Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Audit

DRILL Audit

DRILL Audit je zameraný na zistenie stavu a úrovne riadenia ľudských zdrojov vo Vašej spoločnosti. Ide hlavne o preverenie plánovania pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov, efektivitu kľúčových procesov, účinnosť foriem riadenia, členenie a fungovanie organizačnej štruktúry, riadenie produktivity práce, vedenie personálnej a mzdovej agendy a riadenie vzdelávania a osobného rozvoja.

Produkt DRILL Audit je zameraný na zistenie stavu a úrovne riadenia ľudských zdrojov vo Vašej spoločnosti. Slúži najmä ako informácia pre Vaše vrcholové vedenie s cieľom usmerniť aktivity pri riadení ľudských zdrojov v rámci súčasnej stratégie alebo ako podklad pre definovanie novej stratégie riadenia ľudských zdrojov pre nasledujúce obdobie.

DRILL Audit je zameraný na existenciu, riadenie a efektivitu nasledujúcich procesov:

 • Plánovanie pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti ľudských zdrojov v súlade s firemnou plánovacou metodikou a v záväznosti na kľúčové firemné procesy, plánované aktivity a ciele.
 • Efektivitu foriem riadenia, organizačných štruktúr a riadenie produktivity práce zamestnancov, definovanie predpokladov pre jednotlivé pracovné miesta a ich obsadzovanie v súlade s definovanými požiadavkami (interný a externý nábor).
 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane efektivity mzdových systémov a systémov zamestnaneckých výhod.
 • Systém personálneho kontrolingu.
 • Riadenie pracovného výkonu, motivácie, osobného rozvoja, vzdelávania a spokojnosti zamestnancov.
 • Riadenie firemnej kultúry a internej komunikácie.
 • Plnenie povinností organizácie pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Výstupom je analýza predkladaná spravidla vo forme prezentácie pre vrcholové vedenie Vašej spoločnosti, skladajúca sa z analytickej časti (zistenia a SWOT) a z časti obsahujúcej odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu so zameraním na krátkodobé a dlhodobé aktivity.

Základnými metódami používanými v rámci produktu DRILL Audit sú:

 • Porovnanie praxe riadenia ľudských zdrojov so základnými firemnými dokumentmi pre túto oblasť. 
 • Preverenie procesov riadenia ľudských zdrojov s identifikáciou slabých miest.
 • Štruktúrované rozhovory s vedúcimi pracovníkmi, pracovníkmi útvaru ľudských zdrojov a určenými skupinami zamestnancov (vrátane bývalých zamestnancov).
 • Dotazníkový prieskum.
 • Benchmark s best market practice.
 • Porovnanie činnosti útvaru ľudských zdrojov so zákonnými požiadavkami na ich vykonávanie (najmä v oblasti personálnej administratívy, mzdovej agendy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany).

Okrem komplexného produktu DRILL Audit môžeme tiež urobiť len niektoré jeho časti, napríklad:

DRILL Personálny audit

DRILL Personálny audit je zameraný na zmapovanie celkovej situácie Vašich pracovných síl. Obsahuje zmapovanie vedomostí a schopností vykazovaných Vašimi zamestnancami a ich porovnanie s definovanými kvalifikačnými a osobnostnými požiadavkami. Súčasne personálny audit overuje efektívnu štruktúru a počet zamestnancov a ich efektívne využitie.

DRILL Motivačný audit

Tento druh auditu zisťuje celkovú úroveň motivácie Vašich zamestnancov, definuje a meria kľúčové motivátory vo Vašom konkrétnom pracovnom prostredí. Motivačný audit súčasne určuje významnosť vplyvu jednotlivých motivátorov na celkovú úroveň motivácie v spoločnosti, t.j. umožňuje Vám presne definovať opatrenia na ďalšiu strategickú prácu v oblasti rozvoja motivácie zamestnancov. Súčasťou motivačného auditu je aj kontrola mo-tivačného systému a motivačných nástrojov vo Vašej spoločnosti.

DRILL Manažérsky audit

DRILL Manažérsky audit je vysoko špecializovaným druhom auditu zameriavajúcim sa najmä na kľúčové manažérske kompetencie, potenciál jednotlivých manažérov, ale tiež na efektivitu tímovej práce. Výstupom je kompetenčný profil každého manažéra a stanovenie plánov osobného rozvoja.

DRILL Prieskum spokojnosti zamestnancov

Špecializovaný produkt poskytujúci komplexný pohľad na spokojnosť zamestnancov. Určuje a meria kľúčové faktory ovplyvňujúce spokojnosť zamestnancov. Výsledky výskumu Vám pomáhajú špecifikovať príčiny nespokojnosti Vašich zamestnancov.

DRILL Audit organizačnej efektivity

Audit organizačnej efektivity je založený na dôslednom preverení kľúčových procesov, členenia a fungovania Vašej organizačnej štruktúry a riadenia produktivity práce Vašich zamestnancov. Výsledkom auditu organizačnej efektivity je stanovenie optimálnej štruktúry a počtov Vašich zamestnancov (rightsizing) pre zaisťovanie jednotlivých činností a optimalizácia nákladov.

DRILL Audit HR procesov

DRILL Audit HR procesov mapuje a overuje personálne procesy v spoločnosti. Overuje, ako nastavené procesy plnia svoju funkciu pri riadení ľudských zdrojov. Definuje oblasti činností a procesov, ktoré poskytujú priestor na ďalší rozvoj a zefektívnenie HR procesov.

DRILL Audit internej a externej komunikácie

Cieľom tohto typu auditu je overenie funkčnosti a efektivity momentálnych procesov internej a externej komunikácie vo Vašej spoločnosti a získanie podkladov k príprave či úprave celofiremnej komunikačnej stratégie, operatívnych plánov komunikácie, k efektívnejšiemu využívaniu súčasných komunikačných nástrojov a k prípadnému zavedeniu nových.

V oblasti externej komunikácie sa jedná hlavne o analýzu povedomia vybraných médií o aktivitách spoločnosti, metódach získavania, vyhodnocovania a distribúcie informácií jednotlivým externým cieľovým skupinám, úroveň písomnej a verbálnej komunikácie a úroveň využívania komunikačných nástrojov a technológií. Súčasťou tohto procesu je tiež vyhodnocovanie mediálnej prítomnosti spoločnosti, a to ako z hľadiska kvantitatívneho, tak aj z hľadiska kvalitatívneho, analýza príčin a zdrojov nedostatočnej či negatívnej medializácie a meranie účinkov a efektivity PR aktivít z pohľadu naplnenia okamžitých a dlhodobých cieľov.

V rámci auditu internej komunikácie sa posudzuje a hodnotí najmä povedomie za-mestnancov o spoločnosti s ohľadom na ich víziu, misiu, hodnoty, stratégie, produkty a služby, úloha managementu pri tvorbe a realizácií internej komunikačnej stratégie a operačných komunikačných plánov, efektivita a súlad existujúcich komunikačných procesov a komunikačných nástrojov s organizačnou štruktúrou, s činnosťou organizačných jednotiek a s podnikateľskými cieľmi spoločnosti. Audit ale tiež identifikuje prípadné negatívne posuny v internej komunikácii, hlavne s ohľadom na ich vplyv na kultúru a interné prostredie spoločností, lojalitu, stabilitu a spokojnosť zamestnancov ako kľúčových faktorov ovplyvňujúcich pracovný výkon.

DRILL Audit firemnej kultúry

DRILL Audit firemnej kultúry analyzuje aktuálny stav firemnej kultúry a umožňuje špecifikovať zložky firemnej kultúry, ktoré majú významný vplyv na celkovú firemnú klímu. Súčasťou auditu je analýza efektivity opatrení na zlepšenie či zmenu firemnej kultúry.

DRILL Prieskum názorov zamestnancov

DRILL Prieskum názorov zamestnancov je špecializovaný produkt zisťujúci názory zamestnancov. Môžeme skúmať názory zamestnancov na konkrétnu udalosť v spoločnosti, na plánované alebo prebiehajúce zmeny. Rovnako tak môžeme skúmať názory zamestnancov v rovine týkajúcej sa celkovej lojality, spokojnosti, motivácie a pod.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: