Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Executive Search

DRILL Executive Search

Cielené vyhľadávanie a priame oslovovanie kandidátov, ktoré zaručuje, že vaše očakávania a špecifické požiadavky kladené na ich znalosti, skúsenosti a pracovné výsledky budú splnené. Tento produkt je vhodný hlavne pre vyhľadávanie kandidátov na manažérske pozície, na pozície, u ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia a ďalej v prípade, keď pracovný trh ponúka veľmi málo kandidátov s požadovanými osobnostnými a odbornými spôsobilosťami.

Produkt DRILL Executive Search Vám poskytuje maximálny komfort, spoľahlivosť a záruku, že Vaše očekávania a špecifické požiadavky na výber, znalosti, skúsenosti a pracovné výsledky prijímaného kandidáta, budú naplnené. Základnou filozofiou je, rovnako ako aj v prípade ostatných produktov spoločnosti DRILL v oblasti vyhľadávania a umiestňovania zamestnancov, nájsť kandidátov, ktorí sú schopný opakovať svoje minulé vynikajúce pracovné výsledky i u Vás. DRILL Executive Search bol pripravený hlavne pre vyhľadávanie a umiestňovanie kandidátov na manažérske pozície a na pozície, na ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia. Okrem toho je však vhodné ho využiť i v iných prípadoch, najmä keď pracovný trh ponúka veľmi málo kandidátov s požadovanými osobnostnými a odbornými spôsobilosťami.

V priebehu celého výberu, až do dopredu dohodnutej fázy, zostáva meno Vašej spoločnosti dôverným, aby sa predišlo úniku Vašich personálnych plánov, prípadne iných strategických informácií.

Kandidáti, ktorí sú Vám predstavení, majú Vami požadovaný profil a zodpovedajúce skúsenosti v danom odbore či v danej pozícii.

Základom produktu DRILL Executive Search je veľmi úzka spolupráca s klientom. Jej cieľom je:

 • Čo najpresnejšie identifikovať požiadavky na kandidáta, jeho odborné a manažérske schopnosti, špecifické znalosti a skúsenosti a predpoklady pre jeho ďalší rozvoj.
 • Porozumieť dôvodom, ktoré klienta vedú k hľadaniu príslušného kandidáta.
 • Porozumieť podmienkam spoločnosti, jej prostrediu, zvyklostiam, kultúre i zákonitostiam a dynamike trhu, na ktorom sa pohybuje. Každý človek je jedinečný a ani kvalifikačne najlepší kandidát nemusí uspieť, ak je umiestnený do prostredia, ktoré nevyhovuje jeho naturelu, a na ktoré sa nie je schopný adaptovať. V takom prípade neodvádza požadovaný výkon a riešenie tejto situácie obvykle znamená pre obe strany finančnú i psychickú záťaž. 
 • Vybrať a odsúhlasiť vhodného konzultanta, ktorý bude za celý výber zodpovedný.

Na túto fázu výberu je kladený maximálny dôraz a bez stopercentného stotožnenia sa s požiadavkami klienta sa nedá vlastné vyhľadávanie kandidátov zahájiť. Výstupom z tejto fázy je dokument, ktorý je odsúhlasený ako klientom, tak spoločnosťou DRILL.

Ďalšia fáza je identifikácia kandidátov.

K vyhľadávaniu vhodných kandidátov používame nasledujúce procesy:

Vyhľadávanie a výber priamym vyhľadávaním a aktívnym oslovením

 • Zmapovanie situácie na príslušnom pracovnom trhu (pracovných trhoch), vytipovanie vhodných spoločností a organizácií, v ktorých môžu byť zamestnaní pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
 • Prioritizácia identifikovaných kandidátov.
 • Identifikácia vhodných kandidátov v týchto spoločnostiach  s relevantnými skúsenosťami a ich následné diskrétne oslovenie. Títo kandidáti môžu uvažovať o zmene zamestnania a konkrétna ponuka ich rozhodovanie urýchli, alebo nové uplatnenie nehľadajú, ale môžu byť oslovení zaujímavou ponukou.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom networkingu a referencií od súčasných a bývalých kandidátov

 • Využívame svoje osobné kontakty, členstvo v obchodných, priemyselných a odvetvových komorách a vyžiadaných odporúčaní existujúcich a predchádzajúcich kandidátov a svojich pracovných známych a kolegov, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom účasti na odborných pracovných konferenciách a seminároch

 • Podľa špecializácie na jednotlivé segmenty priemyslu a obchodu sa zúčastňujeme konferencií, seminárov a ďalších vzdelávacích programov, na ktorých si ďalej zvyšujeme odbornosť a získavame kontakty na manažérov aj špecialistov daného odboru, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi pre niektorých zákazníkov

Spolupráca s vysokými a strednými školami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami

 • Spolupracuje s radou škôl aj ďalšími vzdelávacími inštitúciami, čo, mimo iného, využívame k identifikácii prípadných kandidátov, najmä (aj keď nielen) pre absolventské pozície.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom všeobecných internetových sociálnych sietí

 • Využívame zapojenie do mnohých profesijných internetových sociálnych sietí a diskusných fór.

Spolupráca so zahraničnými partnermi

 • V prípade záujmu spoločnosti o zamestnancov zo zahraničia môže spoločnosť DRILL® na identifikáciu a vyhľadávanie kandidátov využiť tiež spoluprácu so svojimi zmluvenými zahraničnými partnermi.

Vyhľadávanie a výber z databázy našej spoločnosti

 • Využíva vlastnú rozsiahlu medzinárodnú databázu obsahujúcu viac než 188.000 kandidátov z rôznych odborov a krajín/lokalít.

Vyhľadávanie a výber z medzinárodných databáz z rôznych segmentov trhu

 • Vzhľadom k nášmu zapojeniu do profesných organizácií a manažérskych združení využívame  prístup do medzinárodných segmentových databáz partnerských spoločností aj niektorých ďalších databáz založených na komerčnom základe.

Spolupráca s ostatnými spoločnosťami v rámci skupiny DRILL

 • V prípade potreby využívame zdroje špecializovaných spoločností v rámci skupiny DRILL (v Slovenskej republike aj v zahraničí), čo je najmä vhodné v prípade požiadaviek na identifikáciu a oslovenie nedostatkových a úzko špecializovaných odborníkov, napr., v odboroch informačných a telekomunikačných technológií, engineeringu či výroby.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom špecializovanej inzercie

 • Efektívne pracujeme s inzerciou na našich webových stránkach, na pracovných serveroch a špecializovaných internetových stránkach v Slovenskej republike i v ďalších krajinách EU i mimo EU.

Využívame personálnu inzerciu v dennej tlači a v odborne zameraných periodikách (v Slovenskej republike aj v ďalších krajinách EU aj mimo EU).

Kandidáti, ktorí po oslovení prejavili o ponuku záujem, sú pozvaní k osobnému pohovoru. Ciele pohovoru sú:

 • Zistiť motiváciu kandidátov k zmene zamestnania.
 • Overiť kvalifikačné predpoklady kandidátov, ich osobnostné a odborné spôsobilosti.
 • Overiť ich manažérske schopnosti, schopnosť viesť, riadiť a motivovať.
 • Overiť schopnosť kandidátov adaptovať sa na prostredie Vašej spoločnosti.

Každému kandidátovi poskytujeme po pohovore spätnú väzbu. Súčasne informujeme Vašu spoločnosť o výsledkoch pohovoru v dohodnutom časovom intervale. V rámci tejto fázy tiež vždy overujeme pracovné referencie aj základné osobnostné charakteristiky a integritu kandidáta.

Túto fázu zakončujeme podrobnou správou o každom z kandidátov vybraných do ďalšieho kola výberu. Správa obsahuje všetky relevantné údaje o kandidátovi, o jeho osobnostných a odborných spôsobilostiach, o jeho pracovných referenciách z minulých zamestnaní a zdôvodnenie, prečo bol vybraný do ďalšieho kola. Táto správa je poskytnutá Vašej spoločnosti spolu s detailným vysvetlením jednotlivých bodov iba so súhlasom kandidáta.

Po schválení vybraných kandidátov Vašej spoločnosti organizujeme pohovory podľa dopredu schváleného plánu. Úloha zamestnancov, ktorí sa stretávajú s kandidátom, aj poradie schôdzok sú veľmi individuálne a je treba ju riešiť v úzkej spolupráci so zodpovednými zamestnancami Vašej spoločnosti. Organizáciu schôdzok koordinuje po vzájomnej dohode náš konzultant alebo Váš zodpovedný zamestnanec. Po pohovoroch s kandidátmi vždy nasleduje spätná väzba.

Následne zaisťujeme informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch pohovorov. V prípade požiadaviek poskytneme ďalšie služby slúžiace k overeniu spôsobilosti pred vybraného kandidáta alebo kandidátov prostredníctvom našich ďalších produktov:

Prípadne je možné využiť produkty DRILL Contracting & Interim Management a DRILL IT Contracting.

V prípade požiadavky vyjednávame u vybraného kandidáta podmienky zmluvy, kompenzáciu, zamestnanecké výhody a ďalšie aspekty zmluvného vzťahu tak, aby sa predišlo nedorozumeniam a bola dosiahnutá zhoda a spokojnosť obidvoch strán.

Po umiestnení kandidáta poskytujeme ďalšiu podporu Vám aj kandidátovi, sledujeme jeho profesijný rozvoj vo Vašej spoločnosti a sme s Vami v pravidelnom kontakte, aby sme zaistili Vašu maximálnu spokojnosť.

Produkt DRILL Executive Search je štandardne poskytovaný so zárukou 6 mesiacov odo dňa vzniku pracovne právneho pomeru alebo obdobného zmluvného vzťahu medzi Vami a kandidátom. Ak v tejto dobe ukončí kandidát tento vzťah, alebo dosahuje neuspokojivé pracovné výsledky, zaistíme bezplatne a v najkratšom možnom čase náhradu. Táto záruka sa však nevzťahuje na prípady, keď dôjde k podstatným zmenám v kandidátovom popise práce, v jeho pozícii v spoločnosti, v kompenzáciách, či ďalších benefitoch a dohodnutých podmienkach. V individuálnych prípadoch je tiež možné dojednať záručnú dobu, ktorá je odlišná.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: