradov.
 • Pravidelné informovanie o zmenách legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia i o „best practice“ v danom odboru podnikania.
 • Zabezpečenie kategorizácie prác.
 • Zaisťovanie meraní škodlivín na pracoviskách.
 • Posudky objektov a zariadení z hľadiska bezpečnosti práce pre účely kolaudačného riadenia.

Vyhradené technické zariadenia a iné technické zariadenia

 • Zaisťovanie revízií vyhradených technických zariadení. 
 • Zaisťovanie technických prehliadok ďalších technických zariadení, kde to vyžadujú príslušné predpisy. 
 • Vykonávanie kontrol a revízií elektrického náradia a spotrebičov. 
 • Vykonávanie revízií a kontrol plynových zariadení. 
 • Vykonávanie revízií a kontrol tlakových nádob a kotlov. 
 • Vykonávanie revízií a kontrol zdvíhacích zariadení.

Vzdelávanie

 • Vypracovanie systému vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 • Zabezpečovanie vstupných i periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov, v súlade s platnou legislatívou, v prípade žiadosti tiež podľa medzinárodných štandardov, best practice v danom odbore či podľa špecifických štandardov a požiadaviek Vašej spoločnosti . 
 • Zabezpečenie špecifických školení pre konkrétne profesie a pracovné činnosti. 
 • Zabezpečenie školení a skúšky pracovníkov elektro. 
 • Zabezpečenie školení a skúšky kuričov a obslúh plynových zariadení. 
 • Zabezpečenie školení šoférov motorových vozíkov. 
 • Zabezpečenie školení obsluhy zdvíhacích zariadení. 
 • Zabezpečenie školení žeriavnikov a viazačov. 
 • Zabezpečenie školení šoférov referenčných vozidiel. 
 • Zabezpečenie školení obsluhy tlakových nádob. 
 • Zabezpečenie školení pre zaobchádzanie s jedmi a chemickými látkami.

V rámci produktu DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection ponúkame tiež prípravu Vašej spoločnosti na vykonanie certifikácie podľa medzinárodného štandardu OHSAS 18001.

Systém riadenia požiarnej ochrany

 • Zavedenie komplexného systému riadenia požiarnej ochrany.
 • Zhodnotenie stavu zabezpečenia požiarnej ochrany vo Vašej spoločnosti .
 • Vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany v súlade s platnou legislatívou. 
 • Vypracovanie vnútorných riadiacich aktov, smerníc, pracovných postupov a príkazov v oblasti požiarnej ochrany. 
 • Spracovanie posudku požiarneho nebezpečenstva a realizácia navrhnutých opatrení. 
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia požiarnych poriadkov na pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.
 • Spracovanie poplachových a evakuačných plánov a požiarnych poplachových smerníc. 
 • Spracovanie dokumentácie zdolávania požiarov.
 • Spracovanie poriadku ohlasovní požiaru.
 • Vedenie požiarnych kníh. 
 • Spracovanie dokumentácie o pripravenosti a akcieschopnosti jednotiek požiarnej ochrany a požiarnych hliadok.
 • Vykonávanie kontrol a revízií prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych vodovodov a suchovodov.
 • Prevedenie výpočtu potreby prenosných hasiacich prístrojov a spotreby požiarnej vody.
 • Vykonávanie pravidelných preventívnych kontrol požiarnej ochrany. 
 • Zabezpečenie činnosti osoby spôsobilej poskytnúť požiarnu ochranu.
 • Zastupovanie Vašej spoločnosti pri jednaní s orgánmi štátneho požiarneho dozoru.

Vzdelávanie

 • Vypracovanie systému vzdelávania v oblasti požiarnej ochrany.
 • Zabezpečenie vstupných a periodických školení požiarnej ochrany zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
 • Zabezpečenie školení požiarnych hliadok a požiarnych preventistov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: