Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing je komplexný produkt, pri využití ktorého za Vás prevezmeme všetky činnosti riadenia ľudských zdrojov. Tieto činnosti pre Vás potom budú v plnom rozsahu vykonávať naši konzultanti. Je vhodný predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sa programovo sústredia na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov ako jednej z kľúčových konkurenčných výhod.

Produkt DRILL HR Outsourcing je našim komplexným produktom, ktorý pokrýva všetky aspekty problematiky riadenia ľudských zdrojov. Jedná sa o súhrn nástrojov zaisťujúcich súlad medzi zvyšovaním pracovného výkonu zamestnancov, rozvojom ich schopností, skúseností, motivácie a spokojnosti pri maximálnej optimalizácii personálnych nákladov.

DRILL HR Outsourcing je predovšetkým vhodný pre spoločnosti , ktoré sa programovo sústreďujú na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov ako jednej z kľúčových konkurenčných výhod.

DRILL HR Outsourcing je definovaný v týchto oblastiach:

 • Plánovanie pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti ľudských zdrojov v súlade s firemnou plánovacou metodikou a v závislosti na kľúčových firemných procesoch a plánovaných aktivitách a cieľoch. 
 • Zabezpečenie konzistencie medzi štruktúrou a počtom pracovných miest a potrebami kľúčových procesov v spoločnosti tak, aby schopnosti a znalosti každého zamestnanca zodpovedali vždy požiadavkám kladeným na príslušnú pracovnú pozíciu.
 • Definovanie optimálnych foriem riadenia, organizačných štruktúr a predpokladov (kompetencií) pre jednotlivé pracovné miesta. Obsadzovanie voľných pracovných miest v súlade s definovanými požiadavkami (interný a externý nábor).
 • Tvorba systému odmeňovania a systému zamestnaneckých výhod, vrátane vedenia personálnej a mzdovej agendy.
 • Riadenie pracovného výkonu, motivácie, osobného rozvoja, vzdelávanie a spokojnosti zamestnancov.
 • Zabezpečovanie osobného rozvoja zamestnancov a riadenie kariéry.
 • Riadenie firemnej kultúry a internej komunikácie.
 • Plnení povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

DRILL HR Outsourcing je pre Vás schopený zabezpečiť všetky konkrétne činnosti vyplývajúce z vyššie uvedených oblastí:

 • Úvodný personálny audit s cieľom identifikovať presne špecifické potreby a očakávania Vašej spoločnosti v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, analýzu činností vykonávaných vo Vašej spoločnosti, analýzu pracovných podmienok, analýzu súčasného stavu organizačnej štruktúry, systému motivácie zamestnancov, hodnotenie pracovného výkonu a odmeňovania. Spôsob a metódy vzdelávania a rozvoja zamestnancov, pracovné prostredie i kultúru spoločnosti. Nedielnou súčasťou je tiež detailná znalosť pozície spoločnosti na trhu a špecifických podmienok podnikania.
 • Plánovanie potreby ľudských zdrojov tak, aby spoločnosť mohla podporovať všetky svoje podnikateľské aktivity a dosiahnuť plánované ciele.
 • Vykonávanie prieskumu trhu pracovných síl za účelom neskoršieho využitia pri vyhľadávaní a nábore zamestnancov. Identifikáciu potenciálnych zdrojov zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, sledovanie konkurenčných ponúk pracovných príležitostí.
 • Nábor zamestnancov a externých pracovníkov najmä s pomocou produktov DRILL Executive Search, DRILL Recruitment, DRILL Temporary a DRILL Assessment Center. Úpravu alebo nastavenie efektívneho procesu náboru, vrátane možnosti implementácie automatizovanej IT podpory recruitmentu. Prípravu pracovných náplní a inzercia voľných pracovných miest (v rámci alebo i mimo spoločnosti), vykonávanie pohovorov, predvýber kandidátov, overovanie referencií, realizácia assessment centier, zaisťovanie testovania znalostí, schopností a skúseností, psychometrické testovanie i zaisťovanie previerok bezpečnostnej spôsobilosti. Vyjednávanie podmienok s vybranými kandidátmi, uzatváranie pracovných i manažérskych zmlúv. 
 • Zavedenie a sledovanie kvantitatívnych i kvalitatívnych kritérií na meranie pracovného výkonu. Vytvorenie alebo úprava metodiky a zabezpečenie systému pravidelného hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov.
 • Zavedenie a udržovanie systému motivácie a odmeňovania zamestnancov, vrátane nepeňažných benefitov a výhod poskytovaných spoločnosťou. Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne miezd v konkurenčných spoločnostiach a v spoločnostiach s podobným predmetom podnikania.
 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane výpočtu miezd. Správa administratívnych záležitostí, vedenie personálnej dokumentácie. Spracovanie a analýza dát o zamestnancoch, vypracovávanie personálnych štatistík a poskytovanie informácií oprávneným subjektom.
 • Implementáciu, prevádzkovanie a rozvoj personálneho informačného systému, vrátane HR portálových riešení.
 • Meranie spokojnosti, lojality a motivácie zamestnancov. Zisťovanie názorov a postojov zamestnancov ohľadom aktuálnych otázok chodu spoločnosti. Odporúčanie a implementácie opatrení smerujúcich ku zvýšeniu spokojnosti, motivácie a oddanosti zamestnancov. 
 • Zavedenie a udržovanie systému vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Identifikácia potrieb vzdelávania, plánovania vzdelávania, hodnotenia výsledkov a účinnosti vzdelávacích programov Organizácia programu riadenia kariéry a succession planning.
 • Psychologické poradenstvo a pomoc zamestnancom pri riešení osobných problémov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich pracovný výkon.
 • Vytvorenie a udržovanie systému riešení disciplinárnych problémov a sťažností zamestnancov. Funkcia externého ombudsmana spoločnosti . Zavedenie whistle blowing policy.
 • Vytvorenie a udržovanie programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zavedenie a udržovanie systému komunikácie so zamestnancami (napr. Intranet, podnikové časopisy, organizácia výjazdných zasadaní, súťaží, motivačných programov a pod.).
 • Vedenie záležitostí sociálnych služieb napr. stravovanie, športových a kultúrnych aktivít zamestnancov apod.
 • Organizáciu programu povinnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov.
 • Zaisťovanie súladu personálnej politiky s platnou legislatívou, sledovanie vývoja zákonných opatrení upravujúcich prácu s ľudským zdrojmi.
 • Vykonávanie auditov organizačnej efektívnosti, vykonávanie reštrukturalizácií a organizačných zmien.
 • Downsizing a outplacement zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: