Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Training
DRILL Manažérske zručnosti

DRILL Manažérske zručnosti

Manažéri na všetkých úrovniach riadenia sú hlavnými nositeľmi produktivity práce a konkurenčnej schopnosti každej spoločnosti. Na ich práci závisí výkon všetkých ostatných zamestnancov. Manažéri v dnešnej dobe musia čeliť rýchlemu tempu zmien. Zdokonalené technológie umožňujú predstaviť a uviesť na trh nové produkty a myšlienky stále rýchlejšie, čo ovplyvňuje postavenie manažéra v podniku. Manažéri sa teda neustále musia učiť a musia zlepšovať svoje vedomosti a schopnosti, aby udržali podnik na trhu, musia sledovať externé sily, napr. priania a potreby zákazníkov, zmeny v konkurencii, ale tiež musia efektívne viesť svojich podriadených a spoločne s nimi sa usilovať o dosiahnutie podnikových cieľov. Vzdelávaniu a rozvoju manažérov je teda nutné venovať mimoriadnu pozornosť.

Spoločnosť DRILL Vám ponúka celú škálu vzdelávacích programov pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia, ktoré prispôsobíme konkrétnym cieľovým skupinám manažérov a požiadavkám Vašej spoločnosti.

 

 

Efektívna práca v tíme

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí sa podieľajú na tímovej práci a usilujú o zvýšenie jej efektívnosti.

Cieľ:

Rozvinúť individuálne schopnosti a zručnosti účastníkov, ktoré sú potrebné pre efektívnu tímovú prácu v konkrétnych podmienkach spoločnosti. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Osviežiť si zásady tímovej práce.
 • Účinne komunikovať a riešiť konkrétne situácie v tíme.
 • Osvojiť si techniky kreatívneho riešenia v tíme.
 • Uvedomiť si svoju rolu v tíme a efektívne komunikovať s ostatnými členmi tímu.
 • Nájsť priestor pre ďalší rozvoj tímovej práce.

Obsah:

 • Skúsenosti účastníkov s prácou v tíme.
 • Charakteristika efektívnych tímov.
 • Základné etapy budovania tímu a správanie členov v jednotlivých etapách.
 • Belbinovy tímové roly.
 • Tímová práca v konkrétnych podmienkach – výber a motivácia členov tímu.
 • Synergický efekt.
 • Neformálna štruktúra skupiny.
 • Riešenie rôznych situácií v tíme a rozhodovanie (Úloha – tím – jednotlivec, individualisti tímu).
 • Možné príčiny neúspechu tímu.
 • Akčný plán na zvýšenie efektivity konkrétneho tímu.

 


Efektívne vedenie porád

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí chcú  vedieť efektívne viesť poradu.

Cieľ:

Rozvinúť  individuálne schopnosti a zručnosti účastníkov, ktoré sú potrebné na efektívne vedenie porád. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Dobrou prípravou a organizáciou čo najefektívnejšie využiť čas vymedzený na po  radu.
 • Osvojiť si potrebné nástroje pre riadenie diskusie smerom k hľadaniu riešení.
 • Zvládnuť „problémových a konfliktných“ účastníkov.

Obsah:

 • Typy porád a ich ciele.
 • Analýza súčasného priebehu porád – organizácia, vedenie porád a účastníci.
 • Príprava porady – plán, zostavenie programu a časový harmonogram.
 • Pozvánka na poradu.
 • Profesionálne otvorenie.
 • Ako udržať efektívny priebeh porady.
 • Zásady vedenia diskusie.
 • Profesionálny záver.
 • Čo s rôznymi typmi účastníkov?
 • Zápisy z porád a práca s nimi.
 • Akčný plán na zvýšenie efektivity porád.

 


Financie pre nefinančných manažérov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený majiteľom, konateľom a všetkým manažérom neekonómom, ktorí sa potrebujú zorientovať v ekonomických termínoch a získať finančný nadhľad, bez toho, aby potrebovali do hĺbky rozumieť financiám a účtovníctvu.

Cieľ:

Cieľom vzdelávacieho programu je umožniť účastníkom celkový pohľad na finančné dáta a ekonomiku podniku na základe účtovných výkazov a získať zručnosť základného finančného hodnotenia investícií. Absolvovanie intenzívneho kurzu účastníkom umožní:

 • Orientovať sa v najbežnejšom slovenskom a anglickom názvosloví účtovných pojmov.
 • Získať viac istoty pri komunikácii s ekonomickými pracovníkmi.
 • Porozumieť súvahe a výsledovke pre potreby získania náhľadu na ekonomiku podniku.
 • Interpretovať súvislosti dát z účtovných výkazov.
 • Vyhodnotiť investičný projekt vhodnými ukazovateľmi.

Obsah:

 • Zdroje ekonomických dát - účtovné výkazy a ich previazanosť, vzťahy medzi súvahou a výsledovkou, využiteľnosť výkazu o peňažných tokoch.
 • Základné informácie z účtovných výkazov - dôležité ekonomické pojmy, finančné zdroje, peňažný tok, kapitálová štruktúra, riadenie likvidity, výpočet a interpretácia pracovného kapitálu.
 • Súvaha - o čom vypovedá, čo z nej možno vyčítať, majetok a jeho zdroje, dôležité účtovné kategórie a ich vzťah, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, dlhy.
 • Výkaz ziskov a strát - čo je podstatné vo výsledovke, hospodársky výsledok a jeho zisťovanie, náklady, výnosy, ich sledovanie a vzájomnej súvislosti.
 • Hodnotenie investícií s využitím ukazovateľov rentability - ako spočítať návratnosť investícií, využitie doby návratnosti, čistej súčasnej hodnoty a vnútorného výnosového percenta.

 


Hodnotenie zamestnancov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým, ktorí vykonávajú alebo zodpovedajú za hodnotenie pracovníkov.

Cieľ:

Rozvinúť individuálne schopnosti a zručnosti účastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne hodnotenie pracovníkov a analýzu pracovného výkonu. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Profesionálne sa pripraviť na hodnotenie pracovníkov.
 • Zoznámiť sa s nástrojmi a technikami hodnotenia.
 • Osvojiť si zásady vedenia hodnotiaceho pohovoru.
 • Spracovať výstupy a nastaviť optimálny rozvoj pracovníka.
 • Vedieť poskytovať pozitívnu a negatívnu spätnú väzbu čo najjednoduchším jazykom.
 • Zvládnuť „problémových“ pracovníkov a obtiažnejšie situácie spojené s hodnotením či hraného nezáujmu.
 • Riešiť možné situácie pri hodnotení, a to vrátane situácie nesúhlasu či hraného nezáujmu.

Obsah:

 • Hodnotenie ako kľúčový manažérsky nástroj.
 • Prínosy efektívneho hodnotenia.
 • Hodnotiaci proces a jeho fázy.
 • Techniky a nástroje hodnotenia.
 • Nastavenie hodnotiacich kritérií.
 • Podklady pre prípravu individuálnych hodnotiacich pohovorov.
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, princípy jeho vedenia a hlavné úskalia rozhovoru.
 • Zapojenie podriadeného do hodnotiaceho procesu, zodpovednosť oboch strán.
 • Práca so spätnou väzbou.
 • Efektívne spracovanie výstupov a prepojenie rozvojových aktivít s cieľmi na ďalšie obdobie.
 • Princíp systematického hodnotenia pracovníkov.
 • Najčastejšie chyby hodnotenia a ako im predchádzať.
 • Riešenie konfliktných situácií v priebehu hodnotenia z praxe.

 


Krízový management

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predovšetkým pre krízových manažérov a vedúcich zamestnancov, ktorí sa na túto pozíciu pripravujú, projektových manažérov a členov projektových tímov.

Cieľ:

Identifikovať príznaky vznikajúcej krízy a účinne zvládnuť jej priebeh, čo najefektívnejšie a vedieť využiť vznikajúcu príležitosť.

Obsah:

 • Príčiny vzniku krízových situácií a ich včasná identifikácia.
 • Hodnotenie rizík a plánovanie riešení výnimočných situácií a zabezpečenie kontinuity prevádzky spoločnosti.
 • Opatrenia a krízové scenáre prispievajúce k prekonávaniu a predchádzaniu krízam.
 • Dynamika kríz a jej základné fázy.
 • Prejavy latentné vs. akútna kríza.
 • Ako krízu v jej fázach rozpoznať.
 • Predchádzanie krízam.
 • Riešenie kríz a hlavné zásady krízového managementu.
 • Nástroje prekonávania kríz.
 • Roly krízového manažéra.
 • Riadenie krízovej komunikácie.
 • Vytvorenie procesov krízovej komunikácie s priradenými rolami a zodpovednosťami.
 • Revitalizácia spoločnosti.

 


Management a Leadership

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený pre všetky úrovne manažérov manažérom, ktorí potrebujú rozvinúť svoju schopnosť efektívne viesť a motivovať svojich podriadených pre dosahovanie firemných cieľov (firemná stratégia) vynikajúcich firemných výsledkov.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť individuálne schopnosti a zručnosti manažérov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vedenie tímov a pre dosahovanie strategických cieľov. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Rozvíjať strategické myslenie.
 • Určovať priority a efektívne delegovať úkoly.
 • Účelne využívať dostupné nástroje vedenia.
 • Riadiť výkonnosť pracovníkov.
 • Motivovať pracovníkov k dosahovaniu cieľov a k ďalšiemu rozvoju.
 • Účinne komunikovať a riešiť obtiažne situácie z praxe.

Obsah:

Management a Leadership I.

 • Úvod do managementu.
 • Zdroje moci manažéra.
 • Kľúčové kompetencie manažéra.
 • Informácie a efektívna komunikácia.
 • Strategické myslenie a organizovanie.
 • Motivácia seba a ostatných na dosahovanie cieľov.
 • Zlaté pravidlo delegovania a spätná väzba.
 • Analýza štýlu vedenia, situačný leadership.
 • Význam emočnej inteligencie pre prácu manažéra.

Management a Leadership II.

 • Efektívna komunikácia a tímová práca.
 • Vedenie tímov, tímová spolupráca a synergický efekt.
 • Kontrola a rozhodovania.
 • Princíp systematického hodnotenia.
 • Riadenie výkonnosti.
 • Riešenie obtiažnych situácií z praxe manažéra.

 


Management zmien alebo vedenie ľudí v zmene

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom stredného a vyššieho manažmentu, ktorí chcú efektívne plánovať a riadiť zmenové procesy a motivovať svojich podriadených k realizácii zmien.

Cieľ:

Cieľom vzdelávacieho programu je pochopiť proces zmeny ako príležitosť k efektívnemu dosahovaniu cieľov a zvýšenie úspešnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Získať profesionálny náhľad na riadenie zmeny v spoločnosti.
 • Osvojiť si na základe modelových situácií zručnosti efektívne riadiť zmeny v spoločnosti.
 • Vedieť zostaviť tím pre implementáciu zmien.
 • Ako prípadne eliminovať odpor k zmenám.
 • Osvojiť si spôsob, ako a kedy zmeny komunikovať a ako si udržať svojich kľúčových zamestnancov.

Obsah:

 • Definícia zmeny, projekty zmien, kritické body, dôsledky, vplyv na externé a interné prostredie.
 • Zmena ako súčasť každodenného života spoločnosti.
 • Vyvolanie vedomia naliehavosti uskutočniť zmenu, zostavenie koalície presadzujúcu zmenu.
 • Vytvorenie vízie a stratégie.
 • Komunikácia transformačnej vízie (komunikácia pred - v priebehu - po zmenách).
 • Ako znižovať odpor k zmenám.
 • Tvorba tímov v období zmien.
 • Vedenie a komunikácia v tíme v období zmien.
 • Motivácia a stabilizácia kľúčových zamestnancov.
 • Monitoring zmeny a reporting výsledkov.
 • Využitie výsledkov a podpora ďalších zmien.
 • Zakotvenie nových prístupov do firemnej kultúry.
 • Príprava a simulácia zmeny vo vlastnej spoločnosti - modelový príklad.

 


Manažérske rozhodovanie

Cílová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený všetkým manažérom, ktorí potrebujú zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti a spôsob efektívneho riešenia problémov.

Cieľ:

Cieľom programu je posilnenie rozhodovacej schopnosti kľúčových pracovníkov – decision makerov – najmä v období organizačných zmien. Osvojiť si spoľahlivé základy pre kvalitné a flexibilné rozhodovanie. Naučiť sa minimalizovať riziká plynúce z chybných rozhodnutí.

Obsah:

 • Rozhodovanie – zákonitosti a faktory, ktoré ovplyvňujú proces rozhodovania.
 • Techniky rozhodovania – individuálne a skupinové rozhodovanie a ich praktický nácvik.
 • Pomenovanie problému.
 • Identifikácia jeho príčin, reálnych a možných dopadov.
 • Proces hľadania riešenia – kreatívne prístupy, nové pohľady na možnosti riešenia.
 • Vytýčenie smeru a kumuláci zdrojov pre jeho riešenie.
 • Nastavenie a riadenie  procesu riešenia.
 • Prípadové štúdie s aktuálnymi témami účastníkov z reálnej praxe.

 


Ovplyvňovanie pre manažérov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je pre všetky úrovne manažérov, ktorí chcú pozitívne pôsobiť a ovplyvňovať svojich podriadených k dosiahnutiu firemných cieľov.

Cieľ:

Cieľom je, aby zamestnanci uvideli danú vec z Vášho pohľadu a aby s Vami súhlasili. Budete pôsobiť asertívne, nie negatívne, to je základ, aby ste dosiahli to, čo chcete. Dobrá vôľa a zdvorilý kontakt sa u dobré spolupráce vždy vyplatí. Ďalej zodpovieme na otázky:

 • Ako zlepšiť svoje vodcovské schopnosti a osobnú dôveryhodnosť?
 • Ako hovoriť plynulo a s istotou, dokonca, aj keď ste pod tlakom?
 • Ako sa naučiť používať emócie rovnako ako aj takt?
 • Ako viesť citlivo a konštruktívne obtiažne schôdzky?
 • Ako prekonať konflikt a naučiť sa vysporiadať s problematickými situáciami?
 • Ako získať od druhých informácie?
 • Ako zvýšiť osobný vplyv a dôveryhodnosť?
 • Ako maximalizovať svoje zručnosti vo verbálnej a neverbálnej komunikácii?
 • Ako prekonať námietky, nesúhlas?
 • Ako motivovať druhých k činnosti?
 • Ako rozpoznať svoje silné stránky a stavať na nich?

Obsah:

 • Osobný dotazník: Aká je moja vlastná metóda komunikácie?
 • Úvodná diskusia v skupine: žijeme vo svete ovládanom silami presviedčania v miere väčšej, než si uvedomujeme; ako spoznať, kedy presviedčame/sme presviedčaní a ako riadiť sami seba a skutočne ovládať diskusiu. Ako vedieť identifikovať presvedčovacie taktiky ostatných a ako ich prekonať.
 • Plán práce: rôzne typy ľudí a ich komunikačné metódy, ako sa prispôsobiť, aby sme boli efektívnejší.
 • Empatia: 180 stupňov – ako Vám môže pomôcť rozpoznať potreby druhých a ako na nich reagovať.
 • Tri C: Common interests (spoločné záujmy), Complementary interests (doplňujúce sa záujmy), Conflict (konflikt).
 • Asertivita: byť asertívny používaním reči nášho tela a nášho jazyka, bez toho, aby sme pôsobili agresívne.
 • Role play a techniky vytvorené pre zvýraznenie našich verbálnych a neverbálnych zručností (reč tela).

 


Pracovné právo v kocke

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom, ktorí sami nie sú personalisti, ale nevyhnutne musí v bežnej praxi riešiť situácie, ktoré s pracovným právom súvisí.

Cieľ:

Cieľom vzdelávacieho programu je zoznámiť účastníkov prehľadne so základnými znalosťami pracovného práva na praktických príkladoch, tak aby vedeli vedomosti uplatniť v bežnej praxi.

Obsah:

 • Základy pracovnoprávnych vzťahov (čo je zakázané, čo je dovolené).
 • Použitie Občianskeho zákonníka v pracovnom práve (zastupovanie zamestnávateľa, doručovanie písomností sa svedkami, prísľub zamestnania ...).
 • Povinnosti zamestnancov, povinnosti vedúcich zamestnancov (vr. Základov bezpečnosti práce).
 • Vznik pracovného pomeru (pracovná zmluva, skúšobná doba, doba určitá ...).
 • Zmeny pracovného pomeru (prevedenie na inú prácu, preloženie, pracovné cesty).
 • Skončenie pracovného pomeru v príkladoch (obtiažna ustanovenia, rozdiely medzi zlými pracovnými výsledkami a porušovaním povinností, keď možno použiť okamžité zrušenie, judikatúra ...).
 • Pracovný čas, prekážky v práci, dovolenka.
 • Zodpovednosť a náhrada škody.

 


Základy koučovania

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom, ktorí potrebujú či chcú koučovaním ďalej rozvíjať a motivovať svojich podriadených pre dosahovanie lepších výsledkov.

Cieľ:

Rozvinúť individuálne schopnosti a zručnosti účastníkov koučovať svoj tím. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi účastníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Vytvoriť si komplexný pohľad na koučovanie ako efektívnejšiu kultúru vedenia ľudí.
 • Prostredníctvom koučovacej mapy motivovať a ďalej rozvíjať kľúčových pracovníkov.
 • Zvýšit profesionálne zručnosti jednotlivcov a tým aj výkonnosť celého tímu.
 • Aplikovať koučovacie postupy v svojej manažérskej praxi.

Obsah:

 • Koučovanie ako nová efektívnejšia kultúra vedenia.
 • Definícia a účel koučovania vs. mentoring, výcvik a terapia.
 • Koučovanie a motivácia.
 • Hlavné predpoklady úspešného koučovania.
 • Úloha a potrebné osobnostné predpoklady a schopnosti dobrého kouča.
 • Fáza koučovania a Koučovacia mapa GROW.
 • Efektívne otázky smerujúce k spresneniu cieľov.
 • Zisťovanie reality a kreatívne hľadanie možností.
 • Stanovenie cieľov a akčný plán.
 • Koučovanie jednotlivcov a tímov.
 • Vonkajšie a vnútorné bariéry úspešného koučovania a ako ich prekonať.
 • Prínosy koučovania v manažérskej praxi.
 • Parametre vzťahu kouč – klient.
 • Etické základy a profesionálne štandardy koučingu.
 • Meranie výsledkov koučovania.

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: