Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing je komplexný produkt, pri využití ktorého za Vás prevezmeme všetky činnosti riadenia ľudských zdrojov. Tieto činnosti pre Vás potom budú v plnom rozsahu vykonávať naši konzultanti. Je vhodný predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sa programovo sústredia na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov ako jednej z kľúčových konkurenčných výhod.

Produkt DRILL HR Outsourcing je našim komplexným produktom, ktorý pokrýva všetky aspekty problematiky riadenia ľudských zdrojov. Jedná sa o súhrn nástrojov zaisťujúcich súlad medzi zvyšovaním pracovného výkonu zamestnancov, rozvojom ich schopností, skúseností, motivácie a spokojnosti pri maximálnej optimalizácii personálnych nákladov.

DRILL HR Outsourcing je predovšetkým vhodný pre spoločnosti , ktoré sa programovo sústreďujú na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov ako jednej z kľúčových konkurenčných výhod.

DRILL HR Outsourcing je definovaný v týchto oblastiach:

 • Plánovanie pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti ľudských zdrojov v súlade s firemnou plánovacou metodikou a v závislosti na kľúčových firemných procesoch a plánovaných aktivitách a cieľoch. 
 • Zabezpečenie konzistencie medzi štruktúrou a počtom pracovných miest a potrebami kľúčových procesov v spoločnosti tak, aby schopnosti a znalosti každého zamestnanca zodpovedali vždy požiadavkám kladeným na príslušnú pracovnú pozíciu.
 • Definovanie optimálnych foriem riadenia, organizačných štruktúr a predpokladov (kompetencií) pre jednotlivé pracovné miesta. Obsadzovanie voľných pracovných miest v súlade s definovanými požiadavkami (interný a externý nábor).
 • Tvorba systému odmeňovania a systému zamestnaneckých výhod, vrátane vedenia personálnej a mzdovej agendy.
 • Riadenie pracovného výkonu, motivácie, osobného rozvoja, vzdelávanie a spokojnosti zamestnancov.
 • Zabezpečovanie osobného rozvoja zamestnancov a riadenie kariéry.
 • Riadenie firemnej kultúry a internej komunikácie.
 • Plnení povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

DRILL HR Outsourcing je pre Vás schopený zabezpečiť všetky konkrétne činnosti vyplývajúce z vyššie uvedených oblastí:

 • Úvodný personálny audit s cieľom identifikovať presne špecifické potreby a očakávania Vašej spoločnosti v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, analýzu činností vykonávaných vo Vašej spoločnosti, analýzu pracovných podmienok, analýzu súčasného stavu organizačnej štruktúry, systému motivácie zamestnancov, hodnotenie pracovného výkonu a odmeňovania. Spôsob a metódy vzdelávania a rozvoja zamestnancov, pracovné prostredie i kultúru spoločnosti. Nedielnou súčasťou je tiež detailná znalosť pozície spoločnosti na trhu a špecifických podmienok podnikania.
 • Plánovanie potreby ľudských zdrojov tak, aby spoločnosť mohla podporovať všetky svoje podnikateľské aktivity a dosiahnuť plánované ciele.
 • Vykonávanie prieskumu trhu pracovných síl za účelom neskoršieho využitia pri vyhľadávaní a nábore zamestnancov. Identifikáciu potenciálnych zdrojov zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, sledovanie konkurenčných ponúk pracovných príležitostí.
 • Nábor zamestnancov a externých pracovníkov najmä s pomocou produktov DRILL Executive Search, DRILL Recruitment, DRILL Temporary a DRILL Assessment Center. Úpravu alebo nastavenie efektívneho procesu náboru, vrátane možnosti implementácie automatizovanej IT podpory recruitmentu. Prípravu pracovných náplní a inzercia voľných pracovných miest (v rámci alebo i mimo spoločnosti), vykonávanie pohovorov, predvýber kandidátov, overovanie referencií, realizácia assessment centier, zaisťovanie testovania znalostí, schopností a skúseností, psychometrické testovanie i zaisťovanie previerok bezpečnostnej spôsobilosti. Vyjednávanie podmienok s vybranými kandidátmi, uzatváranie pracovných i manažérskych zmlúv. 
 • Zavedenie a sledovanie kvantitatívnych i kvalitatívnych kritérií na meranie pracovného výkonu. Vytvorenie alebo úprava metodiky a zabezpečenie systému pravidelného hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov.
 • Zavedenie a udržovanie systému motivácie a odmeňovania zamestnancov, vrátane nepeňažných benefitov a výhod poskytovaných spoločnosťou. Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne miezd v konkurenčných spoločnostiach a v spoločnostiach s podobným predmetom podnikania.
 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane výpočtu miezd. Správa administratívnych záležitostí, vedenie personálnej dokumentácie. Spracovanie a analýza dát o zamestnancoch, vypracovávanie personálnych štatistík a poskytovanie informácií oprávneným subjektom.
 • Implementáciu, prevádzkovanie a rozvoj personálneho informačného systému, vrátane HR portálových riešení.
 • Meranie spokojnosti, lojality a motivácie zamestnancov. Zisťovanie názorov a postojov zamestnancov ohľadom aktuálnych otázok chodu spoločnosti. Odporúčanie a implementácie opatrení smerujúcich ku zvýšeniu spokojnosti, motivácie a oddanosti zamestnancov. 
 • Zavedenie a udržovanie systému vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Identifikácia potrieb vzdelávania, plánovania vzdelávania, hodnotenia výsledkov a účinnosti vzdelávacích programov Organizácia programu riadenia kariéry a succession planning.
 • Psychologické poradenstvo a pomoc zamestnancom pri riešení osobných problémov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich pracovný výkon.
 • Vytvorenie a udržovanie systému riešení disciplinárnych problémov a sťažností zamestnancov. Funkcia externého ombudsmana spoločnosti . Zavedenie whistle blowing policy.
 • Vytvorenie a udržovanie programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zavedenie a udržovanie systému komunikácie so zamestnancami (napr. Intranet, podnikové časopisy, organizácia výjazdných zasadaní, súťaží, motivačných programov a pod.).
 • Vedenie záležitostí sociálnych služieb napr. stravovanie, športových a kultúrnych aktivít zamestnancov apod.
 • Organizáciu programu povinnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov.
 • Zaisťovanie súladu personálnej politiky s platnou legislatívou, sledovanie vývoja zákonných opatrení upravujúcich prácu s ľudským zdrojmi.
 • Vykonávanie auditov organizačnej efektívnosti, vykonávanie reštrukturalizácií a organizačných zmien.
 • Downsizing a outplacement zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: