Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Procurement Outsourcing

DRILL Procurement Outsourcing poskytuje komplexné služby strategického nákupu, znižuje/eliminuje náklady na prevádzku vlastného útvaru a dokáže významne redukovať náklady na externe nakupované produkty a služby. Outsourcingem strategického nákupu tiež zvýšite transparentnosť Vašich výberových riadení a nákupného procesu, minimalizujete riziká neetického jednania zamestnancov, prijímania úplatkov a provízií od dodávateľov a znížite náklady na interný audit a kontrolu  tejto oblasti. Následne môžete dosiahnuť úspory v súvisiacich činnostiach, najmä v právnych službách, logistike a riadení zásob. V rámci tohto produktu ponúkame aj komplexné služby v oblasti zadávania verejných zákaziek, vrátane ich procesného a organizačného zaistenia, právnej a odbornej podpory.

Produkt DRILL Procurement Outsourcing poskytuje komplexné služby strategického nákupu, znižuje/eliminuje náklady na prevádzku vlastného útvaru a dokáže významne redukovať náklady na externe nakupované produkty a služby až o 20 %. Vzhľadom k tomu, že zaisťujeme strategický nákup pre viacerých zákazníkov súčasne, máme detailnú znalosť jednotlivých nákladových kategórií tovaru a služieb môžeme dosiahnuť významnejšie finančné úspory.

Máme prístup k väčšiemu portfóliu dodávateľov i podrobnejšiu znalosť ich špecifických podmienok, a preto sme lepšie schopní tieto znalosti využiť pri vyjednávaní cenových a kontraktačných podmienok.

Outsourcing strategického nákupu tiež zvyšuje transparentnosť výberových riadení a nákupného procesu, minimalizuje riziká neetického jednania zamestnancov, prijímania úplatkov a provízií od dodávateľov a znižuje náklady na interný audit a kontrolu tejto oblasti. Nezávislosť externých odborníkov na internom prostredí spoločnosti predstavuje nezanedbateľnú výhodu.

Ďalším aspektom je znižovanie nákladov a úspora v súvisiacich činnostiach, napr. právne služby, logistika, riadenie zásob apod.

Pre väčšinu spoločností je neefektívne vytvárať rozsiahle útvary strategického nákupu, ktoré by zabezpečovali celé portfólio nakupovaných produktov a služieb, a preto nakupuje centrálne iba vybrané položky. My sme schopní poskytnúť komplexné služby strategického nákupu pre všetky nakupované produkty a služby.

DRILL Procurement Outsourcing poskytuje nasledujúce služby:

 • Vykonávanie pravidelného prieskumu trhu, porovnávanie súčasných zmluvných partnerov s konkurenčnými spoločnosťami, benchmarking, navrhovanie výhodnejších možností spolupráce.
 • Riadenie nákupu od súčasných dodávateľov a vyhľadávanie nových dodávateľov.
 • Vypracovanie a vyhodnotenie „business case“ projektov a investičných aktivít. 
 • Zaisťovanie výberových riadení (klasických i elektronických). Identifikácia požiadaviek a cieľov, vytipovanie potenciálnych obchodných partnerov. Zostavenie výberovej komisie zo zástupcov Vašich zodpovedných útvarov a odborníkov spoločnosti DRILL. Stanovenie kritérií hodnotenia potenciálnych obchodných partnerov (napr. ich postavenie na trhu, kvalita produktov a služieb, cena a platobné podmienky, dodacia lehota, záručná lehota a pozáručný servis, referencie, apod.). Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov, získanie dodatočných informácií od potenciálnych dodávateľov, ktorí pozitívne reagovali na vypísané výberové riadenie. Vyhodnocovanie ponúk a výber zmluvného partnera alebo partnerov. 
 • Organizácia on-line aukcií.
 • Kontraktačné jednanie so zmluvnými partnermi.
 • Vytvorenie príslušných zmlúv, ich konzultácie s Vašimi právnymi, finančnými i ďalšími zodpovednými útvarmi. 
 • Zapracovanie pripomienok jednotlivých útvarov do návrhu zmluvy.
 • Zaistenie zodpovedajúceho prekladu zmluvy do cudzích jazykov.
 • Uzavretie dohody o utajení informácií so zmluvným partnerom, ak to bude vyžadované z dôvodov poskytovania obchodného tajomstva.
 • Vedenie úplného zoznamu všetkých uzavretých zmlúv a uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výberového riadenia a návrhov zmlúv.
 • Distribúciu originálov a kópií uzavretých zmlúv. 
 • Sledovanie doby platnosti uzavretých zmlúv a prípadné predĺženie ich platnosti. Informovanie o skončení platnosti zmluvy zodpovedným útvarom. 
 • Sledovanie nových trendov v oblasti procurementu, navrhovanie a zavádzanie procesov a technológií vedúcich ku znižovaniu nákladov.

Zadávaní verejných zákaziek

V špecifickej oblasti zadávania verejných zákaziek v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, dodávky a služby č. 2004/17/ES, o koordinácii postupov pri zadávaní zákaziek subjektmi pôsobiacimi v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a platnou lokálnou legislatívou poskytujeme poradenské služby i procesné, organizačné a právne zaistenie zadávania verejných zákaziek pre:

 • Podlimitné verejné zákazky na dodávky, služby a stavebné práce zadávané v otvorenom riadení, v užšom riadení, vo vyjednávanom riadení s uverejnením a v vyjednávanom riadení bez uverejnenia.

 • Nadlimitné verejné zákazky na dodávky, služby a stavebné práce zadávané v otvorenom riadení, v užšom riadení, v vyjednávanom riadení s uverejnením a v vyjednávanom riadení bez uverejnenia.

V rámci poskytovania týchto služieb ponúkame našim zákazníkom:

Príprava oznámenia zadávacieho riadenia a jeho zverejnenie

 • Spracovanie Oznámenia zadávacieho riadenia. 
 • Spracovanie návrhu zadávacích podmienok a ich vyjednávanie so Zadávateľom.
 • Spracovanie návrhu kvalifikačných kritérií a ich vyjednávanie so Zadávateľom.
 • Zverejnenie Oznámenia zadávacieho riadenia. 
 • Vypracovanie textovej časti zadávacej dokumentácie, vrátane obchodných podmienok a technickej špecifikácie. 
 • Rozmnoženie zadávacej dokumentácie, vrátane tlačenej a elektronickej podoby výkazu výmer. 
 • Vypracovanie formulárov pre doloženie údajov, ktoré sú predmetom hodnotenia kvalifikačných kritérií.

Podanie ponúk

 • Predanie zadávacej dokumentácie záujemcom a uchádzačom o príslušnú verejnú zákazku, vrátane spracovania odpovedí na otázky k zadávacej dokumentácii. 
 • Procesné a organizačné zabezpečenie priebehu prijímania ponúk , vrátane získania potrebných dokumentov. 
 • Vypracovanie formulárov pre menovanie hodnotiacej komisie. 
 • Vypracovanie organizačného poriadku hodnotiacej komisie.

Posudzovanie ponúk

 • Procesné a organizačné zabezpečenie zasadanie hodnotiacej komisie. 
 • Procesné a organizačné zabezpečenie otváranie obálok s ponukami, vrátane zostavenia protokolu o otváraní obálok.
 • Pripravenie podkladov pre hodnotiacu komisiu pre posúdenie hodnotenia ponúk. 
 • Spracovanie protokolov zo všetkých jednaní hodnotiacej komisie až po vypracovanie záverečnej správy o posúdení a hodnotení ponúk.

Ukončenie zadávacieho riadenia

 • Oznámenie pridelenia verejnej zákazky všetkým uchádzačom. 
 • Zverejnenie výsledkov zadania. 
 • Spracovanie Správy zadávateľa o priebehu zadávacieho riadenia.
 • Spracovanie archívnej dokumentácie o priebehu zadávacieho riadenia. 
 • V prípade zrušenia zadávacieho riadenia zaistenie spracovania formulára zrušenia zadávacieho riadenia a zaistenie jeho zverejnenia.
 • V prípade podania námietok zo strany niektorého z uchádzačov tiež spracovanie rozhodnutia zadávateľa o námietkach a spracovanie stanoviska zadávateľa pre Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: