Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Training
DRILL Špeciálne zručnosti

DRILL Špeciálne zručnosti

S rastúcimi nárokmi na všetky kategórie zamestnancov sa zvyšuje aj rozsah potrebných vedomostí a schopností. Stále častejšie je potreba efektívne prepojiť tvrdé(odborné) a mäkké schopnosti. Súčasťou komplexného rozvoja zamestnancov by preto malo byť vzdelávanie previazané vo všetkých oblastiach.

Spoločnosť DRILL Vám preto ponúka aj špeciálne tréningy, ktoré sú zamerané na rozvoj špeciálnych zručností a znalostí určených pre konkrétne pozície.

 

 

Bezpečnost

Bezpečnosť obchodných zástupcov

Cieľová skupina:

Obchodní zástupcovia a ich priami nadriadení, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku pri prevoze tovaru a hotovosti a rizikovým situáciám pri predajných aktivitách.

Cieľ:

Cieľom programu je, aby sa účastníci oboznámili s technikami pozorovanie a prevencia rizík pri ich každodenných aktivitách. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Naučiť sa rozpoznať nebezpečnú situáciu.
 • Odhaliť, či je na trase sledovaný(a).
 • Precvičiť techniky pozorovania.
 • Naučiť sa zvládnuť krízovú situáciu, ktoré môže byť vystavený(á).

Obsah:

 • Prípadové situácie a ich rozbor.
 • Pozorovanie ako základ prevencie.
 • Preventívne opatrenia.
 • Napadnutie, krádež.

Ako správne pracovať s internou dokumentáciou, smernicami a normami

Cieľová skupina:

Seminár je vhodný pre pracovníkov, ktorí majú na starosti internú dokumentáciu, kvalitu podnikových smerníc, a tiež pre každého, kto sa podnikovými smernicami musí riadiť. Ocenia ho predovšetkým tí, ktorí stoja o to, aby interné smernice podporovali záujem firmy.

Cieľ:

Ukázať prínosy efektívnejšie práce v oblasti práce s internou dokumentáciou, smernicami a normami. Poukázať na jazyková úskalia v dokumentácii. Absolvovanie intenzívneho výcviku účastníkom umožní:

 • Skvalitniť firemnú kultúru zlepšením "vnútornej legislatívy".
 • Postúpi podnety a vecné argumenty, prečo je to dôležité..

Obsah:

 • Typické prínosy a typická úskalia interných smerníc (noriem).
 • Význam stručného a jednoznačného vyjadrovania v texte smerníc.
 • Generálne upratovanie vo firme má v mnohých prípadoch začať práve v jej smerniciach.
 • Smernica ako možný priesečník konfliktu záujmov.
 • Smernice a procesne riadená organizácia.
 • Smernica ako dobré východisko pre všeobecne prospešný firemné konsenzus.
 • Jazykové hľadiská v internej dokumentácii.
 • Aktualizácia smerníc.


HR

HR Partner businessu

Cieľová skupina:

 Vzdelávací a rozvojový program je určený personálnym manažérom a špecialistom, majiteľom a manažérom firiem, ktorí chcú rozvíjať efektívne fungovanie riadenia ľudských zdrojov ako jedného z nástrojov podpory jej výkonu.

Cieľ:

Absolvovanie vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Uvedomiť si strategický význam riadenia ľudských zdrojov v súčasnom ekonomickom prostredí.
 • Zanalyzovať aktuálnu situáciu v oblasti riadenia ľudských zdrojov firmy a aktuálnu úlohu personálnych manažérov a špecialistov.
 • Získať inšpirácie pre interný personálny marketing - ako posilniť prestíž riadenia ľudských zdrojov - zmena úlohy personalistov ako strategických partnerov, poradcov, koučov manažérov firmy.

Obsah:

 • Strategický význam riadenia ľudských zdrojov v súčasnom ekonomickom prostredí, čo ho aktuálne ovplyvňuje a prečo.
 • Stratégia manažmentu ľudských zdrojov, ako ju prakticky nastaviť, s akými východiskami pri tom počítať.
 • Ako zvýšiť kompetencie manažérov firmy ako partnerov v oblasti RĽZ.
 • Vlastná analýza aktuálnej úlohy personálnych manažérov a špecialistov vo firme, príčin súčasného stavu a možností pozitívneho rozvoja.
 • Kompetencie personalistov ako partnerov, sebahodnotenie vlastných silných a slabých stránok, akčný plán vlastného rozvoja.
 • Zákaznícky prístup k riadeniu ľudských zdrojov.
  • Ako nastaviť  a zefektívniť partnerský vzťah s manažérmi firmy - "zákaznícke analýzy" v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
  • Zdokonaľovanie "služieb" v úlohe partnera.
  • Propagácia služieb.
  • Podpora väčšej orientácie riadenia ľudských zdrojov na firemné procesy.
  • Podpora pozitívnych vzťahov s manažérmi na všetkých stupňoch riadenia.
  • Podpora internej komunikácie ako jedného z nástrojov rozvoja riadenia ľudských zdrojov - systémový prístup, partnerský prístup.

HR v praxi pre manažérov

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený majiteľom firiem a manažérom, ktorí zodpovedajú za praktické riadenie ľudských zdrojov firmy.

Cieľ:

Absolvovanie vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Uvedomiť si strategický význam riadenia ľudských zdrojov v súčasnom ekonomickom prostredí.
 • Zanalyzovať aktuálnu situáciu v oblasti riadenia ľudských zdrojov firmy.
 • Naučiť sa prakticky tvoriť stratégiu manažmentu ľudských zdrojov.
 • Zvládnuť základné princípy, ako nastaviť nosný systém manažmentu ľudských zdrojov firmy ako aktívneho nástroja podpory jej výkonu.

Obsah:

 • Strategický význam riadenia ľudských zdrojov v súčasnom ekonomickom prostredí, čo ho aktuálne ovplyvňuje a prečo.
 • Stratégia manažmentu ľudských zdrojov, ako ju prakticky nastaviť, s akými východiskami pri tom počítať.
 • Kľúčové faktory výkonu firmy - vplyv procesného riadenia ľudských zdrojov na ich podporu.
 • Základné zásady, ako v praxi nastaviť funkčný systém manažérstva ľudských zdrojov od zodpovednosťou až po jeho efektívne fungovanie - ako nastaviť požiadavky na spôsobilosť, na pracovné miesta, ako vyberať zamestnancov a riadiť ich integráciu do firmy, ako riadiť (hodnotiť) pracovný výkon, ako systematicky zabezpečovať rozvoj pracovníkov, ako ich motivovať a odmeňovať, ako podporovať dobré pracovné vzťahy.

Tréner profesionál

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený interným aj externým lektorom a školiteľom, ktorí usilujú o zvýšenie profesionality vzdelávacích programov.

Cieľ:

Osvojiť si a uviesť do praxe účinné postupy vzdelávania dospelých a zvýšiť efektivitu školenia. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Navrhnúť, pripraviť a efektívne viesť interaktívny vzdelávací program.
 • Využívať rôzne tréningové prístupy a metódy v praxi.
 • Profesionálne pracovať so spätnou väzbou a hodnotením účastníkov.
 • Implementovať výsledky hodnotenia do vzdelávacieho procesu.

Obsah:

 • Špecifiká vzdelávania dospelých:
  • Cesty k zmenám myšlienkových procesov a postojov.
  • Osvedčené didaktické postupy.
 • Tréningový cyklus:
 •  Analýza výcvikových potrieb.
  • Návrh vzdelávacieho programu.
  • Vlastná realizácia.
  • Vyhodnotenie vzdelávacieho programu.
 • Lektorské zručnosti:
  • 3 P – kľúčové prvky úspechu lektora (príprava, účastníci, proces).
  • Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi a udržanie záujmu.
  • Názorné pomôcky, didaktická technika a ich efektívne využívanie v praxi.
  • Problémoví účastníci a techniky práce s nimi.
 • Sprievodca jednotlivými fázami výcvikového programu (príprava, začatie, hlavná časť, záver).
 • Program vlastného kariérneho rastu.


IT

Ako zabezpečiť efektivitu nákladov do IT služieb

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou tohto vzdelávacieho programu je management spoločnosti.

Cieľ:

Účastníci školenia si osvoja základné princípy hodnotenia prínosov IT aktivít pre činnosť firmy z pohľadu dosiahnutia firemných cieľov a vynaložených nákladov, poslanie a firemné pripravenosti. Absolvovaní intenzívneho výcviku účastníkom umožní:

 • Identifikovať príznaky jednotlivých nedostatkov v existujúcej organizácii.
 • Identifikovať optimálny stav riadenia IT služieb riadených pridanou hodnotou pre organizáciu.
 • Osvojiť si postup pri hodnotení súčasného stavu a odstraňovaní najvážnejších nedostatkov.

Voliteľné:

 • Riadenie zmien - kritické prvky pri zavádzaní organizačné zmeny za účelom dosiahnutia zlepšenia pridanej hodnoty IT.

Obsah:

 • Základné pojmy a definície.
 • Najčastejšie problémy signalizujúce potrebu riadenia pridanej hodnoty IT.
 • Aká je spoločná charakteristika firmy riadenej pridanou hodnotou.
 • Príklady postupu pri hodnotení súčasného stavu firmy - IT náklady / pridaná hodnota.
 • Aký postup zvoliť pri inicializácii zmeny prístupu k IT nákladom / prínosom.

Voliteľné:

 • Ako riadiť zavedenie komplexné zmeny prístupu k IT nákladom / prínosy.

Ako zabezpečiť prevádzku firmy v krízových situáciách

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou tohto vzdelávacieho programu je management spoločnosti.

Cieľ:

Účastníci školenia si osvoja základné princípy "business continuity", hodnotenie kritickosti jednotlivých činností firmy z pohľadu firemného poslania a firemné pripravenosti k riadenému riešeniu jednotlivých krízových scenárov. Absolvovanie intenzívneho výcviku účastníkom umožní:

 • Identifikovať firemné procesy a ich dôležitosť z pohľadu firmy ako celku.
 • Identifikovať možné nebezpečenstvo a vytvoriť scenáre, na ktoré je vhodné sa zamerať.
 • Identifikovať krízový tím, jeho zloženie a zodpovednosti.

Voliteľné:

 • Ako pripraviť a testovať plán obnovenie IT služieb v nadväznosti na firemný plán.

Obsah:

 • Základné pojmy a definície.
 • Čo je firemný proces.
 • Dôležitosť / kritickosť procesov v nadväznosti na zameranie firmy.
 • Typické krízové scenáre.
 • Typické zloženie krízového tímu a základné úlohy.
 • Odporúčaná dokumentácie a jej vlastníctva, role a údržba.

Voliteľné:

 • Nadväznosť IT služieb na firemné procesy a ich kritickosť.
 • Ako sa tvoria DRP pre IT služby.
 • Ako sa testuje a udržuje DRP.

Metodika ITIL

Cieľová skupina:

Odborníkom a špecialistom z útvarov informatiky (nielen), ktorí sa chcú zoznámiť  s procesným riadením v oblasti dodávok IT služieb za pomoci "IT Infrastructure Library". Tá môže byť oi. predpokladom pre zavádzanie či zlepšovanie IT procesov, certifikáciu, atď..

Cieľ:

Cieľom rozvojového programu je oboznámiť účastníkov s princípmi globálnej "metodiky" ITIL, pomocou ktorej je možné certifikovať jednotlivca (kvalifikácia ITIL) alebo auditovať / certifikovať firmy (ISO 20000). Absolvovaní intenzívneho výcviku účastníkom umožní:

 • Zorientovať sa, ako a prečo sa musí vyjasňovať očakávania medzi IT a užívateľom (zákazníkom).
 • Objasniť, prečo dochádza k odlišnému pohľadu na oddelenie IT, ktoré sa stavajú do pozície "nezávislého" poskytovateľa IT služieb.

Obsah:

 • Prehľad metodického rámca ITIL.
 • Novinky ITILu.
 • Procesné riadenie v IT službách.
 • Čo znamená IT Service Management.
 • Prehľad IT Infrastructure Library (ITIL).
  • obsah, prehľad a využitie
  • filozofie, prínosy
  • knižnica procesov, funkcií, rolí, metrík, atď.
 • Súvislosti s ISO 20000, SOX a auditom.

Z „ajťáka“ odborným konzultantom

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený IT špecialistom, programátorom, technikom, vedúcim IT tímov.

Cieľ:

Na základe analytických rozhovorov so skúsenými IT špecialistami vznikol súhrn najčastejších nedorozumení, s ktorými sa v komunikácii s laikmi stretávajú. Zároveň vznikol tiež praktický návod, ako sa týmto chybám vyhnúť. Cieľom tohto programu je pomôcť účastníkom prekonať komunikačné bariéry dané špecifickou odbornosťou a umožniť im hľadať cesty k lepšiemu vzájomnému pochopeniu pri komunikácii s laikom. Absolvovanie intenzívneho vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Osvojiť si základné techniky riadenia vlastného času a prioritizácia úloh.
 • Naučiť sa aktívne komunikovať v rámci IT tímu a využívať vybraných asertívnych techník (asertívne nie, konštruktívna spätná väzba).
 • Naučiť sa efektívne viesť rozhovor s IT laikom, získavať potrebné informácie a doviesť ho k jednoznačnému definovaniu požiadaviek.
 • Naučiť sa zrozumiteľným jazykom argumentovať v situáciách, kedy je potrebné IT laikovi popísať technické / odborné komplikácie.
 • Naučiť sa v priebehu rokovaní efektívne sebeprezentovat a posilňovať dobré meno firmy.

Obsah:

 • Oblasť IT z pohľadu IT laika - ako nás IT laici vidia a čo od nás očakávajú?
 • Time management v IT praxi, námety na efektívne riadenie vlastného pracovného času.
 • Princíp proaktivity vo vzťahu tímovým kolegom aj IT laikom.
 • Osobná zodpovednosť za komunikáciu a naplnenie jej cieľov v rámci IT tíme aj mimo neho, aktívne vedenie rozhovoru s kolegami i laikmi.
 • Vybrané asertívne techniky v IT praxi.


Logistika

Logistika, ako získať pre firmu konkurenčnú výhodu

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a majstrom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti logistiky a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu existujúcich logistických procesov, zvýšiť spoľahlivosť a optimalizovať náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom komplexný pohľad na oblasť logistiky a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli a prakticky si vyskúšali techniky či postupy, pomocou ktorých môžu zlepšiť logistické procesy a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať celkový pohľad na logistiku, zoznámiť sa s princípmi fungovania logistiky v kontexte firmy.
 • Naučiť sa ako logistika podporuje rozvoj firmy, ako správne definovať zodpovednosti a právomoci.
 • Naučiť sa chápať logistické procesy ako zdroj konkurenčnej výhody spoločnosti, definovať a presadzovať politiku logistiky vo firme.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav a stanoviť ciele logistiky a kľúčové ukazovatele a zaviesť logistický controlling.
 • Zlepšiť logistické procesy vo svojej pôsobnosti.

Obsah:

 • Logistika a výkonnosť firmy, zodpovednosti a právomoci.
 • Vonkajšie prostredie a jeho vplyv na firmu a logistiku.
 • Analýza situácie vo vlastnej spoločnosti, stanovenie cieľov.
 • Logistické procesy a kontroling - metodika a prínos.
 • Organizácie, komunikácia a vplyv na výkonnosť firmy.
 • Moderné logistické koncepty, Supply Chain Management.

Logistická stratégia, ako podporiť firemné ciele a pozíciu na trhu

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a majstrom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti logistiky a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu existujúcich logistických procesov a zabezpečiť lepšiu podporu firemných cieľov a posilniť tak postavenie na trhu.

Cieľ:

Cieľom programu je vysvetliť účastníkom význam stanovenie logistickej stratégie vo firme a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli aj prakticky si vyskúšali metodiku a postupy, pomocou ktorých je možné túto stratégiu stanoviť. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Zoznámiť sa s väzbou medzi cieľmi a stratégiou firmy a logistiky.
 • Zoznámiť sa s variantmi logistických stratégií a naučiť sa rozpoznať, ktorá je pre ne najdôležitejšie.
 • Naučiť sa metodiku stanovenia logistickej stratégie.
 • Naučiť sa ako analyzovať súčasný stav, ako stanoviť ciele logistiky a ako vyhodnocovať ich dosahovanie.
 • Zlepšiť systém plánovania a riadenia logistických procesov.
 • Získať prehľad o informačných technológiách pre logistiku.

Obsah:

 • Logistické ciele a ich väzba na výkonnosť firmy.
 • Logistické stratégie, ich tvorba a väzba na vonkajšie prostredie.
 • Analýza stavu logistiky a definovanie a presadzovanie stratégie.
 • Logistické koncepcie, vzťah kvality, nákladov a pružnosti.
 • Logistický audit, plány a metódy na zlepšenie stavu.
 • Meranie výkonnosti, kvality a spoľahlivosti.

Riadenie logistiky, ako zvýšiť efektivitu, kvalitu a znížiť náklady

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a majstrom, ktorí potrebujú ďalej rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti logistiky a pomocou týchto znalostí zlepšiť riadenie a kontrolu existujúcich logistických procesov a optimalizovať náklady a kvalitu.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom detailnejší pohľad na oblasť riadenia logistiky a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli a prakticky si vyskúšali rad techník alebo postupov, pomocou ktorých môžu zlepšiť riadenie a kontrolu logistických procesov a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať celkový pohľad na logistiku, zoznámiť sa s princípmi fungovania logistiky v kontexte firmy.
 • Naučiť sa správne organizovať logistiku, nastaviť a rozvíjať logistický management systém.
 • Naučiť sa identifikovať a vypočítať logistické výkony a náklady a nastaviť kľúčové ukazovatele.
 • Zlepšiť logistické procesy prostredníctvom zavedenia controllingu.   

Obsah:

 • Logistické procesy, organizácia a komunikácia.
 • Logistický management systém, hodnotenie úspešnosti.
 • Optimalizácia reportingu, proces zlepšovania.
 • Kľúčové ukazovatele - systém, štruktúra, príklady.

Riadenie zásob, ako zlepšiť služby zákazníkom a znížiť náklady

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom, majstrom a plánovačom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti riadenia zásob a pomocou týchto znalostí zlepšiť existujúce logistické, výrobné a nákupné procesy a optimalizovať náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom komplexný pohľad na oblasť riadenia zásob a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli a prakticky si vyskúšali rad techník alebo postupov, pomocou ktorých môžu zlepšiť zásobovacie procesy a optimalizovať hladinu zásob a zlepšiť tak služby zákazníkom a zároveň znížiť náklady. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať celkový pohľad na riadenie zásob, zoznámiť sa s funkciou zásob v kontexte firmy.
 • Naučiť sa ako identifikovať a používať kritériá pre kategorizáciu zásob.
 • Naučiť sa ako určiť skladové položky a ako nastaviť hladiny zásob.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav a vypracovať systém na dopĺňanie zásob.
 • Zlepšiť procesy riadenia zásob a optimalizovať náklady na držanie zásob.

Obsah:

 • Funkcia a lokalizácia zásob, zásoby a náklady.
 • Kategorizácia položiek, stanovenie skladových položiek.
 • Nastavenie hladín zásob, predpoveď spotreby.
 • Riadenie hladín zásob, doplňovanie zásob, veľkosť objednávok.
 • Ako znížiť zásoby a vyhodnotiť ekonomiku systému riadenia zásob.

Skladovania, ako zlepšiť rýchlosť, spoľahlivosť a hospodárnosť

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a majstrom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti skladovania a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu existujúcich skladovacích, výrobných a distribučných procesov a optimalizovať tak náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom komplexný pohľad na oblasť skladovania a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli aj prakticky vyskúšali možné varianty riešenia skladovacích operácií a boli schopní určiť možnosti zlepšenia skladovacích procesov a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať celkový pohľad na skladovanie, zoznámiť sa s možnosťami riešenia.
 • Naučiť sa ako správne nastaviť skladové operácie aby podporovali rozvoj firmy.
 • Zoznámiť sa s dostupnými skladovými systémami a skladovými technológiami.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav a stanoviť ciele a kľúčové ukazovatele a zaviesť hodnotenie výkonnosti.
 • Zvýšiť efektivitu a kvalitu skladovacích procesov.

Obsah:

 • Sklad a jeho funkcie.
 • Prevádzka skladu, lokácia, skladové operácie, tok materiálu, manipulácia, balenie.
 • Návrh a vybavenie skladu - zóny, vybavenie, skladovacie a manipulačná technika.
 • Riadenie skladových operácií a ľudských zdrojov.
 • Zabezpečenie skladu, bezpečnosť práce.


Nákup

Nákup, ako zvýšiť spoľahlivosť dodávok a znížiť náklady

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a samostatným nákupcom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti nákupu a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu existujúcich nákupných procesov, zvýšiť spoľahlivosť dodávok a znížiť nákupné ceny a optimalizovať náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom komplexný pohľad na oblasť nákupu a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli aj prakticky vyskúšali techniky a postupy, pomocou ktorých môžu zlepšiť nákupné procesy a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať celkový pohľad na nákup, zoznámiť sa s princípmi fungovania nákupu v kontexte firmy.
 • Naučiť sa ako nákupné stratégie podporuje rozvoj firmy a metodiku stanovenie tejto stratégie.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav a stanoviť ciele nákupu, nákupné postupy, kľúčové ukazovatele a zaviesť nákupné controlling.
 • Efektívne organizovať operatívne nákup a zvýšiť výkonnosť nákupu.   

Obsah:

 • Nákup a výkonnosť firmy, matice strategického postavenia nákupu.
 • Čo všetko je obsahom nákupu, role nákupu vo firme, strategický a operatívny nákup.
 • Nákupné a zásobovacie stratégie, druhy nákupu a organizácie nákupu.
 • Meranie výkonnosti, kvality a spoľahlivosti nákupu.
 • Motivácia nákupného tímu.

Nákupné procesy, ako zvýšiť efektivitu a znížiť náklady

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a samostatným nákupcom, ktorí potrebujú ďalej rozvíjať a prehlbovať znalosti v kľúčových oblastiach nákupu a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu existujúcich nákupných procesov, zvýšiť spoľahlivosť dodávok a znížiť nákupné ceny a optimalizovať náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom detailnejší pohľad na kľúčové oblasti nákupu a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli a prakticky si vyskúšali rad techník alebo postupov, pomocou ktorých môžu zlepšiť nákupné procesy a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Získať podrobnejší prehľad o kľúčových nákupných procesoch a väzbách medzi nimi a ostatnými úsekmi firmy.
 • Naučiť sa ako nákupné stratégie podporuje rozvoj firmy a metodiku stanovenie tejto stratégie.
 • Naučiť sa riadiť dodávateľa v nadväznosti na nákupné a firemnej stratégii.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav, stanoviť ciele nákupu a kľúčové ukazovatele a zaviesť nákupný controlling.
 • Efektívne organizovať operatívny nákup a zvýšiť výkonnosť a spoľahlivosť nákupu.   

Obsah:

 • Nákupné procesy, organizácia a komunikácia.
 • Nákupné postupy a kontrolné mechanizmy.
 • Komoditné stratégie, riadenia cien a rizík.
 • Riadenie a optimalizácia dodávateľov - výber, hodnotenie.
 • Nákupný controlling - metodika a ukazovatele.
 • Zmluvné vzťahy, etický kódex.


Výroba

Program pre majstrov vo výrobe alebo nie je majster ako MAJSTER

Cieľová skupina:

Vzdelávací a rozvojový program je určený vedúcim pracovníkom vo výrobných podnikoch, ktorí vo firme fungujú ako najnižšia úroveň manažmentu.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom základné manažérske zručnosti pri práci s tímom vrátane oblasti komunikácie, time managementu a sebariadenia. Absolvovanie vzdelávacieho programu účastníkom umožní:

 • Zoznámiť sa so zodpovednosťou, vyplývajúcou z ich vedúcej úlohy a uvedomiť si ju.
 • Vytvoriť vedúci štýl, orientovaný na ciele, na človeka a na tím.
 • Zoznámiť sa so základnými komunikačnými technikami a naučiť sa ich používať.
 • Zoznámiť sa s inštrumentmi vedenia ľudí a naučiť sa ich používať.
 • Prebudiť v sebe chuť viesť ľudí aktívne a vedome.
 • Stať sa vedúcimi osobnosťami s vlastným profilom.
 • Zoznámiť sa s princípmi time managementu a sebariadenia.

Obsah:

MAJSTER vedie tím

 • Zodpovednosť a úloha manažéra.
 • Motivačné nástroje - prehľad.
 • Základy vedenia, štýly vedenia.
 • Prehľad všetkých inštrumentov vedenia.
 • Základy spolupráce, riadenie spolupráce.
 • Očakávajúci rozhovor ako základný manažérsky nástroj.
 • Riadenie výkonu spolupracovníkov.
 • Kontrola a spätná väzba ako nástroje vedenia.
 • Riešenie kritických situácií (umenie dohody, transakčná analýza).

MAJSTER riadi seba a svoj čas

 • Zásady pre stanovovanie priorít a plánovanie.
 • Delegovanie ako nástroj time-managementu.
 • Sebapoznanie ako cesta k práci na sebe.
 • Zvládanie stresu a emočných situácií.
 • Asertivita ako nástroj time-managementu a self-managementu.

MAJSTER komunikuje

 • Rozdiely medzi manažérsku a "nemanažerskou" komunikáciou.
 • Verbálna komunikácia a jej špecifiká (filter, otázky, načúvanie).
 • Informačný transfer a jeho čistota (vysielač-prijímač).
 • Neverbálna komunikácia a jej možnosti.
 • Vedomie a podvedomie pri komunikácii (model ľadovca).
 • Prezentačné zručnosti a rétorika.
 • Zvládanie trémy, riadenie diskusií s publikom.

Riadenie výroby, ako zvýšiť efektivitu, kvalitu a znížiť náklady

Cieľová skupina:

Vzdelávací program je určený manažérom, supervízorom a majstrom, ktorí potrebujú rozvíjať a prehlbovať znalosti v oblasti metód riadenia výroby a pomocou týchto znalostí zvýšiť efektivitu a výkonnosť existujúcich výrobných procesov a optimalizovať náklady.

Cieľ:

Cieľom programu je odovzdať účastníkom komplexný pohľad na oblasť riadenia výroby a zabezpečiť, aby sa účastníci dozvedeli aj prakticky vyskúšali rad techník alebo postupov, pomocou ktorých môžu zlepšiť výrobné procesy a získať tak pre firmu výraznú konkurenčnú výhodu. Absolvovaní kurzu účastníkom umožní:

 • Naučiť sa správne organizovať výrobu, nastaviť a rozvíjať výrobný management systém.
 • Naučiť sa analyzovať súčasný stav a správne stanoviť ciele výroby a zaviesť výrobný  controlling.
 • Naučiť sa identifikovať a vypočítať výrobné výkony a náklady a nastaviť kľúčové ukazovatele.
 • Efektívne organizovať výrobu a zvýšiť výkonnosť a produktivitu výroby.

Obsah:

 • Systém plánovanie a riadenie výroby.
 • Analýza súčasného stavu a definície cieľov výroby, zavedenie výrobného controllingu.
 • Výrobné výkony, náklady a kapacita, ekonomika a kľúčové ukazovatele.
 • Výrobné logistika, ako správne využívať funkciu MRP.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: