Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Recruitment

Tento produkt slúži k vyhľadaniu vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií, od asistentských miest cez pozície špecialistov až po nižší a stredný management prostredníctvom výberu z databázy, inzerciou na pracovných serveroch, špecializovaných internetových stránkach, v dennej tlači a v profesijne zameraných periodikách.

Produkt DRILL Recruitment je základným produktom slúžiacim na vyhľadávanie vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií, od asistentských miest cez pozície špecialistov až po nižší a stredný management. Špecifikáciu obsadzovanej pozície nám môžete zadať elektronickou poštou i telefonicky. Samozrejmosťou je následný osobný kontakt formou návštevy nášho konzultanta vo Vašom sídle či Vás osobne v našich kanceláriách s cieľom spresniť špecifikáciu zadania, odborných, kvalifikačných i osobnostných požiadavkou na kandidátov a prejednať všetky podstatné aspekty vyhľadávacieho procesu. Po zadaní hľadanej pozície je Vašej spoločnosti priradený konzultant, ktorý spracuje návrh komunikačnej inzercie a časový plán realizácie Vašej zákazky. V prípade cielenej personálnej inzercie s uvedením mena Vašej spoločnosti sú pripravené a následne odsúhlasené grafické návrhy tak, aby plne reflektovali Vašu firemnú kultúru. Výber vhodných kandidátov samozrejme organizujeme. DRILL Recruitment je možné kombinovať s ďalšími produktmi v našej ponuke, ideálne s produktmi DRILL Assessment Center a DRILL Psychological Testing, a získať tak skutočne hlboké informácie o vybraných kandidátoch ako z profesionálneho, tak i osobnostného pohľadu.

Finančné ohodnotenie zákazky sa štandardne určuje vo forme násobku mesačnej mzdy, prípadne počtom percent z ročnej mzdy, hľadanej pozície, alebo môže byť stanovené pevnou zmluvnou cenou. Táto čiastka je fakturovaná len v prípade úspešného vyhľadania vhodného kandidáta a podpisu pracovnej zmluvy. Do tohto okamžiku sú všetky služby produktu DRILL Recruitment bezplatné.

K vyhľadávaniu vhodných kandidátov používame nasledujúce procesy

Vyhľadávanie a výber z databázy našej spoločnosti

 • Využívame vlastnú rozsiahlu medzinárodnú databázu obsahujúcu viac než 188.000 kandidátov z rôznych odborov a krajín/lokalít.

Vyhľadávanie a výber z medzinárodných databáz rôznych segmentov na trhu

 • Vzhľadom k svojmu zapojeniu do odborných organizácií a manažérskych združení využívame prístup do medzinárodných segmentových databáz partnerských spoločností a niektorých ďalších databáz založených na komerčnom základe.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom špecializovanej inzercie

 • Efektívne pracujeme s inzerciou na našich webových stránkach, na pracovných serveroch a špecializovaných internetových stránkach v Slovenskej republike aj v ďalších krajinách EU i mimo EU.
 • Využívame  personálnu inzerciu v dennej tlači a v odborne zameraných periodikách (v Slovenskej republike i v ďalších krajinách EU i mimo EU).

Spolupráca s ostatnými spoločnosťami v rámci skupiny DRILL

 • V prípade potreby využívame tiež zdroje špecializovaných spoločností v rámci skupiny DRILL (v Slovenskej republike aj v zahraničí), čo je najmä vhodné v prípade požiadaviek na identifikáciu a oslovenie nedostatkových a úzko špecializovaných odborníkov, napr., v odboroch informačných a telekomunikačných technológií, engineeringu či výroby.

Spolupráca s vysokými, strednými školami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami

 • Spolupracujeme s radou škôl aj ďalšími vzdelávacími  inštitúciami, čo, mimo iného, využívame k identifikácii prípadných kandidátov, najmä (aj keď nielen) pre absolventské pozície.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom všeobecných internetových sociálnych sietí

 • Využívame zapojenie do profesijných internetových sociálnych sietí.

Spolupráca so zahraničnými partnermi

 • V prípade záujmu spoločnosti o zamestnancov zo zahraničia môže spoločnosť DRILL® na identifikáciu a vyhľadávanie kandidátov využiť tiež spoluprácu so svojimi zmluvenými zahraničnými partnermi.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom účasti na odborných konferenciách a seminároch

 • Podľa našej špecializácie na jednotlivé segmenty priemyslu a obchodu sa zúčastňujeme konferencií, seminárov a ďalších vzdelávacích programov, na ktorých si ďalej zvyšujeme svoju odbornosť a získavame kontakty na manažérov aj špecialistov daného odboru, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi pre niektorých našich zákazníkov.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom networkingu a referencií od súčasných a bývalých kandidátov

 • Využívame svoje osobné kontakty, členstvo v obchodných, priemyselných a profesijných komorách a vyžiadaných odporúčaní existujúcich a predchádzajúcich kandidátov a svojich pracovných známych a kolegov, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi.

Kandidáti, ktorí po oslovení prejavili o ponuku záujem, sú pozvaní k osobnému pohovoru. Ciele pohovoru sú:

 • Zistiť motiváciu kandidátov k zmene zamestnania.
 • Overiť kvalifikačné predpoklady kandidátov, ich osobnostné a odborné spôsobilosti.
 • Overiť ich manažérske schopnosti, schopnosť viesť, riadiť a motivovať.
 • Overiť schopnosť kandidátov adaptovať sa na prostredie Vašej spoločnosti.

Každému kandidátovi poskytujeme po pohovore spätnú väzbu. Súčasne informujeme Vašu spoločnosť o výsledkoch pohovoru v dohodnutom časovom intervale. V rámci tejto fázy tiež vždy overujeme pracovné referencie aj základné osobnostné charakteristiky a integritu kandidáta.

Túto fázu zakončujeme podrobnou správou o každom z kandidátov vybraných do ďalšieho kola výberu. Správa obsahuje celkové relevantné údaje o kandidátovi, jeho osobnostných a odborných spôsobilostiach, o jeho pracovných referenciách z minulých zamestnaní a zdôvodnenie, prečo bol vybraný do ďalšieho kola. Táto správa je poskytnutá Vašej spoločnosti spolu s detailným vysvetlením jednotlivých bodov iba so súhlasom kandidáta.

Po schválení vybraných kandidátov Vašou spoločnosťou organizujeme pohovory podľa dopredu schváleného plánu. Funkcie zamestnancov, ktorí sa stretnú s kandidátom, aj poradie schôdzok je veľmi individuálne a je treba ho riešiť v úzkej spolupráci so zodpovednými zamestnancami Vašej spoločnosti. Organizáciu schôdzok koordinuje po vzájomnej dohode náš konzultant alebo Váš zodpovedný zamestnanec. Po pohovoroch s kandidátmi vždy nasleduje spätná väzba.

Následne zaisťujeme informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch pohovorov. V prípade požiadavky poskytneme ďalšie služby slúžiace k overeniu spôsobilosti pred vybraného kandidáta alebo kandidátov prostredníctvom našich ďalších produktov

Prípadne je možné využiť produkty DRILL Contracting & Interim Management a DRILL IT Contracting.

V prípade požiadavky vyjednávame u vybraného kandidáta podmienky zmluvy, kompenzácie, zamestnanecké výhody a ďalšie aspekty zmluvného vzťahu tak, aby sa predišlo nedorozumeniam a bola dosiahnutá zhoda a spokojnosť obidvoch strán.

Produkt DRILL Recruitment je poskytovaný so zárukou 3 mesiacov od dňa vzniku pracovnoprávneho pomeru alebo obdobného zmluvného vzťahu medzi Vami a kandidátom. Ak kandidát v tejto dobe ukončí tento vzťah, alebo ak dosahuje neuspokojujúce pracovné výsledky, zaistíme za neho bezplatne a okamžite náhradu. Táto záruka sa ale nevzťahuje na prípady, keď dôjde k podstatným zmenám v kandidátovom popise práce, v jeho pozícii v spoločnosti, v kompenzáciách, či ďalších benefitoch a zjednaných podmienkach.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: