Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre uchádzačov
DRILL poradňa
Ako postupovať pri strate zamestnanie

Ako postupovať pri strate zamestnania

Stať sa nadbytočným alebo byť inak prepustení zo zamestnania je nočná mora, ktorá prenasleduje mnoho ľudí - najmä tých, ktorých to už v minulosti postihlo, alebo majú pocit, že by sa ich to mohlo v dohľadnej dobe týkať. Akokoľvek je strata zamestnania a nutnosť hľadať nové miesto nepríjemnou a psychicky náročnou situáciou, ktorú nie je radno podceňovať, rozhodne to neznamená koniec Vašej kariéry. Naopak.

Ako ukazujú príklady tisícov ľudí, ktorí úspešne našli nové, mnohokrát lepšie uplatnenie, je potrebné na takúto situáciu hľadieť ako na príležitosť rozvinúť svoju kariéru iným smerom, v inom odbore, alebo napríklad v inom regióne. V každom prípade je potrebné si uvedomiť, že strata miesta nie je nič neobvyklého, že sa jedná o bežnú súčasť pracovnej kariéry, a že je len veľmi málo tých, ktorí podobnú skúsenosť nemajú. Pokiaľ si prečítate životopisy úspešných a obdivovaných manažérov, tak zistíte, že takmer každý z nich sa v určitej fáze svojej kariéry do podobnej situácie dostal a mnohí z nich i opakovane.

Na tejto stránke nájdete stručný návod, ako sa so stratou zamestnanie vyrovnať a jak pristupovať k hľadaniu nového miesta, aby ste čo najskôr uspeli.

Prvými krokmi na ceste ku získaniu nového zamestnania je identifikácia súčasnej situácie a “inventúra” všetkého, čo môžete svojmu novému potenciálnemu zamestnávateľovi ponúknuť. Zaujímavé ponuky nikdy neprichádzajú samé od seba. Väčšinou ich budete musieť intenzívne hľadať, budete o ne musieť bojovať a použiť všetky svoje silné stránky. „Inventúra“ silných stránok a predností je dôležitá ako príprava pre písanie životopisu, príprava na prijímacie pohovory i ako nástroj na získanie väčšej sebadôvery. K Vaším silným stránkam môže napríklad patriť:

 • Dlhoročná a úspešná pracovná kariéra.
 • Získané vzdelanie.
 • Znalosti, skúsenosti, zručnosti a kvalifikácie.
 • Vynikajúce pracovné hodnotenie od bývalých zamestnávateľov.
 • Kontakty, ktoré môžete pri hľadaní nových príležitostí využiť.

Do silných stránok si ale môžete zaznamenať napríklad I odstupné od zamestnávateľa, ktoré Vám umožní po určitú dobu a v relatívnom pokoji hľadať nové pracovné uplatnenie bez toho, aby ste sa museli zaoberať existenčnými otázkami.

Podmienky odchodu

Vzhľadom tomu, že súčasné pracovné právo je pomerne komplikované, je potrebné sa dobre informovať o všetkých povinnostiach, ktoré voči Vám Váš súčasný zamestnávateľ má a o všetkých možnostiach, ktoré sa pri odchode zo zamestnania dajú využiť. Pokiaľ si nie ste istí, obráťte sa na skúseného právnika alebo poradcu. Overte si, ako sa všetko, čo súvisí s Vaším odchodom zo zamestnania, premietne do Vašich príjmov, daní, zdravotného a sociálneho poistenia apod. Chybné rozhodnutie Vás môže neskôr nepríjemne prekvapiť napríklad vo výške dôchodku. Nerezignujte, ani pod vplyvom zo šoku, že ste prišli o miesto, na vyjednávanie o čo najlepších podmienkach odchodu. Jednať môžete napríklad o:

 •  Ponechaní služobného mobilného telefónu, auta, alebo notebooku na určitú dobu alebo možnosť ich odkúpenia.
 • Zachovaní niektorých ďalších zamestnaneckých výhod po určitú dobu ako napríklad zdravotné, životné či úrazové poistenie.
 • Výške odstupného alebo zvláštnej odmeny.
 • Možnosti dokončiť začaté alebo už skôr odsúhlasené vzdelávacie a rozvojové aktivity.
 • Pomoci pri hľadaní nového pracovného miesta vo Vašom odbore (platený outplacement)
 • Možnosti využívať niektoré zariadenia u zamestnávateľa po dobu hľadania nového pracovného miesta: kanceláriu, kopírku, notebook a pod.

Nemajte strach, že požadujete niečo mimoriadne. Takéto požiadavky sú celkom bežne predmetom jednania a v mnohých prípadov ich spoločnosti samé svojim odchádzajúcim zamestnancom ponúkli alebo ich na základe priania zamestnanca akceptovali.

Administratíva ukončenia pracovného pomeru

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru si musíte od zamestnávateľa nechať vyhotoviť niektoré dôležité dokumenty, ktoré budete ďalej potrebovať buď pre príslušné úrady alebo pre nového zamestnávateľa.

 • Zápočtový list (potvrdenie o zamestnaní). V ňom je uvedený dátum, spôsob a dôvod ukončenia pracovného pomeru, nárok na dovolenku, čerpanie dovolenky v kalendárnom roku i počet dní, ktoré Vám ešte zostávajú, prípadne zrážky zo mzdy. Zápočtový list by Vám Váš zamestnávateľ mal dať celkom automaticky. Neskôr ho dáte svojmu novému zamestnávateľovi pri nástupu, alebo úradu práce pri podaní žiadosti o sprostredkovanie práce.
 • Potvrdenie o priemernom čistom zárobku. Tento dokument potrebujete na úrade práce pre výpočet výšky podpory v nezamestnanosti.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia. Ten je dôležitý pre priznanie nároku na starobný dôchodok alebo jeho výpočet. Po ukončení pracovného pomeru má Váš bývalý zamestnávateľ povinnosť poslať evidenčný list príslušnej správe sociálneho zabezpečenia. Je vhodné, aby ste si splnenie tejto povinnosti skontrolovali.
 • Posudok o pracovnej činnosti (referencie). Posudok o pracovnej činnosti Vám zamestnávateľ vystaví na Vašu žiadosť, a to najneskôr do 15 – tich dní od ukončenia zamestnania. Pokiaľ s hodnotením zamestnávateľa nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať, a to najneskôr do troch mesiacov od doby, kedy Vám bol posudok vystavený.
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. Toto potvrdení Vám vystaví zamestnávateľ tiež na Vašu žiadosť. Budete ho potrebovať kvôli ročnému zúčtovaniu odvedených záloh na daň zo závislej činnosti u nového zamestnávateľa, alebo pokiaľ budete podávať daňové priznanie osobne. Overte si, ktoré platby Vám zamestnávateľ automaticky strhával a zasielal oprávneným alebo Vami určeným subjektom tak, aby nedošlo k omeškaniu s týmito platbami po skončení Vášho zamestnania.

Rodina

Vaša rodina je ďalším, neoceniteľným zdrojom podpory. Otázky, na ktoré je potrebné si v tejto súvislosti odpovedať sú nasledujúce:

 • Zmení skutočnosť, že ste stratili miesto životný štýl alebo životnú úroveň Vašej rodiny?
 • Ako budú jej členovia akceptovať prípadné zmeny?
 • Budem môcť naďalej podporovať, prípadne v akom rozsahu, závislých členov rodiny?
 • Môžu teraz ostatní členovia rodiny výraznejšie prispievať do rodinného rozpočtu?
 • Môžete niektoré rodinné výdaje zrušiť, obmedziť alebo časovo posunúť?

Neskrývajte svoje problémy pred členmi rodiny, ale zoznámte ich s nimi čo najskôr. Hľadajte u nich podporu a zapojte ich do riešenia vzniknutej situácie.

Finančná situácia

Vyrovnajte sa s prípadnou stratou príjmov čo najrýchlejšie. Zostavte si prehľad výdajov a označte si tie nutné, prípadne pre Vás najdôležitejšie z nich, najmä:

 • Platba nájomného a súvisiacich služieb (elektrina, plyn, voda a pod.).
 • Nevyhnutné životné náklady rodiny (potraviny, ošatenie, náklady na prevádzku automobilu apod.).
 • Splátky hypoték, leasingu, pôžičiek.
 • Povinné poistenia.
 • Ďalšie nutné výdaje.

Správne zostavená tabuľka aktív a pasív je dobrým pomocníkom pri plánovaní. Do aktív môžete zahrnúť hotovosť, úspory, nemovitosti, vozidla, šperky, starožitnosti a ďalší majetok. Do pasív musíte započítať najmä: bežné platby, hypotéky, splatné záväzky a dane, výdavky na domácnosť. Predajom aktív môžete zvýšiť svoju hotovosť. Neuškodí si ujasniť, čo v prípade potreby predáte ako prvé. Pri dobrom plánovaní sa našťastie dá v mnohých prípadoch tomuto bolestnému kroku vyhnúť. Pomôcť Vám môže tiež pravidelné sledovanie mesačných príjmov a výdajov.

Odporúčame Vám tiež zvážiť nasledujúce kroky:

Poraďte sa vo Vašej banke a stavebnej šporitelne a dôkladne sa zoznámte s podmienkami Vašich zmlúv. Je možné, že ste pre prípad straty zamestnania poistení. (Tieto inštitúcie obvykle vyžadujú informácie pri zmene Vašej finančnej situácie).
Nesnažte sa okamžite zaplatiť hypotéku alebo leasingové splátky.
Ak získate v rámci dohody so zamestnávateľom o podmienkach odchodu určitú sumu peňazí, uložte ich čo najlepšie a nechajte ich tam tak dlho, kým si neujasníte, ako ich najlepšie použijete.
Navštívte úrad práce a dôkladne si zistite, na čo máte nárok.

Na záver

Prísť o zamestnanie nie je rozhodne niečo o čo je treba stáť. Ale pokiaľ sa Vám to stane, prijmite túto situáciu ako výzvu a šancu. Možno ste už mnohokrát premýšľali, či Vaša práca a spôsob života sú naozaj také, aké by ste si priali. Možno ste už o zmene uvažovali, ale báli ste sa ju realizovať. Teraz ste ku zmene donútení. Využite túto príležitosť, ako najlepšie dokážete.