Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Training
DRILL Obchodné zručnosti

DRILL Obchodné zručnosti

V dnešnom konkurenčnom prostredí sa obchodníci len ťažko presadia bez dokonalých vedomostí a bez poctivej prípravy. Konkurencia vyvíja stále nové produkty a služby a zákazníci sú oveľa skúsenejší a zvyknutí si vyberať. Vy potrebujete, aby si vybrali práve Vás. Spoločnosť DRILL sa Vám snaží, na základe svojich skúseností, pomôcť identifikovať problematické miesta obchodného procesu a spolupracovať s Vami na zmene sledovaných parametrov.  K tomu Vám dodávame potrebnú metodiku a taktiku. Zameriavame sa na realizáciu tréningov na základe skutočných potrieb. Hlavnou a najčastejšou cieľovou skupinou sú obchodní zástupcovia, manažéri predajných tímov a obchodní manažéri.

Na našich tréningoch obchodných zručností sa naučíte ako byť úspešný v jednotlivých fázach predajného cyklu, osvojíte si pravidlá efektívnej komunikácie so zákazníkom, naučíte sa vyjednávať so zákazníkom, riešiť sťažnosti a reklamácie a celkovo získate nástroje na vytváranie a maximalizáciu obchodných príležitostí.

 

Akvizičná činnosť a získavanie nových zákazníkov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený obchodníkom a obchodným manažérom, ktorí chcú zvýšiť efektivitu a úspešnosť svojich akvizičných aktivít.

Cieľ:

Skutočne úspešné môžu byť len tie spoločnosti, ktoré dokážu na svoju stranu získať aj tých zákazníkov, ktorí s nimi pôvodne obchodovať vôbec nezamýšľali. Cieľom programu je preto nájsť novú inšpiráciu a motiváciu k získaniu veľkých a ešte zdanlivo „nedobytných“ obstarávaní a nájsť riešenie, ako zvýšiť svoju obchodnú úspešnosť.

Obsah:

 • Segmentácia zákazníkov.
 • Plánovanie, komunikácia a oslovovanie zákazníkov.
 • "Cold calls“.
 • Marketingové nástroje pre podporu predaja.
 • Predpoklady úspechu.
 • Ako predísť frustrácii pri občasnom obchodnom neúspechu a nestratiť energiu.
 • 7 zlatých pravidiel pre väčšiu obchodnú úspešnosť, čo odlišuje „špičkového“ obchodníka od dobrého.
 • Pred stretnutím:
  • Získanie pozornosti a záujmu zákazníka – kľúčové pravidlá, tipy, triky.
  • Ako sa „dostať“ na schôdzku s potenciálne odmietavým zákazníkom.
 • Obchodné rokovania:
  • Typológia zákazníkov, ktorí „nič nechcú“.
  • Dôvody, prečo rokovania fakticky končia už po prvých 5tich minútach.
  • Postup ako možno získať aj zamietajúceho zákazníka.
  • Triky najúspešnejších obchodníkov sveta.
  • Pasce a neisté situácie – ako im predchádzať a vedieť sa z nich „vymotať“.
  • Praktické tipy, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť ciele aj v náročných situáciách.


Customer care alebo proklientský prístup v rokovaniach s externými klientmi

Efektívna komunikácia v službách zákazníkom

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený pracovníkom služieb, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi a majú zásadný vplyv na dôveru zákazníkov a ich lojalitu.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvíjať komunikačné zručnosti pracovníkov v prvej línii, aby zákazníci cítili, že sú v starostlivosti skutočných profesionálov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Zvýšiť profesionalitu rokovaní so zákazníkmi.
 • Využiť prvý dojem vo svoj prospech.
 • Viesť hovor k cieľu.
 • Profesionálne začať a ukončiť rozhovor so zákazníkmi.
 • Účinne argumentovať a prezentovať návrhy riešenia so zameraním na zákazníkov.
 • Profesionálne komunikovať prostredníctvom telefónu a e-mailu.

Obsah:

 • Význam zákazníkov a momenty pravdy.
 • Zásady komunikácie orientované na zákazníkov.
 • Prednosti komunikácie tvárou v tvár, telefonickej a písomnej.
 • Význam prvého dojmu.
 • Voľba vhodných slov a neverbálna komunikácia.
 • Zisťovanie efektívnym kladením otázok – umenie počúvať.
 • Návrh riešení, presvedčivá argumentácia.
 • Telefónna etika – nadväzovanie a prijímanie hovoru, pozitívny záver hovoru.
 • Písomná komunikácia.
 • Základné situácie a ich riešenie – nácvik

Zamerané na zákazníkov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený pracovníkom služieb, ktorí sú v prvej línii kontaktu so zákazníkmi. Program je možné upraviť pre asistentky a špecialistov, ktorí poskytujú služby hlavne svojím kolegom a s koncovými zákazníkmi jednajú skôr príležitostne.

Cieľ:

Rozvinúť individuálne schopnosti pracovníkov prvej línie podporujúcich dôveru a lojalitu zákazníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Porozumieť svojej úlohe v procese uspokojovania potrieb zákazníkov.
 • Rozvinúť schopnosť efektívnej komunikácie so zákazníkmi (internými aj externými).
 • Využiť slovnú aj neverbálnu komunikáciu vo svoj prospech.
 • Zvýšiť efektivitu riešenia prianí a požiadaviek zákazníka.
 • Osvojiť si základné pravidlo telefónnej i písomnej etiky.
 • Uvedomiť si priestor pre ďalšie zvyšovanie svojej profesionality.

Obsah:

 • Význam zákazníkov pre našu spoločnosť.
 • Vaša úloha a zodpovednosť v procese uspokojovania potrieb zákazníkov.
 • Očakávania Vašich zákazníkov a momenty pravdy.
 • Zásady zákaznícky orientovanej komunikácie.
 • Význam prvého dojmu.
 • Aktívne vedenie rozhovoru so zákazníkmi.
 • Hľadanie riešenia a jeho prezentácia z hľadiska výhod pre zákazníkov.
 • Telefónna etiketa.
 • Pravidlá písomného kontaktu so zákazníkmi.
 • Zhrnutie zásad bezkonfliktnej komunikácie.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.

Riešenie sťažností a reklámacií

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený technikom a ďalším pracovníkom, ktorí riešia sťažnosti, reklamácie a iné krízové situácie so zákazníkmi.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvíjať zručnosti účastníkov profesionálne riešiť sťažnosti, reklamácie, poruchy funkčnosti a iné krízové situácie z každodennej praxe. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Získať komplexný pohľad na efektívne vedenie rozhovoru so zákazníkom.
 • Pripraviť si vhodnú databázu otázok pre zisťovanie informácií v priebehu vybavovania konkrétnej situácie.
 • Presvedčivo navrhovať a prezentovať riešenia z hľadiska výhod pre zákazníka.
 • Čeliť manipulácii zo strany zákazníkov, hľadať obojstranne výhodné riešenia.
 • Profesionálne riešiť krízové situácie z praxe.

Obsah:

 • Momenty pravdy a základné zásady starostlivosti o zákazníkov.
 • Rokovania podporujúce bezkonfliktnú komunikáciu.
 • Základné pravidlo pre riešenie sťažností a reklamácií.
 • Riešenie konfliktov vecných a vzťahových.
 • Čo zákazníkov rozčúli a ako upokojiť rozčúleného zákazníka.
 • Ako čeliť manipulácii zo strany zákazníkov.
 • Analýza reálnych situácií z praxe účastníkov a ich riešenia.
 • Zvládanie stresových situácií v kocke.


Key Account Management

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predovšetkým pre key account manažérov, ich nadriadených aj pre všetkých seniórnych obchodníkov, ktorí potrebujú lepšie rozvíjať a prehlbovať vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Cieľ:

Cieľom programu je zoznámiť účastníkov s princípmi budovania dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a starostlivosť o zákazníka. Účastníci získajú komplexnejší a strategický pohľad na riadenie obchodných aktivít a budú vedieť voliť správnu taktiku pri rozvíjaní vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Obsah:

 • Celková orientácia firmy na zákazníka.
 • Uplatnenie princípov SWOT analýzy a segmentačných techník pri analýze a prácou so zákazníkmi.
 • Princípy budovania a riadenie dlhodobých vzťahov so zákazníkom.
 • Osvojenie si princípov uvažovania „win-win“ pri budovaní vzťahov so zákazníkom.
 • Efektívne riešenie problémových situácií vo vzťahu k zákazníkovi: reklamácie, sťažnosti.
 • Očakávania zákazníkov.
 • Klasifikácia zákazníkov.
 • Typy obchodných rokovaní a ich stratégie.
 • Strategická spolupráca.
 • Partnerstvo a exkluzivita.


Konzultačný predaj (Solutions Selling)

Konzultačný pradaj (Solutions Selling) I.

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predajcom a obchodným zástupcom.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť a zvýšiť obchodné zručnosti pracovníkov, s osobitným dôrazom na efektívne vedenie predajného rozhovoru a uzatvorenie predaja v konkrétnych podmienkach účastníkov. Schopnosť aplikovať na každodennej báze získané vedomosti tak, aby zákazníci cítili, že sú v starostlivosti profesionálov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Získať komplexný pohľad na efektívne vedenie rozhovoru so zákazníkmi.
 • Pripraviť si vhodnú databázu otázok pre vedenie rozhovoru so zákazníkom – analýzu jeho potrieb.
 • Presvedčivo navrhnúť a prezentovať riešenia z hľadiska výhod pre zákazníka.
 • Vhodne reagovať na námietky zákazníkov v štýle „win – win“.
 • Rozpoznať možnosť uzavretia predajného rokovania.
 • Uvedomiť si priestor pre ďalšie zvyšovanie vlastnej kompetencie a motivácie.

Obsah:

 • Konzultačný predajný proces – zásady predaja.
 • Očakávania zákazníkov a momenty pravdy.
 • Fáza predajného procesu a ich logika.
 • Príprava na rokovanie so zákazníkom.
 • Efektívna komunikácia so zákazníkmi.
 • Otvorenie obchodného rokovania – význam prvého dojmu.
 • Zisťovanie potrieb zákazníka efektívnym kladením otázok.
 • Prezentácia produktov, služieb a ceny.
 • Zvládanie námietok zákazníkov a aktívny záver rokovania.
 • Starostlivosť o zákazníkov po predaji.

Konzultačný predaj (Solutions Selling) II.

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predajcom a obchodným zástupcom, ktorí absolvovali prvú časť.

Cieľ:

Cieľom programu je ďalej prehĺbiť a rozšíriť obchodné zručnosti obchodníkov s osobitným dôrazom na aktívne vedenie obchodného rokovania podľa konkrétneho typu zákazníka a riešení zložitejších situácií z praxe. Schopnosť aplikovať získané znalosti tak, aby zákazníci cítili, že sú v starostlivosti skutočných profesionálov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Zvýšiť svoju profesionalitu a sebaistotu.
 • Porozumieť správaniu rôznych typov zákazníkov.
 • V priebehu jednotlivých fáz predaja aplikovať vhodný prístup podľa konkrétneho typu zákazníkov.
 • Profesionálne zvládať aj zložitejšie situácie z obchodnej praxe.
 • Uvedomiť si svoje silné stránky a odhaliť priestor pre ďalší rozvoj.

Obsah:

 • Rekapitulácia I. časti formou kvízu.
 • Späná väzba – čo se podarilo aplikovať v praxi po kurze I.
 • Základné tendencie v správaní.
 • Typológia správania zákazníkov – charakteristika jednotlivých typov.
 • Ideálne reakcie na rôzne typy zákazníkov v priebehu jednotlivých fáz predaja.
 • Ďalšie techniky riešenia zložitejších námietok zákazníkov, ako prekonať zákazníkove „NIE“.
 • Precvičovanie zložitejších situácií z praxe účastníkov.
 • Vlastnosti úspešných obchodníkov.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.


Koučing obchodníkov v praxi

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený obchodným manažérom, supervízorom, ktorí chcú koučovaním ďalej rozvíjať a motivovať predajcov/obchodných zástupcov na dosahovanie obchodných cieľov.

Cieľ:

Rozvinúť individuálne schopnosti a zručnosti koučovať obchodníkov so zameraním na efektívne zvýšenie predaja a dosahovanie obchodných cieľov. Schopnosť aplikovať získané zručnosti v každodennej praxi supervízorov, obchodných manažérov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Vytvoriť si komplexný pohľad na koučovanie ako efektívnejšiu kultúru vedenia ľudí.
 • Ujasniť si kedy je a kedy koučing nie je vhodný.
 • Aplikovať koučing v konkrétnej obchodnej praxi.
 • Zvýšiť výkonnosť a motiváciu obchodníkov.

Obsah:

 • Koučing v obchodnej praxi.
 • Vzťah výcviku, vedenia a koučovania.
 • Základný predpoklad efektívneho koučovania.
 • Požiadavky na osobnosť dobrého kouča.
 • Umenie počúvať.
 • Fáza koučovania a koučovacia mapa GROW v obchodnej praxi.
 • Koučovanie v konkrétnych podmienkach účastníkov.
 • Otázky smerujúce k stanoveniu cieľov.
 • Zisťovanie reality a zoznam možností.
 • Stanovenie cieľov a akčný plán.
 • Vonkajšie a vnútorné bariéry úspešného koučovania a ako ich prekonať.
 • Prínos koučovania v obchodnej praxi.


Náročné obchodné vyjednávania

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený manažérom, obchodným zástupcom a predajcom, ktorých každodenná práca je spojená s vyjednávaním.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvíjať zručnosti účastníkov profesionálne vyjednávať. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Osvojiť si základné postupy profesionálneho obchodného vyjednávania a úspešne ich aplikovať vo svojej praxi.
 • Rozpoznať včas nátlakové techniky zo strany druhej osoby a efektívne im čeliť.
 • Vyvarovať sa bežným chybám.

Obsah:

 • Definícia vyjednávania a kedy je vhodné vyjednávať.
 • Princíp dávania a brania, základné prístupy na rokovaní a typy vyjednávačov.
 • Príprava na vyjednávanie.
 • BATNA a jej význam pre úspešné vyjednávanie.
 • Rozhodujúce etapy vo vyjednávaní a ich a ich analýza.
 • 8 osudových chýb pri vyjednávání.
 • Nátlakové taktiky v praxi a ako im čeliť.
 • Vyjednávanie s ľuďmi, s ktorými nemožno vyjednávať.
 • Kultúrne odlišnosti vo vyjednávaní.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.


Obchodná korešpondencia

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený predovšetkým pre key account manažérov, ich nadriadených aj pre všetkých seniórnych obchodníkov, ktorí potrebujú lepšie rozvíjať a prehlbovať vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Cieľ:

Naučíte sa, ako dať písomne najavo Váš  zámer jasnou, presnou a výstižnou formou.  Ako vysvetlíte, čo chcete a spôsob, akým to chcete dosiahnuť. Naučíte sa, ako dodať  Vašej korešpondencii  „osobný“ ráz.

Obsah:

 • Formy obchodnej korešpondencie.
 • Žiadosť o informácie.
 • Potvrdenie zmluvy alebo dohody.
 • Ponuka.
 • Žiadosť o schválenie Vášho návrhu.
 • Sťažnosti – ako sa podávajú a ako na ne reagovať.
 • Písanie správ, reportov.
 • Správy o udalostiach.
 • Pridelenie oblasti a hlásenie z pracovnej cesty.
 • Inšpekcia.
 • Hlásenie o stave a pokroku.
 • Správy o dokončení projektov.
 • Správy o problémoch a odporúčacie zprávy.
 • Vyšetrovanie.
 • Hodnotenie.
 • Analytické a realizačné študie.
 • Porovnávacie analýzy.
 • Memo (memorandum) – interný odkaz kolegom.
 • Obchodné listy a emaily.


Predaj obchodným partnerom

Cieľová skupina:

Vzdelávací a  rozvojový program určený obchodným zástupcom, ktorí predávajú výrobky, služby prostredníctvom distribučných kanálov.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť a zvýšiť predajné zručnosti obchodných zástupcov, s osobitným dôrazom na zvýšenie predaja koncovým zákazníkom prostredníctvom distribučných kanálov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Uvedomiť si svoju úlohu v predajnom procese.
 • Získať komplexný pohľad na efektívne vedenie rozhovoru s obchodným partnerom.
 • Presvedčivo navrhovať a prezentovať riešenia z hľadiska výhod pre obchodného partnera a koncového zákazníka.
 • Vhodne reagovať na námietky obchodných partnerov.
 • Uvedomiť si priestor pre ďalší rozvoj.

Obsah:

 • Definícia predaja a úloha obchodného zástupcu v predajnom procese – kvíz.
 • Príprava na rokovania s obchodným partnerom.
 • Inventúra zásob – hodnotenie potrieb obchodného partnera.
 • Efektívne zisťovanie informácií.
 • Prezentácia produktov, návrhov a cien.
 • Zdroje námietok a ich zvládanie.
 • Techniky vedúce k aktívnemu uzavretiu.
 • Vzťahy s koncovým zákazníkom.
 • Hlavné funkcie a zásady podpory predaja.


Presvedčivá obchodná prezentácia

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený obchodným zástupcom a predajcom, ktorí chcú zvýšiť presvedčivosť svojich prezentácií.

Cieľ:

Cieľom programu je zvýšiť prezentačné zručnosti obchodníkov s osobitným dôrazom na presvedčivú obsahovú aj formálnu stránku prezentácie za použitia vedecky podložených metód, aby zaujala a presvedčila zákazníkov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Zdokonaliť schopnosť presvedčivo prezentovať produkty, služby, ceny, … s využitím slovných aj mimoslovných prostriedkov.
 • Prejsť od „prenosu informácií k vyvolaniu akcie“.
 • Rozvinúť vhodnú argumentáciu z pohľadu prínosu pre zákazníka.
 • Efektívna práca s prezentačnými pomôckami (makety, katalógy, prezentačné listy, cenníky, ...).
 • Profesionálne zvládať otázky a námietky zákazníkov.
 • Posilniť sebavedomie účastníkov.

Obsah:

 • Skúsenosti s prezentáciami – ako zvládať strach a trému.
 • Hlavný zámer prezentácie. Zámer z pohľadu cieľovej skupiny.
 • Obsah a forma presvedčivej prezentácie.
 • Osobnosť prezentujúceho a prostriedky nášho pôsobenia.
 • Príprava efektívnej prezentácie, analýza cieľovej skupiny.
 • Ako zaujať zákazníkov hneď v úvode?
 • Kľúčové body prezentácie a presvedčivá argumentácia.
 • Vhodná doba pre diskusiu, reakcia na otázky a zvládanie námietok.
 • Pozitívny záver – výzva k akcii.
 • Význam vizualizácie a profesionálne využitie techniky pri prezentácii.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.


Telemarketing

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený pracovníkom, ktorí poskytujú služby zákazníkom prostredníctvom telefónu. Program možno upraviť na mieru pre asistentky, pracovníkov Informačnej linky, Help desk, Call Centra, vymáhanie pohľadávok, apod.

Cieľ:

Cieľom programu je rozvinúť a zvýšiť profesionálne zručnosti účastníkov v oblasti vybavovania zákazníkových požiadaviek prostredníctvom telefónu. Ich uvedenie do praxe, aby zákazníci cítili, že sú v starostlivosti skutočných profesionálov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Profesionálne prijímať telefónne hovory.
 • Pozitívne začať, viesť a profesionálne ukončiť hovor.
 • Poskytovať analytickú konzultáciu prostredníctvom telefónu.
 • Pomocou vhodných otázok efektívne smerovať hovor k cieľu.
 • Rýchlo sa orientovať v danej situácii a ponúknuť riešenie.

Obsah:

 • Vaše úlohy a zodpovednosť v procese uspokojovania potrieb zákazníkov.
 • Faktory ovplyvňujúce telefonický kontakt.
 • Zásady zákaznícky orientovanej a bezkonfliktnej komunikácie.
 • Pravidlá telefónnej etiky – aplikácia v konkrétnej praxi účastníkov.
 • Základné situácie z praxe účastníkov a ich profesionálne riešenie.
 • Riešenie konfliktných situácií z praxe účastníkov.
 • Akčný plán ďalšieho rozvoja.


Telesales – efektívny nástroj podpory predaja

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený operátorom Call Centier a pracovníkom, ktorí aktívne vyhľadávajú a oslovujú potenciálnych i súčasných zákazníkov prostredníctvom telefónu. Program možno upraviť na mieru pre konkrétne Call Centrá, obchodných zástupcov, pracovníkov podpory predaja, atď.

Cieľ:

Cieľom programu je ďalej rozvinúť profesionálne komunikačné zručnosti účastníkov s hlavným dôrazom na aktívne oslovovanie vybranej skupiny zákazníkov, rozvoj obchodných príležitostí a zvýšenie úspešnosti hovorov. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Ujasniť si ciele hovoru (aktualizovať databázu, zistiť informácie, dohodnúť schôdzku, predať po telefóne).
 • Aktívne nadviazať vzťah s vybranou skupinou zákazníkov a zisťovať ich ďalšie potreby.
 • Presvedčivo prezentovať riešenia z hľadiska výhod pre zákazníkov.
 • Zvládať námietky, vyjednávať ďalšie podmienky v štýle výhra – výhra.
 • Aktívne viesť zákazníkov k rozhodnutiu.

Obsah:

 • Profesionálny predaj po telefóne – fázy a ich logika.
 • Zber informácií, profilovania zákazníkov, analýza kontaktnej osoby a jej miesto v rozhodovacom procese.
 • Príprava hovoru – stanovenie cieľa, stratégie hovoru.
 • AIDA – základná technika predaja po telefóne.
 • Ako upútať pozornosť a vzbudiť záujem.
 • Presvedčivá prezentácia – vyvolanie záujmu.
 • Prekonanie námietok – katalóg námietky z praxe a ich riešenie.
 • Výzva k akcii – techniky smerujúce k aktívnemu záveru.


Time Management pre obchodníkov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený obchodným zástupcom, ktorí sú často pod tlakom času, termínov a ktorí hľadajú viac priestoru pre rokovania so zákazníkmi aj pre svoj súkromný život.

Cieľ:

Cieľom programu je uviesť do praxe obchodných zástupcov základné princípy a zručnosti z oblasti riadenia času vedúce k dosiahnutiu obchodných cieľov/výsledkov a zníženie stresu. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Ujasniť si pohľad na hodnotu vlastného času, času svojich kolegov, času zákazníka.
 • Získať viac času prostredníctvom efektívnej osobnej organizácie.
 • Úspešne analyzovať vlastnú činnosť, určovať priority a efektívne plánovať.
 • Efektívne organizovať svoje obchodné aktivity.
 • Odstrániť neefektívne návyky z oblasti riadenia času.
 • Plne využívať dostupné nástroje riadenia času.
 • Naučiť sa predchádzať stresu, riešiť stresové situácie s cieľom znížit hladinu stresu.

Obsah:

 • Analýza súčasnej situácie.
 • Koncept riadenia času, myslenie orientované na cieľ.
 • Pravidlá a základné princípy plánovania času pre obchodných zástupcov.
 • Realistický plán dňa pre obchodných zástupcov.
 • Efektívne rozhodovanie a určovanie priorít v praxi obchodných zástupcov.
 • Tyrania naliehavosti a ako s ňou bojovať.
 • Prokrastinácia (odsúvanie času).
 • Pracovní tempo a výkonnostní křivka.
 • Tipy pre obchodných zástupcov.
 • Efektívna práca s informáciami a komunikácie.
 • Využitie nástrojov pre riadenie času v praxi obchodných zástupcov.
 • Zlaté desatoro riadenie času na záver.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: